Gene 1Gene 2KaKsOmega
KNAG0C06620Kpol_YGOB_1043.720.34963.0790.1135
KNAG0C06620Ecym_40160.51703.0700.1684
KNAG0C06620TBLA0G010300.393099.0000.0040
KNAG0C06620Smik_11.3590.37832.9880.1266
KNAG0C06620CAGL0G02535g0.67713.1740.2133
KNAG0C06620TDEL0B021500.37733.1020.1216
KNAG0C06620Skud_11.3350.35623.0590.1164
KNAG0C06620KLLA0A00539g0.50683.0940.1638
KNAG0C06620NDAI0E050600.40513.0150.1343
KNAG0C06620TPHA0E002000.39333.0160.1304
KNAG0C06620AFR289W0.40812.8860.1414
KNAG0C06620KLTH0E00990g0.359999.0000.0036
KNAG0C06620NCAS0A031800.34453.1260.1102
KNAG0C06620YKR095W-A0.36393.0650.1187
KNAG0C06620ZYRO0B16368g0.47253.0180.1565
KNAG0C06620Kwal_YGOB_Anc_5.7050.41003.0980.1323
KNAG0C06620Suva_11.3320.37322.9880.1249
KNAG0C06620SAKL0E14982g0.43473.1420.1383
KNAG0C06620KAFR0H001900.34062.9440.1157
Kpol_YGOB_1043.72KNAG0C066200.34963.0790.1135
Kpol_YGOB_1043.72Ecym_40160.37021.7980.2058
Kpol_YGOB_1043.72TBLA0G010300.23532.8890.0815
Kpol_YGOB_1043.72Smik_11.3590.27461.4630.1877
Kpol_YGOB_1043.72CAGL0G02535g0.52602.9920.1758
Kpol_YGOB_1043.72TDEL0B021500.24503.1080.0788
Kpol_YGOB_1043.72Skud_11.3350.24923.1090.0801
Kpol_YGOB_1043.72KLLA0A00539g0.35031.3160.2661
Kpol_YGOB_1043.72NDAI0E050600.28102.9930.0938
Kpol_YGOB_1043.72TPHA0E002000.30381.9640.1547
Kpol_YGOB_1043.72AFR289W0.51052.9790.1713
Kpol_YGOB_1043.72KLTH0E00990g0.28723.0530.0941
Kpol_YGOB_1043.72NCAS0A031800.26193.0900.0847
Kpol_YGOB_1043.72YKR095W-A0.25043.7870.0661
Kpol_YGOB_1043.72ZYRO0B16368g0.274599.0000.0028
Kpol_YGOB_1043.72Kwal_YGOB_Anc_5.7050.29432.5240.1166
Kpol_YGOB_1043.72Suva_11.3320.22203.1470.0705
Kpol_YGOB_1043.72SAKL0E14982g0.269099.0000.0027
Kpol_YGOB_1043.72KAFR0H001900.22171.3440.1649
Ecym_4016KNAG0C066200.51703.0700.1684
Ecym_4016Kpol_YGOB_1043.720.37021.7980.2058
Ecym_4016TBLA0G010300.40103.0260.1325
Ecym_4016Smik_11.3590.39853.8090.1046
Ecym_4016CAGL0G02535g0.87591.4100.6209
Ecym_4016TDEL0B021500.34313.0980.1107
Ecym_4016Skud_11.3350.39723.1530.1260
Ecym_4016KLLA0A00539g0.36571.8190.2010
Ecym_4016NDAI0E050600.40443.0250.1337
Ecym_4016TPHA0E002000.40572.3050.1760
Ecym_4016AFR289W0.53453.1020.1723
Ecym_4016KLTH0E00990g0.36411.9600.1857
Ecym_4016NCAS0A031800.41203.0460.1352
Ecym_4016YKR095W-A0.35613.1330.1136
Ecym_4016ZYRO0B16368g0.45214.9790.0908
Ecym_4016Kwal_YGOB_Anc_5.7050.36623.0370.1205
Ecym_4016Suva_11.3320.52194.1360.1262
Ecym_4016SAKL0E14982g0.347299.0000.0035
Ecym_4016KAFR0H001900.40621.8820.2158
TBLA0G01030KNAG0C066200.393099.0000.0040
TBLA0G01030Kpol_YGOB_1043.720.23532.8890.0815
TBLA0G01030Ecym_40160.40103.0260.1325
TBLA0G01030Smik_11.3590.35173.0720.1145
TBLA0G01030CAGL0G02535g0.51972.9780.1745
TBLA0G01030TDEL0B021500.24133.0570.0789
TBLA0G01030Skud_11.3350.31173.1400.0993
TBLA0G01030KLLA0A00539g0.32482.9560.1099
TBLA0G01030NDAI0E050600.32781.8290.1792
TBLA0G01030TPHA0E002000.245099.0000.0025
TBLA0G01030AFR289W0.62833.1570.1990
TBLA0G01030KLTH0E00990g0.36513.0610.1193
TBLA0G01030NCAS0A031800.31432.9910.1050
TBLA0G01030YKR095W-A0.30142.6230.1149
TBLA0G01030ZYRO0B16368g0.24002.8930.0829
TBLA0G01030Kwal_YGOB_Anc_5.7050.34732.9850.1163
TBLA0G01030Suva_11.3320.31813.1150.1021
TBLA0G01030SAKL0E14982g0.37142.8730.1293
TBLA0G01030KAFR0H001900.24292.9860.0813
Smik_11.359KNAG0C066200.37832.9880.1266
Smik_11.359Kpol_YGOB_1043.720.27461.4630.1877
Smik_11.359Ecym_40160.39853.8090.1046
Smik_11.359TBLA0G010300.35173.0720.1145
Smik_11.359CAGL0G02535g0.59292.0140.2943
Smik_11.359TDEL0B021500.25153.0820.0816
Smik_11.359Skud_11.3350.10210.9500.1074
Smik_11.359KLLA0A00539g0.41421.5680.2640
Smik_11.359NDAI0E050600.30591.5840.1931
Smik_11.359TPHA0E002000.35851.4150.2533
Smik_11.359AFR289W0.59772.3580.2534
Smik_11.359KLTH0E00990g0.35333.0970.1140
Smik_11.359NCAS0A031800.29901.6900.1769
Smik_11.359YKR095W-A0.08120.7010.1159
Smik_11.359ZYRO0B16368g0.41743.1110.1341
Smik_11.359Kwal_YGOB_Anc_5.7050.35963.0720.1170
Smik_11.359Suva_11.3320.09761.1490.0850
Smik_11.359SAKL0E14982g0.36373.0840.1179
Smik_11.359KAFR0H001900.34133.1870.1071
CAGL0G02535gKNAG0C066200.67713.1740.2133
CAGL0G02535gKpol_YGOB_1043.720.52602.9920.1758
CAGL0G02535gEcym_40160.87591.4100.6209
CAGL0G02535gTBLA0G010300.51972.9780.1745
CAGL0G02535gSmik_11.3590.59292.0140.2943
CAGL0G02535gTDEL0B021500.54532.5380.2148
CAGL0G02535gSkud_11.3350.64792.6980.2401
CAGL0G02535gKLLA0A00539g0.65483.1130.2103
CAGL0G02535gNDAI0E050600.60852.4340.2499
CAGL0G02535gTPHA0E002000.66741.6780.3977
CAGL0G02535gAFR289W0.62563.1400.1992
CAGL0G02535gKLTH0E00990g0.63933.1480.2030
CAGL0G02535gNCAS0A031800.49672.9960.1658
CAGL0G02535gYKR095W-A0.61352.3090.2657
CAGL0G02535gZYRO0B16368g0.49653.0530.1626
CAGL0G02535gKwal_YGOB_Anc_5.7050.54783.0810.1778
CAGL0G02535gSuva_11.3320.76073.2170.2364
CAGL0G02535gSAKL0E14982g0.61633.0010.2053
CAGL0G02535gKAFR0H001900.54821.5000.3653
TDEL0B02150KNAG0C066200.37733.1020.1216
TDEL0B02150Kpol_YGOB_1043.720.24503.1080.0788
TDEL0B02150Ecym_40160.34313.0980.1107
TDEL0B02150TBLA0G010300.24133.0570.0789
TDEL0B02150Smik_11.3590.25153.0820.0816
TDEL0B02150CAGL0G02535g0.54532.5380.2148
TDEL0B02150Skud_11.3350.19203.0870.0622
TDEL0B02150KLLA0A00539g0.29463.1180.0945
TDEL0B02150NDAI0E050600.26363.0850.0854
TDEL0B02150TPHA0E002000.27173.0850.0881
TDEL0B02150AFR289W0.67161.3560.4950
TDEL0B02150KLTH0E00990g0.28743.0990.0927
TDEL0B02150NCAS0A031800.23793.1250.0761
TDEL0B02150YKR095W-A0.23023.0860.0746
TDEL0B02150ZYRO0B16368g0.32193.4280.0939
TDEL0B02150Kwal_YGOB_Anc_5.7050.26563.1010.0857
TDEL0B02150Suva_11.3320.20291.9310.1050
TDEL0B02150SAKL0E14982g0.24462.0830.1174
TDEL0B02150KAFR0H001900.20143.1640.0637
Skud_11.335KNAG0C066200.35623.0590.1164
Skud_11.335Kpol_YGOB_1043.720.24923.1090.0801
Skud_11.335Ecym_40160.39723.1530.1260
Skud_11.335TBLA0G010300.31173.1400.0993
Skud_11.335Smik_11.3590.10210.9500.1074
Skud_11.335CAGL0G02535g0.64792.6980.2401
Skud_11.335TDEL0B021500.19203.0870.0622
Skud_11.335KLLA0A00539g0.36343.1170.1165
Skud_11.335NDAI0E050600.23312.9010.0803
Skud_11.335TPHA0E002000.31011.8970.1634
Skud_11.335AFR289W0.58952.7760.2123
Skud_11.335KLTH0E00990g0.31552.2620.1395
Skud_11.335NCAS0A031800.21902.3410.0935
Skud_11.335YKR095W-A0.06171.1340.0544
Skud_11.335ZYRO0B16368g0.38283.1480.1216
Skud_11.335Kwal_YGOB_Anc_5.7050.32183.0710.1047
Skud_11.335Suva_11.3320.09751.0270.0948
Skud_11.335SAKL0E14982g0.283499.0000.0029
Skud_11.335KAFR0H001900.30592.0080.1523
KLLA0A00539gKNAG0C066200.50683.0940.1638
KLLA0A00539gKpol_YGOB_1043.720.35031.3160.2661
KLLA0A00539gEcym_40160.36571.8190.2010
KLLA0A00539gTBLA0G010300.32482.9560.1099
KLLA0A00539gSmik_11.3590.41421.5680.2640
KLLA0A00539gCAGL0G02535g0.65483.1130.2103
KLLA0A00539gTDEL0B021500.29463.1180.0945
KLLA0A00539gSkud_11.3350.36343.1170.1165
KLLA0A00539gNDAI0E050600.43642.5860.1687
KLLA0A00539gTPHA0E002000.39583.0670.1290
KLLA0A00539gAFR289W0.61662.3890.2581
KLLA0A00539gKLTH0E00990g0.35263.0390.1160
KLLA0A00539gNCAS0A031800.31643.4440.0919
KLLA0A00539gYKR095W-A0.38833.0950.1254
KLLA0A00539gZYRO0B16368g0.34963.0270.1155
KLLA0A00539gKwal_YGOB_Anc_5.7050.39053.0270.1290
KLLA0A00539gSuva_11.3320.38733.0700.1261
KLLA0A00539gSAKL0E14982g0.33693.0640.1099
KLLA0A00539gKAFR0H001900.35481.5400.2303
NDAI0E05060KNAG0C066200.40513.0150.1343
NDAI0E05060Kpol_YGOB_1043.720.28102.9930.0938
NDAI0E05060Ecym_40160.40443.0250.1337
NDAI0E05060TBLA0G010300.32781.8290.1792
NDAI0E05060Smik_11.3590.30591.5840.1931
NDAI0E05060CAGL0G02535g0.60852.4340.2499
NDAI0E05060TDEL0B021500.26363.0850.0854
NDAI0E05060Skud_11.3350.23312.9010.0803
NDAI0E05060KLLA0A00539g0.43642.5860.1687
NDAI0E05060TPHA0E002000.40152.9010.1384
NDAI0E05060AFR289W0.64183.1060.2066
NDAI0E05060KLTH0E00990g0.38522.9880.1289
NDAI0E05060NCAS0A031800.31052.0760.1495
NDAI0E05060YKR095W-A0.25632.9840.0859
NDAI0E05060ZYRO0B16368g0.35603.0870.1153
NDAI0E05060Kwal_YGOB_Anc_5.7050.35333.0230.1169
NDAI0E05060Suva_11.3320.27193.0020.0906
NDAI0E05060SAKL0E14982g0.33562.3520.1427
NDAI0E05060KAFR0H001900.31921.5980.1997
TPHA0E00200KNAG0C066200.39333.0160.1304
TPHA0E00200Kpol_YGOB_1043.720.30381.9640.1547
TPHA0E00200Ecym_40160.40572.3050.1760
TPHA0E00200TBLA0G010300.245099.0000.0025
TPHA0E00200Smik_11.3590.35851.4150.2533
TPHA0E00200CAGL0G02535g0.66741.6780.3977
TPHA0E00200TDEL0B021500.27173.0850.0881
TPHA0E00200Skud_11.3350.31011.8970.1634
TPHA0E00200KLLA0A00539g0.39583.0670.1290
TPHA0E00200NDAI0E050600.40152.9010.1384
TPHA0E00200AFR289W0.55843.1650.1764
TPHA0E00200KLTH0E00990g0.29403.0610.0960
TPHA0E00200NCAS0A031800.30933.0340.1019
TPHA0E00200YKR095W-A0.31352.6660.1176
TPHA0E00200ZYRO0B16368g0.43043.0200.1425
TPHA0E00200Kwal_YGOB_Anc_5.7050.40543.0190.1343
TPHA0E00200Suva_11.3320.31473.1170.1010
TPHA0E00200SAKL0E14982g0.35832.9900.1198
TPHA0E00200KAFR0H001900.29561.5950.1853
AFR289WKNAG0C066200.40812.8860.1414
AFR289WKpol_YGOB_1043.720.51052.9790.1713
AFR289WEcym_40160.53453.1020.1723
AFR289WTBLA0G010300.62833.1570.1990
AFR289WSmik_11.3590.59772.3580.2534
AFR289WCAGL0G02535g0.62563.1400.1992
AFR289WTDEL0B021500.67161.3560.4950
AFR289WSkud_11.3350.58952.7760.2123
AFR289WKLLA0A00539g0.61662.3890.2581
AFR289WNDAI0E050600.64183.1060.2066
AFR289WTPHA0E002000.55843.1650.1764
AFR289WKLTH0E00990g0.61132.3230.2631
AFR289WNCAS0A031800.65302.4310.2686
AFR289WYKR095W-A0.60511.8850.3209
AFR289WZYRO0B16368g0.63831.9170.3329
AFR289WKwal_YGOB_Anc_5.7050.65281.5380.4244
AFR289WSuva_11.3320.60401.3400.4506
AFR289WSAKL0E14982g0.66572.0150.3303
AFR289WKAFR0H001900.66443.1480.2110
KLTH0E00990gKNAG0C066200.359999.0000.0036
KLTH0E00990gKpol_YGOB_1043.720.28723.0530.0941
KLTH0E00990gEcym_40160.36411.9600.1857
KLTH0E00990gTBLA0G010300.36513.0610.1193
KLTH0E00990gSmik_11.3590.35333.0970.1140
KLTH0E00990gCAGL0G02535g0.63933.1480.2030
KLTH0E00990gTDEL0B021500.28743.0990.0927
KLTH0E00990gSkud_11.3350.31552.2620.1395
KLTH0E00990gKLLA0A00539g0.35263.0390.1160
KLTH0E00990gNDAI0E050600.38522.9880.1289
KLTH0E00990gTPHA0E002000.29403.0610.0960
KLTH0E00990gAFR289W0.61132.3230.2631
KLTH0E00990gNCAS0A031800.28113.1540.0891
KLTH0E00990gYKR095W-A0.35443.1490.1125
KLTH0E00990gZYRO0B16368g0.34153.1560.1082
KLTH0E00990gKwal_YGOB_Anc_5.7050.09153.0790.0297
KLTH0E00990gSuva_11.3320.32833.1400.1045
KLTH0E00990gSAKL0E14982g0.27263.1480.0866
KLTH0E00990gKAFR0H001900.30971.4150.2188
NCAS0A03180KNAG0C066200.34453.1260.1102
NCAS0A03180Kpol_YGOB_1043.720.26193.0900.0847
NCAS0A03180Ecym_40160.41203.0460.1352
NCAS0A03180TBLA0G010300.31432.9910.1050
NCAS0A03180Smik_11.3590.29901.6900.1769
NCAS0A03180CAGL0G02535g0.49672.9960.1658
NCAS0A03180TDEL0B021500.23793.1250.0761
NCAS0A03180Skud_11.3350.21902.3410.0935
NCAS0A03180KLLA0A00539g0.31643.4440.0919
NCAS0A03180NDAI0E050600.31052.0760.1495
NCAS0A03180TPHA0E002000.30933.0340.1019
NCAS0A03180AFR289W0.65302.4310.2686
NCAS0A03180KLTH0E00990g0.28113.1540.0891
NCAS0A03180YKR095W-A0.26823.1830.0843
NCAS0A03180ZYRO0B16368g0.27153.0680.0885
NCAS0A03180Kwal_YGOB_Anc_5.7050.28933.0720.0942
NCAS0A03180Suva_11.3320.25731.8490.1391
NCAS0A03180SAKL0E14982g0.24953.0350.0822
NCAS0A03180KAFR0H001900.31761.5690.2023
YKR095W-AKNAG0C066200.36393.0650.1187
YKR095W-AKpol_YGOB_1043.720.25043.7870.0661
YKR095W-AEcym_40160.35613.1330.1136
YKR095W-ATBLA0G010300.30142.6230.1149
YKR095W-ASmik_11.3590.08120.7010.1159
YKR095W-ACAGL0G02535g0.61352.3090.2657
YKR095W-ATDEL0B021500.23023.0860.0746
YKR095W-ASkud_11.3350.06171.1340.0544
YKR095W-AKLLA0A00539g0.38833.0950.1254
YKR095W-ANDAI0E050600.25632.9840.0859
YKR095W-ATPHA0E002000.31352.6660.1176
YKR095W-AAFR289W0.60511.8850.3209
YKR095W-AKLTH0E00990g0.35443.1490.1125
YKR095W-ANCAS0A031800.26823.1830.0843
YKR095W-AZYRO0B16368g0.37952.3100.1643
YKR095W-AKwal_YGOB_Anc_5.7050.36433.1090.1172
YKR095W-ASuva_11.3320.09161.1040.0830
YKR095W-ASAKL0E14982g0.32253.0510.1057
YKR095W-AKAFR0H001900.28252.3680.1193
ZYRO0B16368gKNAG0C066200.47253.0180.1565
ZYRO0B16368gKpol_YGOB_1043.720.274599.0000.0028
ZYRO0B16368gEcym_40160.45214.9790.0908
ZYRO0B16368gTBLA0G010300.24002.8930.0829
ZYRO0B16368gSmik_11.3590.41743.1110.1341
ZYRO0B16368gCAGL0G02535g0.49653.0530.1626
ZYRO0B16368gTDEL0B021500.32193.4280.0939
ZYRO0B16368gSkud_11.3350.38283.1480.1216
ZYRO0B16368gKLLA0A00539g0.34963.0270.1155
ZYRO0B16368gNDAI0E050600.35603.0870.1153
ZYRO0B16368gTPHA0E002000.43043.0200.1425
ZYRO0B16368gAFR289W0.63831.9170.3329
ZYRO0B16368gKLTH0E00990g0.34153.1560.1082
ZYRO0B16368gNCAS0A031800.27153.0680.0885
ZYRO0B16368gYKR095W-A0.37952.3100.1643
ZYRO0B16368gKwal_YGOB_Anc_5.7050.32783.1290.1047
ZYRO0B16368gSuva_11.3320.38613.1560.1223
ZYRO0B16368gSAKL0E14982g0.38373.0830.1244
ZYRO0B16368gKAFR0H001900.31842.1490.1481
Kwal_YGOB_Anc_5.705KNAG0C066200.41003.0980.1323
Kwal_YGOB_Anc_5.705Kpol_YGOB_1043.720.29432.5240.1166
Kwal_YGOB_Anc_5.705Ecym_40160.36623.0370.1205
Kwal_YGOB_Anc_5.705TBLA0G010300.34732.9850.1163
Kwal_YGOB_Anc_5.705Smik_11.3590.35963.0720.1170
Kwal_YGOB_Anc_5.705CAGL0G02535g0.54783.0810.1778
Kwal_YGOB_Anc_5.705TDEL0B021500.26563.1010.0857
Kwal_YGOB_Anc_5.705Skud_11.3350.32183.0710.1047
Kwal_YGOB_Anc_5.705KLLA0A00539g0.39053.0270.1290
Kwal_YGOB_Anc_5.705NDAI0E050600.35333.0230.1169
Kwal_YGOB_Anc_5.705TPHA0E002000.40543.0190.1343
Kwal_YGOB_Anc_5.705AFR289W0.65281.5380.4244
Kwal_YGOB_Anc_5.705KLTH0E00990g0.09153.0790.0297
Kwal_YGOB_Anc_5.705NCAS0A031800.28933.0720.0942
Kwal_YGOB_Anc_5.705YKR095W-A0.36433.1090.1172
Kwal_YGOB_Anc_5.705ZYRO0B16368g0.32783.1290.1047
Kwal_YGOB_Anc_5.705Suva_11.3320.35013.1330.1117
Kwal_YGOB_Anc_5.705SAKL0E14982g0.27233.0680.0888
Kwal_YGOB_Anc_5.705KAFR0H001900.30323.1290.0969
Suva_11.332KNAG0C066200.37322.9880.1249
Suva_11.332Kpol_YGOB_1043.720.22203.1470.0705
Suva_11.332Ecym_40160.52194.1360.1262
Suva_11.332TBLA0G010300.31813.1150.1021
Suva_11.332Smik_11.3590.09761.1490.0850
Suva_11.332CAGL0G02535g0.76073.2170.2364
Suva_11.332TDEL0B021500.20291.9310.1050
Suva_11.332Skud_11.3350.09751.0270.0948
Suva_11.332KLLA0A00539g0.38733.0700.1261
Suva_11.332NDAI0E050600.27193.0020.0906
Suva_11.332TPHA0E002000.31473.1170.1010
Suva_11.332AFR289W0.60401.3400.4506
Suva_11.332KLTH0E00990g0.32833.1400.1045
Suva_11.332NCAS0A031800.25731.8490.1391
Suva_11.332YKR095W-A0.09161.1040.0830
Suva_11.332ZYRO0B16368g0.38613.1560.1223
Suva_11.332Kwal_YGOB_Anc_5.7050.35013.1330.1117
Suva_11.332SAKL0E14982g0.30883.0330.1018
Suva_11.332KAFR0H001900.23843.1640.0754
SAKL0E14982gKNAG0C066200.43473.1420.1383
SAKL0E14982gKpol_YGOB_1043.720.269099.0000.0027
SAKL0E14982gEcym_40160.347299.0000.0035
SAKL0E14982gTBLA0G010300.37142.8730.1293
SAKL0E14982gSmik_11.3590.36373.0840.1179
SAKL0E14982gCAGL0G02535g0.61633.0010.2053
SAKL0E14982gTDEL0B021500.24462.0830.1174
SAKL0E14982gSkud_11.3350.283499.0000.0029
SAKL0E14982gKLLA0A00539g0.33693.0640.1099
SAKL0E14982gNDAI0E050600.33562.3520.1427
SAKL0E14982gTPHA0E002000.35832.9900.1198
SAKL0E14982gAFR289W0.66572.0150.3303
SAKL0E14982gKLTH0E00990g0.27263.1480.0866
SAKL0E14982gNCAS0A031800.24953.0350.0822
SAKL0E14982gYKR095W-A0.32253.0510.1057
SAKL0E14982gZYRO0B16368g0.38373.0830.1244
SAKL0E14982gKwal_YGOB_Anc_5.7050.27233.0680.0888
SAKL0E14982gSuva_11.3320.30883.0330.1018
SAKL0E14982gKAFR0H001900.30483.0080.1013
KAFR0H00190KNAG0C066200.34062.9440.1157
KAFR0H00190Kpol_YGOB_1043.720.22171.3440.1649
KAFR0H00190Ecym_40160.40621.8820.2158
KAFR0H00190TBLA0G010300.24292.9860.0813
KAFR0H00190Smik_11.3590.34133.1870.1071
KAFR0H00190CAGL0G02535g0.54821.5000.3653
KAFR0H00190TDEL0B021500.20143.1640.0637
KAFR0H00190Skud_11.3350.30592.0080.1523
KAFR0H00190KLLA0A00539g0.35481.5400.2303
KAFR0H00190NDAI0E050600.31921.5980.1997
KAFR0H00190TPHA0E002000.29561.5950.1853
KAFR0H00190AFR289W0.66443.1480.2110
KAFR0H00190KLTH0E00990g0.30971.4150.2188
KAFR0H00190NCAS0A031800.31761.5690.2023
KAFR0H00190YKR095W-A0.28252.3680.1193
KAFR0H00190ZYRO0B16368g0.31842.1490.1481
KAFR0H00190Kwal_YGOB_Anc_5.7050.30323.1290.0969
KAFR0H00190Suva_11.3320.23843.1640.0754
KAFR0H00190SAKL0E14982g0.30483.0080.1013