Gene 1Gene 2KaKsOmega
NDAI0J01310YDR117C0.32534.3600.0746
NDAI0J01310KLLA0F19294g0.52292.0820.2511
NDAI0J01310NCAS0B038000.24184.2800.0565
NDAI0J01310ZYRO0C01496g0.36374.3300.0840
NDAI0J01310Kpol_392.20.39594.3420.0912
NDAI0J01310KNAG0H032000.48964.4430.1102
NDAI0J01310CAGL0B01837g0.36464.3970.0829
NDAI0J01310Kwal_56.237710.40534.3940.0922
NDAI0J01310KAFR0B054700.36304.3430.0836
NDAI0J01310Suva_2.2760.32114.3600.0736
NDAI0J01310Ecym_43010.49574.3680.1135
NDAI0J01310Skud_4.3770.32164.3310.0742
NDAI0J01310Smik_4.3610.32894.3390.0758
NDAI0J01310SAKL0H16874g0.40824.4220.0923
NDAI0J01310TPHA0J007800.35804.2590.0840
NDAI0J01310TBLA0I032000.48944.3430.1127
NDAI0J01310TDEL0F039600.34344.3870.0783
NDAI0J01310AGR079W0.67024.4680.1500
NDAI0J01310KLTH0G13530g0.40894.4410.0921
YDR117CNDAI0J013100.32534.3600.0746
YDR117CKLLA0F19294g0.51365.0580.1015
YDR117CNCAS0B038000.31184.3940.0710
YDR117CZYRO0C01496g0.34414.4420.0774
YDR117CKpol_392.20.36354.4000.0826
YDR117CKNAG0H032000.44364.4400.0999
YDR117CCAGL0B01837g0.36166.2220.0581
YDR117CKwal_56.237710.39564.4440.0890
YDR117CKAFR0B054700.38254.3990.0869
YDR117CSuva_2.2760.11141.1280.0986
YDR117CEcym_43010.50284.4380.1133
YDR117CSkud_4.3770.10641.4450.0736
YDR117CSmik_4.3610.10650.8250.1290
YDR117CSAKL0H16874g0.37224.4990.0827
YDR117CTPHA0J007800.37484.3540.0861
YDR117CTBLA0I032000.50234.3800.1147
YDR117CTDEL0F039600.31974.4800.0714
YDR117CAGR079W0.56514.4500.1270
YDR117CKLTH0G13530g0.39414.4640.0883
KLLA0F19294gNDAI0J013100.53232.2370.2379
KLLA0F19294gYDR117C0.51365.0580.1015
KLLA0F19294gNCAS0B038000.51132.4680.2071
KLLA0F19294gZYRO0C01496g0.51964.4370.1171
KLLA0F19294gKpol_392.20.57034.4080.1294
KLLA0F19294gKNAG0H032000.63694.4970.1416
KLLA0F19294gCAGL0B01837g0.51791.9840.2610
KLLA0F19294gKwal_56.237710.52944.4550.1188
KLLA0F19294gKAFR0B054700.51544.4320.1163
KLLA0F19294gSuva_2.2760.51091.8160.2812
KLLA0F19294gEcym_43010.58992.2410.2632
KLLA0F19294gSkud_4.3770.52541.7090.3073
KLLA0F19294gSmik_4.3610.49124.4080.1114
KLLA0F19294gSAKL0H16874g0.49964.4740.1116
KLLA0F19294gTPHA0J007800.55374.4040.1257
KLLA0F19294gTBLA0I032000.61904.4110.1403
KLLA0F19294gTDEL0F039600.51994.4490.1168
KLLA0F19294gAGR079W0.60874.4950.1354
KLLA0F19294gKLTH0G13530g0.52104.4750.1164
NCAS0B03800NDAI0J013100.24184.2800.0565
NCAS0B03800YDR117C0.31184.3940.0710
NCAS0B03800KLLA0F19294g0.51132.4680.2071
NCAS0B03800ZYRO0C01496g0.34724.3850.0792
NCAS0B03800Kpol_392.20.38424.3630.0880
NCAS0B03800KNAG0H032000.42604.4220.0963
NCAS0B03800CAGL0B01837g0.33714.3880.0768
NCAS0B03800Kwal_56.237710.38134.4200.0863
NCAS0B03800KAFR0B054700.38884.8990.0793
NCAS0B03800Suva_2.2760.31234.4100.0708
NCAS0B03800Ecym_43010.52424.4030.1190
NCAS0B03800Skud_4.3770.31214.3500.0717
NCAS0B03800Smik_4.3610.32004.3580.0734
NCAS0B03800SAKL0H16874g0.37354.4400.0841
NCAS0B03800TPHA0J007800.34884.3490.0802
NCAS0B03800TBLA0I032000.49804.3560.1143
NCAS0B03800TDEL0F039600.31094.4080.0705
NCAS0B03800AGR079W0.59894.4720.1339
NCAS0B03800KLTH0G13530g0.41104.4430.0925
ZYRO0C01496gNDAI0J013100.36374.3300.0840
ZYRO0C01496gYDR117C0.34414.4420.0774
ZYRO0C01496gKLLA0F19294g0.51964.4370.1171
ZYRO0C01496gNCAS0B038000.34724.3850.0792
ZYRO0C01496gKpol_392.20.37064.3740.0847
ZYRO0C01496gKNAG0H032000.47124.4680.1054
ZYRO0C01496gCAGL0B01837g0.37974.4290.0857
ZYRO0C01496gKwal_56.237710.38104.4900.0849
ZYRO0C01496gKAFR0B054700.38874.4120.0881
ZYRO0C01496gSuva_2.2760.34404.4490.0773
ZYRO0C01496gEcym_43010.49684.4340.1120
ZYRO0C01496gSkud_4.3770.35374.4530.0794
ZYRO0C01496gSmik_4.3610.35024.4270.0791
ZYRO0C01496gSAKL0H16874g0.37654.4680.0843
ZYRO0C01496gTPHA0J007800.36054.3610.0826
ZYRO0C01496gTBLA0I032000.51344.3690.1175
ZYRO0C01496gTDEL0F039600.29414.4410.0662
ZYRO0C01496gAGR079W0.60924.4770.1361
ZYRO0C01496gKLTH0G13530g0.38904.4730.0870
Kpol_392.2NDAI0J013100.39594.3420.0912
Kpol_392.2YDR117C0.36354.4000.0826
Kpol_392.2KLLA0F19294g0.57034.4080.1294
Kpol_392.2NCAS0B038000.38424.3630.0880
Kpol_392.2ZYRO0C01496g0.37064.3740.0847
Kpol_392.2KNAG0H032000.48114.4590.1079
Kpol_392.2CAGL0B01837g0.43254.4190.0979
Kpol_392.2Kwal_56.237710.44974.4630.1007
Kpol_392.2KAFR0B054700.44234.3920.1007
Kpol_392.2Suva_2.2760.36714.4180.0831
Kpol_392.2Ecym_43010.54854.4050.1245
Kpol_392.2Skud_4.3770.35194.4110.0798
Kpol_392.2Smik_4.3610.37014.3980.0841
Kpol_392.2SAKL0H16874g0.43162.5960.1662
Kpol_392.2TPHA0J007800.33674.3470.0775
Kpol_392.2TBLA0I032000.49744.3620.1140
Kpol_392.2TDEL0F039600.32794.4350.0739
Kpol_392.2AGR079W0.66074.5000.1468
Kpol_392.2KLTH0G13530g0.47854.4800.1068
KNAG0H03200NDAI0J013100.48964.4430.1102
KNAG0H03200YDR117C0.44364.4400.0999
KNAG0H03200KLLA0F19294g0.63694.4970.1416
KNAG0H03200NCAS0B038000.42604.4220.0963
KNAG0H03200ZYRO0C01496g0.47124.4680.1054
KNAG0H03200Kpol_392.20.48114.4590.1079
KNAG0H03200CAGL0B01837g0.45904.4890.1022
KNAG0H03200Kwal_56.237710.51242.2460.2281
KNAG0H03200KAFR0B054700.47334.5050.1051
KNAG0H03200Suva_2.2760.45924.4800.1025
KNAG0H03200Ecym_43010.63624.0200.1583
KNAG0H03200Skud_4.3770.43314.4710.0969
KNAG0H03200Smik_4.3610.45624.4780.1019
KNAG0H03200SAKL0H16874g0.49594.4730.1108
KNAG0H03200TPHA0J007800.48204.4450.1084
KNAG0H03200TBLA0I032000.54944.5050.1219
KNAG0H03200TDEL0F039600.45344.4480.1019
KNAG0H03200AGR079W0.62124.4360.1400
KNAG0H03200KLTH0G13530g0.54044.5070.1199
CAGL0B01837gNDAI0J013100.36464.3970.0829
CAGL0B01837gYDR117C0.36166.2220.0581
CAGL0B01837gKLLA0F19294g0.51791.9840.2610
CAGL0B01837gNCAS0B038000.33714.3880.0768
CAGL0B01837gZYRO0C01496g0.37974.4290.0857
CAGL0B01837gKpol_392.20.43254.4190.0979
CAGL0B01837gKNAG0H032000.45904.4890.1022
CAGL0B01837gKwal_56.237710.43494.5010.0966
CAGL0B01837gKAFR0B054700.38403.2980.1164
CAGL0B01837gSuva_2.2760.34034.4340.0767
CAGL0B01837gEcym_43010.51843.6720.1412
CAGL0B01837gSkud_4.3770.35964.4290.0812
CAGL0B01837gSmik_4.3610.35284.4270.0797
CAGL0B01837gSAKL0H16874g0.42854.4830.0956
CAGL0B01837gTPHA0J007800.40954.4220.0926
CAGL0B01837gTBLA0I032000.53832.9540.1822
CAGL0B01837gTDEL0F039600.37084.4520.0833
CAGL0B01837gAGR079W0.63854.5090.1416
CAGL0B01837gKLTH0G13530g0.43884.5070.0974
Kwal_56.23771NDAI0J013100.40534.3940.0922
Kwal_56.23771YDR117C0.39564.4440.0890
Kwal_56.23771KLLA0F19294g0.52944.4550.1188
Kwal_56.23771NCAS0B038000.38134.4200.0863
Kwal_56.23771ZYRO0C01496g0.38104.4900.0849
Kwal_56.23771Kpol_392.20.44974.4630.1007
Kwal_56.23771KNAG0H032000.51242.2460.2281
Kwal_56.23771CAGL0B01837g0.43494.5010.0966
Kwal_56.23771KAFR0B054700.46864.4620.1050
Kwal_56.23771Suva_2.2760.40044.4850.0893
Kwal_56.23771Ecym_43010.48744.4910.1085
Kwal_56.23771Skud_4.3770.39734.4310.0897
Kwal_56.23771Smik_4.3610.41294.4730.0923
Kwal_56.23771SAKL0H16874g0.29392.1600.1361
Kwal_56.23771TPHA0J007800.42674.4080.0968
Kwal_56.23771TBLA0I032000.53244.4300.1202
Kwal_56.23771TDEL0F039600.38064.5070.0844
Kwal_56.23771AGR079W0.58234.4960.1295
Kwal_56.23771KLTH0G13530g0.14884.5360.0328
KAFR0B05470NDAI0J013100.36304.3430.0836
KAFR0B05470YDR117C0.38254.3990.0869
KAFR0B05470KLLA0F19294g0.51544.4320.1163
KAFR0B05470NCAS0B038000.38884.8990.0793
KAFR0B05470ZYRO0C01496g0.38874.4120.0881
KAFR0B05470Kpol_392.20.44234.3920.1007
KAFR0B05470KNAG0H032000.47334.5050.1051
KAFR0B05470CAGL0B01837g0.38403.2980.1164
KAFR0B05470Kwal_56.237710.46864.4620.1050
KAFR0B05470Suva_2.2760.35824.4020.0814
KAFR0B05470Ecym_43010.53844.4370.1213
KAFR0B05470Skud_4.3770.38634.3770.0882
KAFR0B05470Smik_4.3610.37384.3910.0851
KAFR0B05470SAKL0H16874g0.45364.4720.1014
KAFR0B05470TPHA0J007800.41414.3700.0947
KAFR0B05470TBLA0I032000.51324.3990.1167
KAFR0B05470TDEL0F039600.40684.4430.0916
KAFR0B05470AGR079W0.61494.4900.1369
KAFR0B05470KLTH0G13530g0.47774.4580.1072
Suva_2.276NDAI0J013100.32114.3600.0736
Suva_2.276YDR117C0.11141.1280.0986
Suva_2.276KLLA0F19294g0.51091.8160.2812
Suva_2.276NCAS0B038000.31234.4100.0708
Suva_2.276ZYRO0C01496g0.34404.4490.0773
Suva_2.276Kpol_392.20.36714.4180.0831
Suva_2.276KNAG0H032000.45924.4800.1025
Suva_2.276CAGL0B01837g0.34034.4340.0767
Suva_2.276Kwal_56.237710.40044.4850.0893
Suva_2.276KAFR0B054700.35824.4020.0814
Suva_2.276Ecym_43010.51824.4490.1165
Suva_2.276Skud_4.3770.09260.8900.1040
Suva_2.276Smik_4.3610.12071.2990.0929
Suva_2.276SAKL0H16874g0.38473.1710.1213
Suva_2.276TPHA0J007800.36324.4060.0824
Suva_2.276TBLA0I032000.53204.3980.1209
Suva_2.276TDEL0F039600.29412.4880.1182
Suva_2.276AGR079W0.58964.4590.1322
Suva_2.276KLTH0G13530g0.39714.4830.0886
Ecym_4301NDAI0J013100.49574.3680.1135
Ecym_4301YDR117C0.50284.4380.1133
Ecym_4301KLLA0F19294g0.58992.2410.2632
Ecym_4301NCAS0B038000.52424.4030.1190
Ecym_4301ZYRO0C01496g0.49684.4340.1120
Ecym_4301Kpol_392.20.54854.4050.1245
Ecym_4301KNAG0H032000.63624.0200.1583
Ecym_4301CAGL0B01837g0.51843.6720.1412
Ecym_4301Kwal_56.237710.48744.4910.1085
Ecym_4301KAFR0B054700.53844.4370.1213
Ecym_4301Suva_2.2760.51824.4490.1165
Ecym_4301Skud_4.3770.52594.4340.1186
Ecym_4301Smik_4.3610.52104.4360.1174
Ecym_4301SAKL0H16874g0.49874.0940.1218
Ecym_4301TPHA0J007800.51834.3900.1181
Ecym_4301TBLA0I032000.60004.4180.1358
Ecym_4301TDEL0F039600.49404.4490.1110
Ecym_4301AGR079W0.49714.5290.1098
Ecym_4301KLTH0G13530g0.51455.4610.0942
Skud_4.377NDAI0J013100.32164.3310.0742
Skud_4.377YDR117C0.10641.4450.0736
Skud_4.377KLLA0F19294g0.52541.7090.3073
Skud_4.377NCAS0B038000.31214.3500.0717
Skud_4.377ZYRO0C01496g0.35374.4530.0794
Skud_4.377Kpol_392.20.35194.4110.0798
Skud_4.377KNAG0H032000.43314.4710.0969
Skud_4.377CAGL0B01837g0.35964.4290.0812
Skud_4.377Kwal_56.237710.39734.4310.0897
Skud_4.377KAFR0B054700.38634.3770.0882
Skud_4.377Suva_2.2760.09260.8900.1040
Skud_4.377Ecym_43010.52594.4340.1186
Skud_4.377Smik_4.3610.11591.1130.1041
Skud_4.377SAKL0H16874g0.39834.4890.0887
Skud_4.377TPHA0J007800.37254.3890.0849
Skud_4.377TBLA0I032000.48454.3740.1108
Skud_4.377TDEL0F039600.31124.4870.0693
Skud_4.377AGR079W0.59434.4670.1330
Skud_4.377KLTH0G13530g0.41044.4880.0914
Smik_4.361NDAI0J013100.32894.3390.0758
Smik_4.361YDR117C0.10650.8250.1290
Smik_4.361KLLA0F19294g0.49124.4080.1114
Smik_4.361NCAS0B038000.32004.3580.0734
Smik_4.361ZYRO0C01496g0.35024.4270.0791
Smik_4.361Kpol_392.20.37014.3980.0841
Smik_4.361KNAG0H032000.45624.4780.1019
Smik_4.361CAGL0B01837g0.35284.4270.0797
Smik_4.361Kwal_56.237710.41294.4730.0923
Smik_4.361KAFR0B054700.37384.3910.0851
Smik_4.361Suva_2.2760.12071.2990.0929
Smik_4.361Ecym_43010.52104.4360.1174
Smik_4.361Skud_4.3770.11591.1130.1041
Smik_4.361SAKL0H16874g0.38173.3550.1138
Smik_4.361TPHA0J007800.35874.3340.0827
Smik_4.361TBLA0I032000.49164.3500.1130
Smik_4.361TDEL0F039600.28894.4050.0656
Smik_4.361AGR079W0.59124.4650.1324
Smik_4.361KLTH0G13530g0.41094.4920.0915
SAKL0H16874gNDAI0J013100.40824.4220.0923
SAKL0H16874gYDR117C0.37224.4990.0827
SAKL0H16874gKLLA0F19294g0.49964.4740.1116
SAKL0H16874gNCAS0B038000.37354.4400.0841
SAKL0H16874gZYRO0C01496g0.37654.4680.0843
SAKL0H16874gKpol_392.20.43162.5960.1662
SAKL0H16874gKNAG0H032000.49594.4730.1108
SAKL0H16874gCAGL0B01837g0.42854.4830.0956
SAKL0H16874gKwal_56.237710.29392.1600.1361
SAKL0H16874gKAFR0B054700.45364.4720.1014
SAKL0H16874gSuva_2.2760.38473.1710.1213
SAKL0H16874gEcym_43010.49874.0940.1218
SAKL0H16874gSkud_4.3770.39834.4890.0887
SAKL0H16874gSmik_4.3610.38173.3550.1138
SAKL0H16874gTPHA0J007800.38634.4410.0870
SAKL0H16874gTBLA0I032000.50954.4380.1148
SAKL0H16874gTDEL0F039600.34844.4760.0778
SAKL0H16874gAGR079W0.54074.5070.1200
SAKL0H16874gKLTH0G13530g0.30412.6440.1150
TPHA0J00780NDAI0J013100.35804.2590.0840
TPHA0J00780YDR117C0.37484.3540.0861
TPHA0J00780KLLA0F19294g0.55374.4040.1257
TPHA0J00780NCAS0B038000.34884.3490.0802
TPHA0J00780ZYRO0C01496g0.36054.3610.0826
TPHA0J00780Kpol_392.20.33674.3470.0775
TPHA0J00780KNAG0H032000.48204.4450.1084
TPHA0J00780CAGL0B01837g0.40954.4220.0926
TPHA0J00780Kwal_56.237710.42674.4080.0968
TPHA0J00780KAFR0B054700.41414.3700.0947
TPHA0J00780Suva_2.2760.36324.4060.0824
TPHA0J00780Ecym_43010.51834.3900.1181
TPHA0J00780Skud_4.3770.37254.3890.0849
TPHA0J00780Smik_4.3610.35874.3340.0827
TPHA0J00780SAKL0H16874g0.38634.4410.0870
TPHA0J00780TBLA0I032000.46934.2990.1092
TPHA0J00780TDEL0F039600.32624.4180.0738
TPHA0J00780AGR079W0.64174.4790.1432
TPHA0J00780KLTH0G13530g0.45954.4590.1030
TBLA0I03200NDAI0J013100.48944.3430.1127
TBLA0I03200YDR117C0.50234.3800.1147
TBLA0I03200KLLA0F19294g0.61904.4110.1403
TBLA0I03200NCAS0B038000.49804.3560.1143
TBLA0I03200ZYRO0C01496g0.51344.3690.1175
TBLA0I03200Kpol_392.20.49744.3620.1140
TBLA0I03200KNAG0H032000.54944.5050.1219
TBLA0I03200CAGL0B01837g0.53832.9540.1822
TBLA0I03200Kwal_56.237710.53244.4300.1202
TBLA0I03200KAFR0B054700.51284.3960.1166
TBLA0I03200Suva_2.2760.53204.3980.1209
TBLA0I03200Ecym_43010.60004.4180.1358
TBLA0I03200Skud_4.3770.48454.3740.1108
TBLA0I03200Smik_4.3610.49164.3500.1130
TBLA0I03200SAKL0H16874g0.50954.4380.1148
TBLA0I03200TPHA0J007800.46934.2990.1092
TBLA0I03200TDEL0F039600.51075.1460.0992
TBLA0I03200AGR079W0.68674.5250.1517
TBLA0I03200KLTH0G13530g0.55114.4810.1230
TDEL0F03960NDAI0J013100.34344.3870.0783
TDEL0F03960YDR117C0.31974.4800.0714
TDEL0F03960KLLA0F19294g0.51994.4490.1168
TDEL0F03960NCAS0B038000.31094.4080.0705
TDEL0F03960ZYRO0C01496g0.29414.4410.0662
TDEL0F03960Kpol_392.20.32794.4350.0739
TDEL0F03960KNAG0H032000.45344.4480.1019
TDEL0F03960CAGL0B01837g0.37084.4520.0833
TDEL0F03960Kwal_56.237710.38064.5070.0844
TDEL0F03960KAFR0B054700.40684.4430.0916
TDEL0F03960Suva_2.2760.29412.4880.1182
TDEL0F03960Ecym_43010.49404.4490.1110
TDEL0F03960Skud_4.3770.31124.4870.0693
TDEL0F03960Smik_4.3610.28894.4050.0656
TDEL0F03960SAKL0H16874g0.34844.4760.0778
TDEL0F03960TPHA0J007800.32624.4180.0738
TDEL0F03960TBLA0I032000.51075.1460.0992
TDEL0F03960AGR079W0.55774.4760.1246
TDEL0F03960KLTH0G13530g0.36154.5110.0801
AGR079WNDAI0J013100.67024.4680.1500
AGR079WYDR117C0.56514.4500.1270
AGR079WKLLA0F19294g0.60874.4950.1354
AGR079WNCAS0B038000.59894.4720.1339
AGR079WZYRO0C01496g0.60924.4770.1361
AGR079WKpol_392.20.66074.5000.1468
AGR079WKNAG0H032000.62124.4360.1400
AGR079WCAGL0B01837g0.63854.5090.1416
AGR079WKwal_56.237710.58234.4960.1295
AGR079WKAFR0B054700.61494.4900.1369
AGR079WSuva_2.2760.58964.4590.1322
AGR079WEcym_43010.49714.5290.1098
AGR079WSkud_4.3770.59434.4670.1330
AGR079WSmik_4.3610.59124.4650.1324
AGR079WSAKL0H16874g0.54074.5070.1200
AGR079WTPHA0J007800.64174.4790.1432
AGR079WTBLA0I032000.68674.5250.1517
AGR079WTDEL0F039600.55774.4760.1246
AGR079WKLTH0G13530g0.57104.5020.1268
KLTH0G13530gNDAI0J013100.40894.4410.0921
KLTH0G13530gYDR117C0.39414.4640.0883
KLTH0G13530gKLLA0F19294g0.52104.4750.1164
KLTH0G13530gNCAS0B038000.41104.4430.0925
KLTH0G13530gZYRO0C01496g0.38904.4730.0870
KLTH0G13530gKpol_392.20.47854.4800.1068
KLTH0G13530gKNAG0H032000.53614.5110.1188
KLTH0G13530gCAGL0B01837g0.43884.5070.0974
KLTH0G13530gKwal_56.237710.14884.5360.0328
KLTH0G13530gKAFR0B054700.47774.4580.1072
KLTH0G13530gSuva_2.2760.39714.4830.0886
KLTH0G13530gEcym_43010.51455.4610.0942
KLTH0G13530gSkud_4.3770.41044.4880.0914
KLTH0G13530gSmik_4.3610.41094.4920.0915
KLTH0G13530gSAKL0H16874g0.30412.6440.1150
KLTH0G13530gTPHA0J007800.45954.4590.1030
KLTH0G13530gTBLA0I032000.55114.4810.1230
KLTH0G13530gTDEL0F039600.36154.5110.0801
KLTH0G13530gAGR079W0.57684.5020.1281