Gene 1Gene 2KaKsOmega
NDAI0B05700KNAG0C048800.27961.7790.1571
NDAI0B05700KLLA0E02267g0.30973.0980.1000
NDAI0B05700Kpol_1016.30.18502.9560.0626
NDAI0B05700TDEL0D026300.22573.1730.0711
NDAI0B05700CAGL0A02882g0.23111.8370.1258
NDAI0B05700Kwal_55.214140.27603.1280.0882
NDAI0B05700Ecym_45090.33263.1070.1070
NDAI0B05700NCAS0F034100.19981.9140.1044
NDAI0B05700KLTH0F15972g0.32063.1210.1027
NDAI0B05700ZYRO0F10120g0.26623.1110.0855
NDAI0B05700ACL169W0.43243.2480.1331
NDAI0B05700SAKL0G02618g0.31463.0230.1041
KNAG0C04880NDAI0B057000.27961.7790.1571
KNAG0C04880KLLA0E02267g0.37611.3920.2702
KNAG0C04880Kpol_1016.30.16193.0800.0526
KNAG0C04880TDEL0D026300.14243.1060.0458
KNAG0C04880CAGL0A02882g0.17791.4020.1269
KNAG0C04880Kwal_55.214140.21751.5780.1378
KNAG0C04880Ecym_45090.33902.0130.1684
KNAG0C04880NCAS0F034100.20451.7280.1183
KNAG0C04880KLTH0F15972g0.30823.1850.0968
KNAG0C04880ZYRO0F10120g0.25363.9190.0647
KNAG0C04880ACL169W0.31723.2560.0974
KNAG0C04880SAKL0G02618g0.23692.8390.0834
KLLA0E02267gNDAI0B057000.30973.0980.1000
KLLA0E02267gKNAG0C048800.37611.3920.2702
KLLA0E02267gKpol_1016.30.25922.9770.0870
KLLA0E02267gTDEL0D026300.28301.4560.1942
KLLA0E02267gCAGL0A02882g0.22331.5430.1447
KLLA0E02267gKwal_55.214140.26073.0890.0844
KLLA0E02267gEcym_45090.22893.2410.0706
KLLA0E02267gNCAS0F034100.25851.4130.1830
KLLA0E02267gKLTH0F15972g0.28922.4480.1181
KLLA0E02267gZYRO0F10120g0.30761.6290.1888
KLLA0E02267gACL169W0.28113.2640.0861
KLLA0E02267gSAKL0G02618g0.24661.3820.1785
Kpol_1016.3NDAI0B057000.18502.9560.0626
Kpol_1016.3KNAG0C048800.16193.0800.0526
Kpol_1016.3KLLA0E02267g0.25922.9770.0870
Kpol_1016.3TDEL0D026300.14893.0060.0495
Kpol_1016.3CAGL0A02882g0.16122.9980.0538
Kpol_1016.3Kwal_55.214140.14362.8910.0497
Kpol_1016.3Ecym_45090.29492.9530.0998
Kpol_1016.3NCAS0F034100.15523.0010.0517
Kpol_1016.3KLTH0F15972g0.24413.1470.0776
Kpol_1016.3ZYRO0F10120g0.21993.4030.0646
Kpol_1016.3ACL169W0.332999.0000.0034
Kpol_1016.3SAKL0G02618g0.21393.0310.0706
TDEL0D02630NDAI0B057000.22573.1730.0711
TDEL0D02630KNAG0C048800.14243.1060.0458
TDEL0D02630KLLA0E02267g0.28301.4560.1942
TDEL0D02630Kpol_1016.30.14893.0060.0495
TDEL0D02630CAGL0A02882g0.16133.1260.0516
TDEL0D02630Kwal_55.214140.19923.1220.0638
TDEL0D02630Ecym_45090.28873.1840.0907
TDEL0D02630NCAS0F034100.16713.1490.0531
TDEL0D02630KLTH0F15972g0.23253.1070.0748
TDEL0D02630ZYRO0F10120g0.16582.0220.0820
TDEL0D02630ACL169W0.31523.2320.0975
TDEL0D02630SAKL0G02618g0.18271.8900.0966
CAGL0A02882gNDAI0B057000.23111.8370.1258
CAGL0A02882gKNAG0C048800.17791.4020.1269
CAGL0A02882gKLLA0E02267g0.22331.5430.1447
CAGL0A02882gKpol_1016.30.16122.9980.0538
CAGL0A02882gTDEL0D026300.16133.1260.0516
CAGL0A02882gKwal_55.214140.20403.1110.0656
CAGL0A02882gEcym_45090.33153.1590.1049
CAGL0A02882gNCAS0F034100.16463.2310.0509
CAGL0A02882gKLTH0F15972g0.24293.0970.0784
CAGL0A02882gZYRO0F10120g0.23201.8050.1285
CAGL0A02882gACL169W0.34203.2420.1055
CAGL0A02882gSAKL0G02618g0.22283.3200.0671
Kwal_55.21414NDAI0B057000.27603.1280.0882
Kwal_55.21414KNAG0C048800.21751.5780.1378
Kwal_55.21414KLLA0E02267g0.26073.0890.0844
Kwal_55.21414Kpol_1016.30.14362.8910.0497
Kwal_55.21414TDEL0D026300.19923.1220.0638
Kwal_55.21414CAGL0A02882g0.20403.1110.0656
Kwal_55.21414Ecym_45090.27803.1790.0874
Kwal_55.21414NCAS0F034100.20923.4670.0603
Kwal_55.21414KLTH0F15972g0.15791.7240.0916
Kwal_55.21414ZYRO0F10120g0.25041.9860.1260
Kwal_55.21414ACL169W0.31043.2380.0958
Kwal_55.21414SAKL0G02618g0.21345.0460.0423
Ecym_4509NDAI0B057000.33263.1070.1070
Ecym_4509KNAG0C048800.33902.0130.1684
Ecym_4509KLLA0E02267g0.22893.2410.0706
Ecym_4509Kpol_1016.30.29412.9460.0998
Ecym_4509TDEL0D026300.28873.1840.0907
Ecym_4509CAGL0A02882g0.33153.1590.1049
Ecym_4509Kwal_55.214140.27803.1790.0874
Ecym_4509NCAS0F034100.32263.1160.1035
Ecym_4509KLTH0F15972g0.35153.2660.1076
Ecym_4509ZYRO0F10120g0.33874.1240.0821
Ecym_4509ACL169W0.28763.2700.0880
Ecym_4509SAKL0G02618g0.29882.7850.1073
NCAS0F03410NDAI0B057000.19981.9140.1044
NCAS0F03410KNAG0C048800.20451.7280.1183
NCAS0F03410KLLA0E02267g0.25851.4130.1830
NCAS0F03410Kpol_1016.30.15523.0010.0517
NCAS0F03410TDEL0D026300.16713.1490.0531
NCAS0F03410CAGL0A02882g0.16463.2310.0509
NCAS0F03410Kwal_55.214140.20923.4670.0603
NCAS0F03410Ecym_45090.32263.1160.1035
NCAS0F03410KLTH0F15972g0.237699.0000.0024
NCAS0F03410ZYRO0F10120g0.21783.1110.0700
NCAS0F03410ACL169W0.34843.2790.1062
NCAS0F03410SAKL0G02618g0.22011.6330.1348
KLTH0F15972gNDAI0B057000.32063.1210.1027
KLTH0F15972gKNAG0C048800.30823.1850.0968
KLTH0F15972gKLLA0E02267g0.28922.4480.1181
KLTH0F15972gKpol_1016.30.24413.1470.0776
KLTH0F15972gTDEL0D026300.23253.1070.0748
KLTH0F15972gCAGL0A02882g0.24293.0970.0784
KLTH0F15972gKwal_55.214140.15791.7240.0916
KLTH0F15972gEcym_45090.35153.2660.1076
KLTH0F15972gNCAS0F034100.237699.0000.0024
KLTH0F15972gZYRO0F10120g0.24663.1990.0771
KLTH0F15972gACL169W0.35063.1560.1111
KLTH0F15972gSAKL0G02618g0.23913.1090.0769
ZYRO0F10120gNDAI0B057000.26623.1110.0855
ZYRO0F10120gKNAG0C048800.25363.9190.0647
ZYRO0F10120gKLLA0E02267g0.30761.6290.1888
ZYRO0F10120gKpol_1016.30.21993.4030.0646
ZYRO0F10120gTDEL0D026300.16582.0220.0820
ZYRO0F10120gCAGL0A02882g0.23201.8050.1285
ZYRO0F10120gKwal_55.214140.25041.9860.1260
ZYRO0F10120gEcym_45090.33874.1240.0821
ZYRO0F10120gNCAS0F034100.21783.1110.0700
ZYRO0F10120gKLTH0F15972g0.24663.1990.0771
ZYRO0F10120gACL169W0.37943.2390.1171
ZYRO0F10120gSAKL0G02618g0.28653.1220.0918
ACL169WNDAI0B057000.43243.2480.1331
ACL169WKNAG0C048800.31723.2560.0974
ACL169WKLLA0E02267g0.28113.2640.0861
ACL169WKpol_1016.30.332999.0000.0034
ACL169WTDEL0D026300.31523.2320.0975
ACL169WCAGL0A02882g0.34203.2420.1055
ACL169WKwal_55.214140.31043.2380.0958
ACL169WEcym_45090.28763.2700.0880
ACL169WNCAS0F034100.34843.2790.1062
ACL169WKLTH0F15972g0.35063.1560.1111
ACL169WZYRO0F10120g0.37943.2390.1171
ACL169WSAKL0G02618g0.28183.2800.0859
SAKL0G02618gNDAI0B057000.31463.0230.1041
SAKL0G02618gKNAG0C048800.23692.8390.0834
SAKL0G02618gKLLA0E02267g0.24661.3820.1785
SAKL0G02618gKpol_1016.30.21393.0310.0706
SAKL0G02618gTDEL0D026300.18271.8900.0966
SAKL0G02618gCAGL0A02882g0.22283.3200.0671
SAKL0G02618gKwal_55.214140.21345.0460.0423
SAKL0G02618gEcym_45090.29882.7850.1073
SAKL0G02618gNCAS0F034100.22011.6330.1348
SAKL0G02618gKLTH0F15972g0.23913.1090.0769
SAKL0G02618gZYRO0F10120g0.28653.1220.0918
SAKL0G02618gACL169W0.28183.2800.0859