Gene 1Gene 2KaKsOmega
TPHA0J02770KNAG0B040700.17414.2990.0405
TPHA0J02770KLLA0E03125g0.16601.7490.0949
TPHA0J02770NCAS0H022500.15802.0830.0758
TPHA0J02770Kpol_543.80.13554.0540.0334
TPHA0J02770SAKL0G03520g0.16504.1530.0397
TPHA0J02770Suva_8.1880.14712.3770.0619
TPHA0J02770AFR137C0.19764.2450.0465
TPHA0J02770Kwal_55.212730.19192.3130.0829
TPHA0J02770TPHA0E014800.24603.2830.0749
TPHA0J02770YOR136W0.13002.5190.0516
TPHA0J02770TBLA0B022400.17541.7100.1025
TPHA0J02770NDAI0C014100.15262.3190.0658
TPHA0J02770Skud_15.3000.13954.1540.0336
TPHA0J02770KLTH0F15048g0.19844.2510.0467
TPHA0J02770Ecym_23130.19822.5440.0779
TPHA0J02770ZYRO0D11220g0.18942.6470.0715
TPHA0J02770KAFR0B063700.17884.1600.0430
TPHA0J02770TDEL0A033700.16102.1150.0761
TPHA0J02770CAGL0I07227g0.15014.2040.0357
TPHA0J02770Kpol_440.120.12383.1870.0388
TPHA0J02770Smik_15.3160.13674.1420.0330
KNAG0B04070TPHA0J027700.17414.2990.0405
KNAG0B04070KLLA0E03125g0.13594.2670.0318
KNAG0B04070NCAS0H022500.11734.2680.0275
KNAG0B04070Kpol_543.80.15584.2930.0363
KNAG0B04070SAKL0G03520g0.13054.2310.0308
KNAG0B04070Suva_8.1880.09774.2700.0229
KNAG0B04070AFR137C0.13224.0290.0328
KNAG0B04070Kwal_55.212730.14212.0640.0688
KNAG0B04070TPHA0E014800.27044.3110.0627
KNAG0B04070YOR136W0.09904.2980.0230
KNAG0B04070TBLA0B022400.15554.2790.0363
KNAG0B04070NDAI0C014100.11473.1610.0363
KNAG0B04070Skud_15.3000.10014.2930.0233
KNAG0B04070KLTH0F15048g0.14554.2300.0344
KNAG0B04070Ecym_23130.14994.2690.0351
KNAG0B04070ZYRO0D11220g0.19193.6120.0531
KNAG0B04070KAFR0B063700.13304.3050.0309
KNAG0B04070TDEL0A033700.15652.1620.0724
KNAG0B04070CAGL0I07227g0.10213.7560.0272
KNAG0B04070Kpol_440.120.14744.2860.0344
KNAG0B04070Smik_15.3160.09894.2920.0231
KLLA0E03125gTPHA0J027700.16601.7490.0949
KLLA0E03125gKNAG0B040700.13594.2670.0318
KLLA0E03125gNCAS0H022500.14141.4660.0964
KLLA0E03125gKpol_543.80.15411.7420.0884
KLLA0E03125gSAKL0G03520g0.11291.4870.0759
KLLA0E03125gSuva_8.1880.13351.7720.0754
KLLA0E03125gAFR137C0.12824.2150.0304
KLLA0E03125gKwal_55.212730.11701.2340.0947
KLLA0E03125gTPHA0E014800.23672.4570.0963
KLLA0E03125gYOR136W0.11384.1280.0276
KLLA0E03125gTBLA0B022400.17831.3970.1276
KLLA0E03125gNDAI0C014100.13291.8920.0702
KLLA0E03125gSkud_15.3000.12563.2600.0385
KLLA0E03125gKLTH0F15048g0.11931.6400.0727
KLLA0E03125gEcym_23130.11524.2050.0274
KLLA0E03125gZYRO0D11220g0.18473.6800.0502
KLLA0E03125gKAFR0B063700.16574.1890.0395
KLLA0E03125gTDEL0A033700.12821.2850.0997
KLLA0E03125gCAGL0I07227g0.13431.3670.0982
KLLA0E03125gKpol_440.120.13651.5960.0855
KLLA0E03125gSmik_15.3160.12312.2850.0538
NCAS0H02250TPHA0J027700.15802.0830.0758
NCAS0H02250KNAG0B040700.11734.2680.0275
NCAS0H02250KLLA0E03125g0.14141.4660.0964
NCAS0H02250Kpol_543.80.14992.9960.0500
NCAS0H02250SAKL0G03520g0.11444.1690.0274
NCAS0H02250Suva_8.1880.10521.8470.0569
NCAS0H02250AFR137C0.16504.2500.0388
NCAS0H02250Kwal_55.212730.14402.8690.0502
NCAS0H02250TPHA0E014800.25254.1510.0608
NCAS0H02250YOR136W0.09564.1180.0232
NCAS0H02250TBLA0B022400.15132.7650.0547
NCAS0H02250NDAI0C014100.08112.1040.0385
NCAS0H02250Skud_15.3000.10162.9980.0339
NCAS0H02250KLTH0F15048g0.14384.2130.0341
NCAS0H02250Ecym_23130.14564.1920.0347
NCAS0H02250ZYRO0D11220g0.16571.7230.0962
NCAS0H02250KAFR0B063700.16614.1480.0400
NCAS0H02250TDEL0A033700.13081.8850.0694
NCAS0H02250CAGL0I07227g0.12314.2170.0292
NCAS0H02250Kpol_440.120.12722.2830.0557
NCAS0H02250Smik_15.3160.09822.4220.0406
Kpol_543.8TPHA0J027700.13554.0540.0334
Kpol_543.8KNAG0B040700.15584.2930.0363
Kpol_543.8KLLA0E03125g0.15411.7420.0884
Kpol_543.8NCAS0H022500.14992.9960.0500
Kpol_543.8SAKL0G03520g0.15842.0040.0790
Kpol_543.8Suva_8.1880.14334.1080.0349
Kpol_543.8AFR137C0.19564.2810.0457
Kpol_543.8Kwal_55.212730.18074.2110.0429
Kpol_543.8TPHA0E014800.19494.0560.0481
Kpol_543.8YOR136W0.13994.0980.0341
Kpol_543.8TBLA0B022400.15881.8390.0863
Kpol_543.8NDAI0C014100.14902.9260.0509
Kpol_543.8Skud_15.3000.14484.1490.0349
Kpol_543.8KLTH0F15048g0.17962.5830.0695
Kpol_543.8Ecym_23130.15934.1350.0385
Kpol_543.8ZYRO0D11220g0.19281.5920.1210
Kpol_543.8KAFR0B063700.15554.1400.0376
Kpol_543.8TDEL0A033700.15944.0950.0389
Kpol_543.8CAGL0I07227g0.17354.2280.0410
Kpol_543.8Kpol_440.12
Kpol_543.8Smik_15.3160.14964.1240.0363
SAKL0G03520gTPHA0J027700.14964.1240.0363
SAKL0G03520gKNAG0B040700.13054.2310.0308
SAKL0G03520gKLLA0E03125g0.13054.2310.0308
SAKL0G03520gNCAS0H022500.11444.1690.0274
SAKL0G03520gKpol_543.8=Mrunmode
SAKL0G03520gSuva_8.1880.17884.1060.0435
SAKL0G03520gAFR137C0.16134.1930.0385
SAKL0G03520gKwal_55.212730.17934.3260.0415
SAKL0G03520gTPHA0E01480
SAKL0G03520gYOR136W0.11534.1690.0276
SAKL0G03520gTBLA0B022400.16512.1230.0777
SAKL0G03520gNDAI0C014100.16534.2510.0389
SAKL0G03520gSkud_15.3000.11364.1400.0274
SAKL0G03520gKLTH0F15048g0.12774.3600.0293
SAKL0G03520gEcym_23130.12214.1740.0292
SAKL0G03520gZYRO0D11220g0.18054.3180.0418
SAKL0G03520gKAFR0B063700.15554.1400.0376
SAKL0G03520gTDEL0A033700.15044.2370.0355
SAKL0G03520gCAGL0I07227g
SAKL0G03520gKpol_440.120.18591.5330.1213
SAKL0G03520gSmik_15.3160.11634.1490.0280
Suva_8.188TPHA0J027700.14712.3770.0619
Suva_8.188KNAG0B040700.09774.2700.0229
Suva_8.188KLLA0E03125g0.13351.7720.0754
Suva_8.188NCAS0H022500.10521.8470.0569
Suva_8.188Kpol_543.80.14334.1080.0349
Suva_8.188SAKL0G03520g0.16324.2810.0381
Suva_8.188AFR137C0.14514.2200.0344
Suva_8.188Kwal_55.21273
Suva_8.188TPHA0E014800.24294.1750.0582
Suva_8.188YOR136W0.14524.2570.0341
Suva_8.188TBLA0B022400.14511.4380.1009
Suva_8.188NDAI0C014100.15301.6400.0933
Suva_8.188Skud_15.3000.14954.1510.0360
Suva_8.188KLTH0F15048g0.14142.3260.0607
Suva_8.188Ecym_23130.13354.1750.0320
Suva_8.188ZYRO0D11220g0.15044.2370.0355
Suva_8.188KAFR0B063700.16244.2900.0379
Suva_8.188TDEL0A033700.14321.3410.1067
Suva_8.188CAGL0I07227g0.14321.3410.1067
Suva_8.188Kpol_440.120.14321.3410.1067
Suva_8.188Smik_15.3160.02770.8120.0341
AFR137CTPHA0J027700.19764.2450.0465
AFR137CKNAG0B040700.13224.0290.0328
AFR137CKLLA0E03125g0.12824.2150.0304
AFR137CNCAS0H022500.16764.3610.0384
AFR137CKpol_543.80.03241.2460.0260
AFR137CSAKL0G03520g2.86303.8920.7356
AFR137CSuva_8.1880.15824.2050.0376
AFR137CKwal_55.212730.15824.2050.0376
AFR137CTPHA0E014800.27984.2730.0655
AFR137CYOR136W0.14754.2250.0349
AFR137CTBLA0B022400.20684.2560.0486
AFR137CNDAI0C014100.16094.2570.0378
AFR137CSkud_15.3000.15494.2250.0367
AFR137CKLTH0F15048g
AFR137CEcym_23135.05591.5493.2628
AFR137CZYRO0D11220g0.16673.9940.0417
AFR137CKAFR0B063700.18244.2550.0429
AFR137CTDEL0A033700.14224.1770.0340
AFR137CCAGL0I07227g
AFR137CKpol_440.120.17354.2680.0407
AFR137CSmik_15.3160.15714.2290.0371
Kwal_55.21273TPHA0J027700.19192.3130.0829
Kwal_55.21273KNAG0B040700.14212.0640.0688
Kwal_55.21273KLLA0E03125g0.11701.2340.0947
Kwal_55.21273NCAS0H02250
Kwal_55.21273Kpol_543.81.91923.9110.4907
Kwal_55.21273SAKL0G03520g
Kwal_55.21273Suva_8.188
Kwal_55.21273AFR137C0.14514.1870.0347
Kwal_55.21273TPHA0E014800.25624.2420.0604
Kwal_55.21273YOR136W0.13182.4720.0533
Kwal_55.21273TBLA0B022400.13182.4720.0533
Kwal_55.21273NDAI0C014100.13474.2150.0319
Kwal_55.21273Skud_15.3000.14741.6470.0895
Kwal_55.21273KLTH0F15048g0.03771.8190.0207
Kwal_55.21273Ecym_23130.15254.2210.0361
Kwal_55.21273ZYRO0D11220g
Kwal_55.21273KAFR0B063700.15944.2510.0375
Kwal_55.21273TDEL0A03370
Kwal_55.21273CAGL0I07227g0.15131.5400.0982
Kwal_55.21273Kpol_440.120.16202.3270.0696
Kwal_55.21273Smik_15.3160.14181.9940.0711
TPHA0E01480TPHA0J02770
TPHA0E01480KNAG0B040700.17674.3510.0406
TPHA0E01480KLLA0E03125g2.14584.0190.5338
TPHA0E01480NCAS0H022505.02071.5803.1761
TPHA0E01480Kpol_543.85.06572.6811.8894
TPHA0E01480SAKL0G03520g
TPHA0E01480Suva_8.1880.24294.1750.0582
TPHA0E01480AFR137C1.96373.9470.4975
TPHA0E01480Kwal_55.21273
TPHA0E01480YOR136W0.23064.1470.0556
TPHA0E01480TBLA0B022400.23064.1470.0556
TPHA0E01480NDAI0C01410
TPHA0E01480Skud_15.300
TPHA0E01480KLTH0F15048g0.26574.2440.0626
TPHA0E01480Ecym_23130.26574.2440.0626
TPHA0E01480ZYRO0D11220g
TPHA0E01480KAFR0B06370
TPHA0E01480TDEL0A03370
TPHA0E01480CAGL0I07227g0.24604.2260.0582
TPHA0E01480Kpol_440.120.20304.1080.0494
TPHA0E01480Smik_15.316
YOR136WTPHA0J027700.13002.5190.0516
YOR136WKNAG0B040700.09904.2980.0230
YOR136WKLLA0E03125g=Mrunmode
YOR136WNCAS0H022500.16074.4190.0364
YOR136WKpol_543.8
YOR136WSAKL0G03520g0.11754.0040.0293
YOR136WSuva_8.188
YOR136WAFR137C
YOR136WKwal_55.212730.13182.4720.0533
YOR136WTPHA0E01480
YOR136WTBLA0B022400.14491.8550.0781
YOR136WNDAI0C014100.14491.8550.0781
YOR136WSkud_15.3000.01750.6390.0274
YOR136WKLTH0F15048g0.12894.6450.0278
YOR136WEcym_23130.169799.0000.0017
YOR136WZYRO0D11220g0.167199.0000.0017
YOR136WKAFR0B063700.14734.3610.0338
YOR136WTDEL0A033700.13593.9210.0346
YOR136WCAGL0I07227g5.02641.4773.4015
YOR136WKpol_440.120.11595.6460.0205
YOR136WSmik_15.3165.03332.0622.4402
TBLA0B02240TPHA0J02770
TBLA0B02240KNAG0B04070nannanan
TBLA0B02240KLLA0E03125g0.17831.3970.1276
TBLA0B02240NCAS0H02250
TBLA0B02240Kpol_543.80.17874.2700.0419
TBLA0B02240SAKL0G03520g0.04521.2140.0372
TBLA0B02240Suva_8.188
TBLA0B02240AFR137C
TBLA0B02240Kwal_55.212732.36294.0380.5851
TBLA0B02240TPHA0E014801.770499.0000.0179
TBLA0B02240YOR136W1.73203.9760.4356
TBLA0B02240NDAI0C01410
TBLA0B02240Skud_15.300
TBLA0B02240KLTH0F15048g0.19703.6260.0543
TBLA0B02240Ecym_23130.19703.6260.0543
TBLA0B02240ZYRO0D11220g0.20241.8610.1087
TBLA0B02240KAFR0B06370
TBLA0B02240TDEL0A033701.428799.0000.0144
TBLA0B02240CAGL0I07227g1.640299.0000.0166
TBLA0B02240Kpol_440.12
TBLA0B02240Smik_15.3160.15524.2670.0364
NDAI0C01410TPHA0J027700.15262.3190.0658
NDAI0C01410KNAG0B040700.11473.1610.0363
NDAI0C01410KLLA0E03125g0.13291.8920.0702
NDAI0C01410NCAS0H022500.08112.1040.0385
NDAI0C01410Kpol_543.81.738099.0000.0176
NDAI0C01410SAKL0G03520g1.738099.0000.0176
NDAI0C01410Suva_8.1880.09612.0480.0469
NDAI0C01410AFR137C
NDAI0C01410Kwal_55.212730.13474.2150.0319
NDAI0C01410TPHA0E014800.13474.2150.0319
NDAI0C01410YOR136W0.08524.1670.0204
NDAI0C01410TBLA0B022401.62762.0940.7772
NDAI0C01410Skud_15.3000.08844.2290.0209
NDAI0C01410KLTH0F15048g
NDAI0C01410Ecym_2313
NDAI0C01410ZYRO0D11220g0.16491.9130.0862
NDAI0C01410KAFR0B063700.13954.1820.0333
NDAI0C01410TDEL0A03370
NDAI0C01410CAGL0I07227g
NDAI0C01410Kpol_440.120.13552.2560.0601
NDAI0C01410Smik_15.3160.08822.5140.0351
Skud_15.300TPHA0J02770
Skud_15.300KNAG0B040700.163399.0000.0016
Skud_15.300KLLA0E03125g0.17884.1060.0435
Skud_15.300NCAS0H022500.17884.1060.0435
Skud_15.300Kpol_543.80.15734.1690.0377
Skud_15.300SAKL0G03520g
Skud_15.300Suva_8.1880.03640.7280.0500
Skud_15.300AFR137C0.15494.2250.0367
Skud_15.300Kwal_55.212730.15494.2250.0367
Skud_15.300TPHA0E014800.24104.1820.0576
Skud_15.300YOR136W0.01750.6390.0274
Skud_15.300TBLA0B022404.40961.6482.6748
Skud_15.300NDAI0C014103.09592.1711.4258
Skud_15.300KLTH0F15048g0.14591.9330.0755
Skud_15.300Ecym_23132.13013.9830.5348
Skud_15.300ZYRO0D11220g5.03871.4863.3901
Skud_15.300KAFR0B063702.81594.0220.7001
Skud_15.300TDEL0A033702.63724.1190.6403
Skud_15.300CAGL0I07227g0.09684.2350.0229
Skud_15.300Kpol_440.120.11921.9810.0602
Skud_15.300Smik_15.3160.01800.6920.0260
KLTH0F15048gTPHA0J027700.01800.6920.0260
KLTH0F15048gKNAG0B040700.16134.1930.0385
KLTH0F15048gKLLA0E03125g0.15574.2390.0367
KLTH0F15048gNCAS0H022500.14384.2130.0341
KLTH0F15048gKpol_543.80.14384.2130.0341
KLTH0F15048gSAKL0G03520g
KLTH0F15048gSuva_8.1880.14142.3260.0607
KLTH0F15048gAFR137C0.14564.3250.0337
KLTH0F15048gKwal_55.212730.17224.3710.0394
KLTH0F15048gTPHA0E014800.13924.2100.0331
KLTH0F15048gYOR136W0.13924.2100.0331
KLTH0F15048gTBLA0B022402.97043.4230.8677
KLTH0F15048gNDAI0C014100.13964.2350.0330
KLTH0F15048gSkud_15.3000.14591.9330.0755
KLTH0F15048gEcym_23130.15542.8820.0539
KLTH0F15048gZYRO0D11220g0.03102.1520.0144
KLTH0F15048gKAFR0B063705.01901.4993.3472
KLTH0F15048gTDEL0A033705.01901.4993.3472
KLTH0F15048gCAGL0I07227g0.15871.8010.0881
KLTH0F15048gKpol_440.120.16344.2310.0386
KLTH0F15048gSmik_15.3160.16344.2310.0386
Ecym_2313TPHA0J027705.06712.1682.3365
Ecym_2313KNAG0B040700.14994.2690.0351
Ecym_2313KLLA0E03125g0.11524.2050.0274
Ecym_2313NCAS0H022500.14704.6290.0317
Ecym_2313Kpol_543.80.15934.1350.0385
Ecym_2313SAKL0G03520g0.12214.1740.0292
Ecym_2313Suva_8.1882.065799.0000.0209
Ecym_2313AFR137C0.09924.2480.0234
Ecym_2313Kwal_55.212732.51143.8940.6449
Ecym_2313TPHA0E01480
Ecym_2313YOR136W0.11764.1940.0280
Ecym_2313TBLA0B022400.11764.1940.0280
Ecym_2313NDAI0C014100.13724.1920.0327
Ecym_2313Skud_15.300
Ecym_2313KLTH0F15048g0.15542.8820.0539
Ecym_2313ZYRO0D11220g0.18964.1920.0452
Ecym_2313KAFR0B06370
Ecym_2313TDEL0A033700.15632.0460.0764
Ecym_2313CAGL0I07227g0.15901.2980.1225
Ecym_2313Kpol_440.120.15314.1760.0367
Ecym_2313Smik_15.3161.97473.9410.5010
ZYRO0D11220gTPHA0J027702.16124.0560.5328
ZYRO0D11220gKNAG0B040700.19193.6120.0531
ZYRO0D11220gKLLA0E03125g
ZYRO0D11220gNCAS0H022502.24614.0510.5544
ZYRO0D11220gKpol_543.80.19281.5920.1210
ZYRO0D11220gSAKL0G03520g5.04281.7682.8523
ZYRO0D11220gSuva_8.1880.16652.2090.0753
ZYRO0D11220gAFR137C0.16652.2090.0753
ZYRO0D11220gKwal_55.212730.17561.8440.0952
ZYRO0D11220gTPHA0E01480
ZYRO0D11220gYOR136W1.857499.0000.0188
ZYRO0D11220gTBLA0B022401.357299.0000.0137
ZYRO0D11220gNDAI0C014102.24264.0200.5578
ZYRO0D11220gSkud_15.3000.16252.9590.0549
ZYRO0D11220gKLTH0F15048g0.16252.9590.0549
ZYRO0D11220gEcym_23130.14954.2570.0351
ZYRO0D11220gKAFR0B063700.14454.2590.0339