Gene 1Gene 2KaKsOmega
Ecym_5262SAKL0C07986g0.42783.2370.1322
Ecym_5262KLTH0E15862g0.52793.8360.1376
Ecym_5262KLLA0C04433g0.43812.0570.2130
Ecym_5262Kwal_27.98300.48522.1090.2300
SAKL0C07986gEcym_52620.42783.2370.1322
SAKL0C07986gKLTH0E15862g0.38282.4250.1578
SAKL0C07986gKLLA0C04433g0.32662.5180.1297
SAKL0C07986gKwal_27.98300.37114.3500.0853
KLTH0E15862gEcym_52620.52793.8360.1376
KLTH0E15862gSAKL0C07986g0.38282.4250.1578
KLTH0E15862gKLLA0C04433g0.46891.7110.2739
KLTH0E15862gKwal_27.98300.21674.2890.0505
KLLA0C04433gEcym_52620.43812.0570.2130
KLLA0C04433gSAKL0C07986g0.32662.5180.1297
KLLA0C04433gKLTH0E15862g0.46891.7110.2739
KLLA0C04433gKwal_27.98300.44223.4380.1286
Kwal_27.9830Ecym_52620.48522.1090.2300
Kwal_27.9830SAKL0C07986g0.37114.3500.0853
Kwal_27.9830KLTH0E15862g0.21674.2890.0505
Kwal_27.9830KLLA0C04433g0.44223.4380.1286