Gene 1Gene 2KaKsOmega
KNAG0F02920NCAS0D021300.37495.1160.0733
KNAG0F02920NDAI0C026600.43025.1750.0831
KNAG0F02920ACL004W0.39745.1510.0771
KNAG0F02920KLLA0C06182g0.45505.1120.0890
KNAG0F02920CAGL0J11594g0.95214.8270.1972
KNAG0F02920TDEL0G044000.39095.1630.0757
KNAG0F02920Suva_15.1710.53255.0800.1048
KNAG0F02920TBLA0E031600.45655.1590.0885
KNAG0F02920KAFR0A051200.36625.1600.0710
KNAG0F02920ZYRO0C07524g0.41105.1740.0794
KNAG0F02920Kwal_56.224620.48655.1620.0942
KNAG0F02920Smik_15.1660.44445.1650.0860
KNAG0F02920CAGL0E02475g0.43605.1140.0853
KNAG0F02920TPHA0J004000.40765.1610.0790
KNAG0F02920Skud_15.1580.43735.1680.0846
KNAG0F02920KLTH0C10956g0.42005.1290.0819
KNAG0F02920Kpol_1037.220.36425.1000.0714
KNAG0F02920YOL004W0.39795.1350.0775
KNAG0F02920SAKL0E01540g0.39435.0950.0774
KNAG0F02920Ecym_30330.41795.1180.0817
NCAS0D02130KNAG0F029200.37495.1160.0733
NCAS0D02130NDAI0C026600.31565.0480.0625
NCAS0D02130ACL004W0.39565.0830.0778
NCAS0D02130KLLA0C06182g0.40225.0590.0795
NCAS0D02130CAGL0J11594g0.84272.9210.2884
NCAS0D02130TDEL0G044000.33795.0960.0663
NCAS0D02130Suva_15.1710.46745.0170.0931
NCAS0D02130TBLA0E031600.35514.9450.0718
NCAS0D02130KAFR0A051200.35325.0270.0703
NCAS0D02130ZYRO0C07524g0.32765.0330.0651
NCAS0D02130Kwal_56.224620.41265.1030.0808
NCAS0D02130Smik_15.1660.36045.0410.0715
NCAS0D02130CAGL0E02475g0.39614.9880.0794
NCAS0D02130TPHA0J004000.34574.9940.0692
NCAS0D02130Skud_15.1580.36935.0320.0734
NCAS0D02130KLTH0C10956g0.38425.0460.0761
NCAS0D02130Kpol_1037.220.29704.9490.0600
NCAS0D02130YOL004W0.36125.0140.0720
NCAS0D02130SAKL0E01540g0.32615.0670.0644
NCAS0D02130Ecym_30330.39765.0540.0787
NDAI0C02660KNAG0F029200.43025.1740.0831
NDAI0C02660NCAS0D021300.31565.0480.0625
NDAI0C02660ACL004W0.42015.1140.0821
NDAI0C02660KLLA0C06182g0.44755.0540.0885
NDAI0C02660CAGL0J11594g0.77974.6990.1659
NDAI0C02660TDEL0G044000.39905.1410.0776
NDAI0C02660Suva_15.1710.52925.0470.1048
NDAI0C02660TBLA0E031600.48585.0470.0962
NDAI0C02660KAFR0A051200.37975.0290.0755
NDAI0C02660ZYRO0C07524g0.39395.0920.0774
NDAI0C02660Kwal_56.224620.48045.1160.0939
NDAI0C02660Smik_15.1660.43005.1090.0841
NDAI0C02660CAGL0E02475g0.39834.9910.0798
NDAI0C02660TPHA0J004000.40105.0150.0799
NDAI0C02660Skud_15.1580.43165.0760.0850
NDAI0C02660KLTH0C10956g0.39875.0550.0789
NDAI0C02660Kpol_1037.220.34664.9680.0698
NDAI0C02660YOL004W0.40365.0760.0795
NDAI0C02660SAKL0E01540g0.36805.0360.0731
NDAI0C02660Ecym_30330.43165.0840.0849
ACL004WKNAG0F029200.39745.1510.0771
ACL004WNCAS0D021300.39565.0830.0778
ACL004WNDAI0C026600.42015.1140.0821
ACL004WKLLA0C06182g0.33605.0780.0662
ACL004WCAGL0J11594g0.85374.7810.1786
ACL004WTDEL0G044000.35125.1530.0681
ACL004WSuva_15.1710.35065.0490.0694
ACL004WTBLA0E031600.39665.0590.0784
ACL004WKAFR0A051200.38425.0860.0755
ACL004WZYRO0C07524g0.34855.1380.0678
ACL004WKwal_56.224620.33855.1030.0663
ACL004WSmik_15.1660.38185.0950.0749
ACL004WCAGL0E02475g0.41745.0890.0820
ACL004WTPHA0J004000.37365.0860.0735
ACL004WSkud_15.1580.35965.0500.0712
ACL004WKLTH0C10956g0.35705.1110.0698
ACL004WKpol_1037.220.37555.0750.0740
ACL004WYOL004W0.37785.0920.0742
ACL004WSAKL0E01540g0.31665.1220.0618
ACL004WEcym_30330.19105.1450.0371
KLLA0C06182gKNAG0F029200.45505.1120.0890
KLLA0C06182gNCAS0D021300.40225.0590.0795
KLLA0C06182gNDAI0C026600.44755.0540.0885
KLLA0C06182gACL004W0.33605.0990.0659
KLLA0C06182gCAGL0J11594g0.81724.7690.1713
KLLA0C06182gTDEL0G044000.40195.0980.0788
KLLA0C06182gSuva_15.1710.52985.0570.1048
KLLA0C06182gTBLA0E031600.45065.0610.0890
KLLA0C06182gKAFR0A051200.42375.0240.0843
KLLA0C06182gZYRO0C07524g0.41775.0740.0823
KLLA0C06182gKwal_56.224620.40275.0600.0796
KLLA0C06182gSmik_15.1660.43405.0700.0856
KLLA0C06182gCAGL0E02475g0.43525.0200.0867
KLLA0C06182gTPHA0J004000.42855.0380.0850
KLLA0C06182gSkud_15.1580.43225.0750.0852
KLLA0C06182gKLTH0C10956g0.36815.0530.0728
KLLA0C06182gKpol_1037.220.42935.0160.0856
KLLA0C06182gYOL004W0.43185.0720.0851
KLLA0C06182gSAKL0E01540g0.30505.0330.0606
KLLA0C06182gEcym_30330.34465.0400.0684
CAGL0J11594gKNAG0F029200.95214.8270.1972
CAGL0J11594gNCAS0D021300.84272.9210.2884
CAGL0J11594gNDAI0C026600.79464.7250.1682
CAGL0J11594gACL004W0.84354.7790.1765
CAGL0J11594gKLLA0C06182g0.81724.7690.1713
CAGL0J11594gTDEL0G044000.85454.8040.1779
CAGL0J11594gSuva_15.1710.85334.7760.1786
CAGL0J11594gTBLA0E031600.79694.6550.1712
CAGL0J11594gKAFR0A051200.88234.7450.1859
CAGL0J11594gZYRO0C07524g0.91184.1180.2214
CAGL0J11594gKwal_56.224620.89874.8090.1868
CAGL0J11594gSmik_15.1660.85212.7060.3148
CAGL0J11594gCAGL0E02475g0.83394.6990.1774
CAGL0J11594gTPHA0J004000.82104.7040.1745
CAGL0J11594gSkud_15.1580.83744.7560.1761
CAGL0J11594gKLTH0C10956g0.88144.8150.1830
CAGL0J11594gKpol_1037.220.83514.7050.1775
CAGL0J11594gYOL004W0.81163.9430.2058
CAGL0J11594gSAKL0E01540g0.79744.7430.1681
CAGL0J11594gEcym_30330.83204.7240.1761
TDEL0G04400KNAG0F029200.39095.1630.0757
TDEL0G04400NCAS0D021300.33795.0960.0663
TDEL0G04400NDAI0C026600.39905.1410.0776
TDEL0G04400ACL004W0.35125.1530.0681
TDEL0G04400KLLA0C06182g0.40195.0980.0788
TDEL0G04400CAGL0J11594g0.85454.8040.1779
TDEL0G04400Suva_15.1710.47935.0770.0944
TDEL0G04400TBLA0E031600.37675.0510.0746
TDEL0G04400KAFR0A051200.36155.0860.0711
TDEL0G04400ZYRO0C07524g0.25695.1690.0497
TDEL0G04400Kwal_56.224620.42485.1370.0827
TDEL0G04400Smik_15.1660.36645.1140.0716
TDEL0G04400CAGL0E02475g0.40555.0980.0795
TDEL0G04400TPHA0J004000.35205.0830.0692
TDEL0G04400Skud_15.1580.38305.1340.0746
TDEL0G04400KLTH0C10956g0.37135.1300.0724
TDEL0G04400Kpol_1037.220.30185.0820.0594
TDEL0G04400YOL004W0.36985.1290.0721
TDEL0G04400SAKL0E01540g0.30895.0890.0607
TDEL0G04400Ecym_30330.36115.0940.0709
Suva_15.171KNAG0F029200.53255.0800.1048
Suva_15.171NCAS0D021300.46745.0170.0931
Suva_15.171NDAI0C026600.52925.0470.1048
Suva_15.171ACL004W0.35065.0490.0694
Suva_15.171KLLA0C06182g0.52985.0570.1048
Suva_15.171CAGL0J11594g0.83634.7760.1751
Suva_15.171TDEL0G044000.47935.0770.0944
Suva_15.171TBLA0E031600.37124.9260.0753
Suva_15.171KAFR0A051200.53625.0260.1067
Suva_15.171ZYRO0C07524g0.48395.0950.0950
Suva_15.171Kwal_56.224620.57315.1390.1115
Suva_15.171Smik_15.1660.07731.1020.0701
Suva_15.171CAGL0E02475g0.37784.9780.0759
Suva_15.171TPHA0J004000.38354.9750.0771
Suva_15.171Skud_15.1580.08070.9630.0837
Suva_15.171KLTH0C10956g0.38765.1160.0758
Suva_15.171Kpol_1037.220.36004.9560.0726
Suva_15.171YOL004W0.08741.4500.0602
Suva_15.171SAKL0E01540g0.46395.0380.0921
Suva_15.171Ecym_30330.33025.0150.0658
TBLA0E03160KNAG0F029200.45655.1590.0885
TBLA0E03160NCAS0D021300.35514.9450.0718
TBLA0E03160NDAI0C026600.48265.0450.0956
TBLA0E03160ACL004W0.39665.0590.0784
TBLA0E03160KLLA0C06182g0.45065.0610.0890
TBLA0E03160CAGL0J11594g0.79894.6550.1716
TBLA0E03160TDEL0G044000.37675.0510.0746
TBLA0E03160Suva_15.1710.37124.9260.0753
TBLA0E03160KAFR0A051200.38434.9970.0769
TBLA0E03160ZYRO0C07524g0.43925.0480.0870
TBLA0E03160Kwal_56.224620.49745.0860.0978
TBLA0E03160Smik_15.1660.42735.0300.0849
TBLA0E03160CAGL0E02475g0.43134.9620.0869
TBLA0E03160TPHA0J004000.38924.9610.0784
TBLA0E03160Skud_15.1580.41195.0230.0820
TBLA0E03160KLTH0C10956g0.45135.0610.0892
TBLA0E03160Kpol_1037.220.35394.9560.0714
TBLA0E03160YOL004W0.41285.0340.0820
TBLA0E03160SAKL0E01540g0.37674.9870.0755
TBLA0E03160Ecym_30330.38195.0150.0761
KAFR0A05120KNAG0F029200.36625.1600.0710
KAFR0A05120NCAS0D021300.35325.0270.0703
KAFR0A05120NDAI0C026600.37975.0290.0755
KAFR0A05120ACL004W0.38425.0860.0755
KAFR0A05120KLLA0C06182g0.42375.0240.0843
KAFR0A05120CAGL0J11594g0.88234.7450.1859
KAFR0A05120TDEL0G044000.35915.0850.0706
KAFR0A05120Suva_15.1710.53625.0260.1067
KAFR0A05120TBLA0E031600.38434.9970.0769
KAFR0A05120ZYRO0C07524g0.36255.0550.0717
KAFR0A05120Kwal_56.224620.44125.0610.0872
KAFR0A05120Smik_15.1660.41444.9990.0829
KAFR0A05120CAGL0E02475g0.41554.9860.0833
KAFR0A05120TPHA0J004000.34094.9340.0691
KAFR0A05120Skud_15.1580.41605.0450.0825
KAFR0A05120KLTH0C10956g0.40245.0260.0801
KAFR0A05120Kpol_1037.220.30294.9380.0613
KAFR0A05120YOL004W0.36764.9910.0736
KAFR0A05120SAKL0E01540g0.34795.0830.0684
KAFR0A05120Ecym_30330.37885.0010.0757
ZYRO0C07524gKNAG0F029200.41105.1740.0794
ZYRO0C07524gNCAS0D021300.32765.0330.0651
ZYRO0C07524gNDAI0C026600.39435.0900.0775
ZYRO0C07524gACL004W0.34505.1170.0674
ZYRO0C07524gKLLA0C06182g0.41775.0740.0823
ZYRO0C07524gCAGL0J11594g0.91184.1180.2214
ZYRO0C07524gTDEL0G044000.25695.1690.0497
ZYRO0C07524gSuva_15.1710.48395.0950.0950
ZYRO0C07524gTBLA0E031600.43925.0480.0870
ZYRO0C07524gKAFR0A051200.36255.0550.0717
ZYRO0C07524gKwal_56.224620.44775.1650.0867
ZYRO0C07524gSmik_15.1660.41065.1120.0803
ZYRO0C07524gCAGL0E02475g0.39485.0660.0779
ZYRO0C07524gTPHA0J004000.36045.0500.0714
ZYRO0C07524gSkud_15.1580.41555.1380.0809
ZYRO0C07524gKLTH0C10956g0.37765.1080.0739
ZYRO0C07524gKpol_1037.220.30625.0740.0603
ZYRO0C07524gYOL004W0.38615.1300.0752
ZYRO0C07524gSAKL0E01540g0.29395.0700.0580
ZYRO0C07524gEcym_30330.34915.0890.0686
Kwal_56.22462KNAG0F029200.48655.1620.0942
Kwal_56.22462NCAS0D021300.41285.1020.0809
Kwal_56.22462NDAI0C026600.48075.1160.0940
Kwal_56.22462ACL004W0.33855.1030.0663
Kwal_56.22462KLLA0C06182g0.40275.0600.0796
Kwal_56.22462CAGL0J11594g0.89874.8090.1868
Kwal_56.22462TDEL0G044000.42485.1370.0827
Kwal_56.22462Suva_15.1710.57315.1390.1115
Kwal_56.22462TBLA0E031600.49745.0860.0978
Kwal_56.22462KAFR0A051200.44125.0610.0872
Kwal_56.22462ZYRO0C07524g0.44775.1650.0867
Kwal_56.22462Smik_15.1660.49575.1490.0963
Kwal_56.22462CAGL0E02475g0.45865.0890.0901
Kwal_56.22462TPHA0J004000.42815.0930.0841
Kwal_56.22462Skud_15.1580.47295.1440.0919
Kwal_56.22462KLTH0C10956g0.20341.8260.1114
Kwal_56.22462Kpol_1037.220.40855.0520.0809
Kwal_56.22462YOL004W0.46785.1440.0909
Kwal_56.22462SAKL0E01540g0.31745.1080.0621
Kwal_56.22462Ecym_30330.34765.1190.0679
Smik_15.166KNAG0F029200.44445.1650.0860
Smik_15.166NCAS0D021300.36045.0410.0715
Smik_15.166NDAI0C026600.43005.1090.0841
Smik_15.166ACL004W0.38185.0950.0749
Smik_15.166KLLA0C06182g0.43405.0700.0856
Smik_15.166CAGL0J11594g0.85212.7060.3148
Smik_15.166TDEL0G044000.36775.1130.0719
Smik_15.166Suva_15.1710.07731.1020.0701
Smik_15.166TBLA0E031600.42735.0300.0849
Smik_15.166KAFR0A051200.41434.9980.0829
Smik_15.166ZYRO0C07524g0.41065.1120.0803
Smik_15.166Kwal_56.224620.49575.1490.0963
Smik_15.166CAGL0E02475g0.41215.0420.0817
Smik_15.166TPHA0J004000.38165.0540.0755
Smik_15.166Skud_15.1580.09450.9740.0970
Smik_15.166KLTH0C10956g0.40655.1020.0797
Smik_15.166Kpol_1037.220.35435.0180.0706
Smik_15.166YOL004W0.07430.7180.1034
Smik_15.166SAKL0E01540g0.36845.0800.0725
Smik_15.166Ecym_30330.38405.0510.0760
CAGL0E02475gKNAG0F029200.43585.1140.0852
CAGL0E02475gNCAS0D021300.39614.9880.0794
CAGL0E02475gNDAI0C026600.39834.9910.0798
CAGL0E02475gACL004W0.41985.0890.0825
CAGL0E02475gKLLA0C06182g0.43525.0200.0867
CAGL0E02475gCAGL0J11594g0.83394.6990.1774
CAGL0E02475gTDEL0G044000.40555.0980.0795
CAGL0E02475gSuva_15.1710.37784.9780.0759
CAGL0E02475gTBLA0E031600.43194.9640.0870
CAGL0E02475gKAFR0A051200.41554.9860.0833
CAGL0E02475gZYRO0C07524g0.39485.0660.0779
CAGL0E02475gKwal_56.224620.45865.0890.0901
CAGL0E02475gSmik_15.1660.41215.0420.0817
CAGL0E02475gTPHA0J004000.41014.9860.0823
CAGL0E02475gSkud_15.1580.39645.0300.0788
CAGL0E02475gKLTH0C10956g0.43675.0700.0861
CAGL0E02475gKpol_1037.220.35764.9520.0722
CAGL0E02475gYOL004W0.39665.0480.0786
CAGL0E02475gSAKL0E01540g0.39385.0170.0785
CAGL0E02475gEcym_30330.40684.9960.0814
TPHA0J00400KNAG0F029200.41065.1700.0794
TPHA0J00400NCAS0D021300.34574.9940.0692
TPHA0J00400NDAI0C026600.40105.0150.0799
TPHA0J00400ACL004W0.37105.0870.0729
TPHA0J00400KLLA0C06182g0.42845.0370.0850
TPHA0J00400CAGL0J11594g0.82104.7040.1745
TPHA0J00400TDEL0G044000.35205.0830.0692
TPHA0J00400Suva_15.1710.38354.9750.0771
TPHA0J00400TBLA0E031600.38924.9610.0784
TPHA0J00400KAFR0A051200.34094.9340.0691
TPHA0J00400ZYRO0C07524g0.36045.0500.0714
TPHA0J00400Kwal_56.224620.42815.0930.0841
TPHA0J00400Smik_15.1660.38165.0540.0755
TPHA0J00400CAGL0E02475g0.41014.9860.0823
TPHA0J00400Skud_15.1580.39095.0420.0775
TPHA0J00400KLTH0C10956g0.43185.0960.0847
TPHA0J00400Kpol_1037.220.27765.0010.0555
TPHA0J00400YOL004W0.39065.0350.0776
TPHA0J00400SAKL0E01540g0.35935.0160.0716
TPHA0J00400Ecym_30330.40315.0340.0801
Skud_15.158KNAG0F029200.43735.1680.0846
Skud_15.158NCAS0D021300.36935.0320.0734
Skud_15.158NDAI0C026600.43165.0760.0850
Skud_15.158ACL004W0.35965.0500.0712
Skud_15.158KLLA0C06182g0.43245.0800.0851
Skud_15.158CAGL0J11594g0.83744.7560.1761
Skud_15.158TDEL0G044000.38305.1340.0746
Skud_15.158Suva_15.1710.08070.9630.0837
Skud_15.158TBLA0E031600.41195.0230.0820
Skud_15.158KAFR0A051200.41605.0450.0825
Skud_15.158ZYRO0C07524g0.41555.1380.0809
Skud_15.158Kwal_56.224620.47295.1440.0919
Skud_15.158Smik_15.1660.09450.9750.0969
Skud_15.158CAGL0E02475g0.39645.0300.0788
Skud_15.158TPHA0J004000.39005.0430.0773
Skud_15.158KLTH0C10956g0.40585.1040.0795
Skud_15.158Kpol_1037.220.37295.0390.0740
Skud_15.158YOL004W0.09291.0280.0903
Skud_15.158SAKL0E01540g0.37015.1010.0726
Skud_15.158Ecym_30330.37245.0450.0738
KLTH0C10956gKNAG0F029200.42005.1290.0819
KLTH0C10956gNCAS0D021300.38425.0460.0761
KLTH0C10956gNDAI0C026600.39875.0550.0789
KLTH0C10956gACL004W0.35875.1150.0701
KLTH0C10956gKLLA0C06182g0.36815.0530.0728
KLTH0C10956gCAGL0J11594g0.88144.8150.1830
KLTH0C10956gTDEL0G044000.37135.1300.0724
KLTH0C10956gSuva_15.1710.38765.1160.0758
KLTH0C10956gTBLA0E031600.45135.0610.0892
KLTH0C10956gKAFR0A051200.40245.0260.0801
KLTH0C10956gZYRO0C07524g0.37765.1080.0739
KLTH0C10956gKwal_56.224620.20341.8370.1107
KLTH0C10956gSmik_15.1660.40655.1020.0797
KLTH0C10956gCAGL0E02475g0.43675.0700.0861
KLTH0C10956gTPHA0J004000.43135.0930.0847
KLTH0C10956gSkud_15.1580.40585.1040.0795
KLTH0C10956gKpol_1037.220.41135.0790.0810
KLTH0C10956gYOL004W0.40795.1030.0799
KLTH0C10956gSAKL0E01540g0.30685.1310.0598
KLTH0C10956gEcym_30330.34765.1200.0679
Kpol_1037.22KNAG0F029200.36425.1000.0714
Kpol_1037.22NCAS0D021300.29704.9490.0600
Kpol_1037.22NDAI0C026600.34664.9680.0698
Kpol_1037.22ACL004W0.37555.0750.0740
Kpol_1037.22KLLA0C06182g0.42935.0160.0856
Kpol_1037.22CAGL0J11594g0.83514.7050.1775
Kpol_1037.22TDEL0G044000.30185.0820.0594
Kpol_1037.22Suva_15.1710.36004.9560.0726
Kpol_1037.22TBLA0E031600.35394.9560.0714
Kpol_1037.22KAFR0A051200.30294.9380.0613
Kpol_1037.22ZYRO0C07524g0.30625.0740.0603
Kpol_1037.22Kwal_56.224620.40815.0520.0808
Kpol_1037.22Smik_15.1660.35435.0180.0706
Kpol_1037.22CAGL0E02475g0.35764.9520.0722
Kpol_1037.22TPHA0J004000.27765.0010.0555
Kpol_1037.22Skud_15.1580.37295.0390.0740
Kpol_1037.22KLTH0C10956g0.41135.0790.0810
Kpol_1037.22YOL004W0.35975.0200.0717
Kpol_1037.22SAKL0E01540g0.32524.9930.0651
Kpol_1037.22Ecym_30330.36865.0080.0736
YOL004WKNAG0F029200.39795.1350.0775
YOL004WNCAS0D021300.36125.0140.0720
YOL004WNDAI0C026600.40365.0760.0795
YOL004WACL004W0.37785.0920.0742
YOL004WKLLA0C06182g0.43185.0720.0851
YOL004WCAGL0J11594g0.81163.9430.2058
YOL004WTDEL0G044000.36985.1290.0721
YOL004WSuva_15.1710.08741.4500.0602
YOL004WTBLA0E031600.41285.0340.0820
YOL004WKAFR0A051200.36754.9910.0736
YOL004WZYRO0C07524g0.38615.1300.0752
YOL004WKwal_56.224620.46775.1440.0909
YOL004WSmik_15.1660.07430.7150.1038
YOL004WCAGL0E02475g0.39665.0480.0786
YOL004WTPHA0J004000.39135.0390.0777
YOL004WSkud_15.1580.09291.0280.0903
YOL004WKLTH0C10956g0.40795.1030.0799
YOL004WKpol_1037.220.35975.0200.0717
YOL004WSAKL0E01540g0.36365.0930.0714
YOL004WEcym_30330.39785.0870.0782
SAKL0E01540gKNAG0F029200.39435.0950.0774
SAKL0E01540gNCAS0D021300.32615.0670.0644
SAKL0E01540gNDAI0C026600.36585.0310.0727
SAKL0E01540gACL004W0.31665.1220.0618
SAKL0E01540gKLLA0C06182g0.30505.0330.0606
SAKL0E01540gCAGL0J11594g0.80584.7440.1698
SAKL0E01540gTDEL0G044000.30895.0890.0607
SAKL0E01540gSuva_15.1710.46395.0380.0921
SAKL0E01540gTBLA0E031600.37684.9890.0755
SAKL0E01540gKAFR0A051200.34795.0830.0684
SAKL0E01540gZYRO0C07524g0.29395.0700.0580
SAKL0E01540gKwal_56.224620.31745.1080.0621
SAKL0E01540gSmik_15.1660.36905.0840.0726
SAKL0E01540gCAGL0E02475g0.39385.0170.0785
SAKL0E01540gTPHA0J004000.35795.0080.0715
SAKL0E01540gSkud_15.1580.37015.1010.0726
SAKL0E01540gKLTH0C10956g0.30685.1310.0598
SAKL0E01540gKpol_1037.220.32534.9920.0652
SAKL0E01540gYOL004W0.36365.0930.0714
SAKL0E01540gEcym_30330.28225.0870.0555
Ecym_3033KNAG0F029200.41795.1180.0817
Ecym_3033NCAS0D021300.39765.0540.0787
Ecym_3033NDAI0C026600.43165.0840.0849
Ecym_3033ACL004W0.19105.1450.0371
Ecym_3033KLLA0C06182g0.34535.0360.0686
Ecym_3033CAGL0J11594g0.83204.7240.1761
Ecym_3033TDEL0G044000.36115.0940.0709