Gene 1Gene 2KaKsOmega
TDEL0A07970ZYRO0G14344g0.38504.3600.0883
TDEL0A07970KAFR0B039800.37594.3870.0857
TDEL0A07970KLTH0C03696g0.40904.3570.0939
TDEL0A07970Skud_13.4550.41764.3790.0954
TDEL0A07970TPHA0I003000.41204.3860.0939
TDEL0A07970KNAG0J002200.41154.4010.0935
TDEL0A07970NCAS0C003500.36804.3320.0849
TDEL0A07970SAKL0D01276g0.38334.3400.0883
TDEL0A07970AFR451C0.49684.3010.1155
TDEL0A07970Kwal_27.102190.40754.3690.0933
TDEL0A07970Suva_13.4720.40444.3650.0926
TDEL0A07970Smik_13.4960.40614.3410.0935
TDEL0A07970KLLA0D01386g0.46184.3650.1058
TDEL0A07970Kpol_1068.20.39822.8820.1382
TDEL0A07970Ecym_46230.41954.3540.0963
TDEL0A07970NDAI0K003500.37794.3320.0872
TDEL0A07970YMR283C0.39164.3420.0902
ZYRO0G14344gTDEL0A079700.38504.3600.0883
ZYRO0G14344gKAFR0B039800.36544.2760.0854
ZYRO0G14344gKLTH0C03696g0.40064.2640.0939
ZYRO0G14344gSkud_13.4550.40274.3370.0928
ZYRO0G14344gTPHA0I003000.37094.3200.0859
ZYRO0G14344gKNAG0J002200.42744.3090.0992
ZYRO0G14344gNCAS0C003500.39204.2720.0918
ZYRO0G14344gSAKL0D01276g0.39754.2770.0929
ZYRO0G14344gAFR451C0.50744.2510.1194
ZYRO0G14344gKwal_27.102190.41394.3140.0960
ZYRO0G14344gSuva_13.4720.37094.2700.0869
ZYRO0G14344gSmik_13.4960.38704.2550.0909
ZYRO0G14344gKLLA0D01386g0.44784.3050.1040
ZYRO0G14344gKpol_1068.20.39564.2680.0927
ZYRO0G14344gEcym_46230.41354.3180.0958
ZYRO0G14344gNDAI0K003500.36724.2780.0858
ZYRO0G14344gYMR283C0.38564.3020.0896
KAFR0B03980TDEL0A079700.37594.3870.0857
KAFR0B03980ZYRO0G14344g0.36544.2760.0854
KAFR0B03980KLTH0C03696g0.43354.3030.1007
KAFR0B03980Skud_13.4550.35384.3190.0819
KAFR0B03980TPHA0I003000.39234.3480.0902
KAFR0B03980KNAG0J002200.39584.3330.0913
KAFR0B03980NCAS0C003500.35344.2520.0831
KAFR0B03980SAKL0D01276g0.39274.2910.0915
KAFR0B03980AFR451C0.50904.2930.1186
KAFR0B03980Kwal_27.102190.42314.2610.0993
KAFR0B03980Suva_13.4720.34254.2840.0799
KAFR0B03980Smik_13.4960.37354.2820.0872
KAFR0B03980KLLA0D01386g0.42714.3030.0993
KAFR0B03980Kpol_1068.20.34754.3200.0804
KAFR0B03980Ecym_46230.44274.2780.1035
KAFR0B03980NDAI0K003500.36034.2720.0843
KAFR0B03980YMR283C0.36934.2930.0860
KLTH0C03696gTDEL0A079700.40904.3570.0939
KLTH0C03696gZYRO0G14344g0.40064.2640.0939
KLTH0C03696gKAFR0B039800.43354.3030.1007
KLTH0C03696gSkud_13.4550.44724.3490.1028
KLTH0C03696gTPHA0I003000.41974.3360.0968
KLTH0C03696gKNAG0J002200.44784.3410.1032
KLTH0C03696gNCAS0C003500.38964.2340.0920
KLTH0C03696gSAKL0D01276g0.38574.3640.0884
KLTH0C03696gAFR451C0.46274.3080.1074
KLTH0C03696gKwal_27.102190.25614.0200.0637
KLTH0C03696gSuva_13.4720.45134.2970.1050
KLTH0C03696gSmik_13.4960.44064.3010.1024
KLTH0C03696gKLLA0D01386g0.41024.2970.0955
KLTH0C03696gKpol_1068.20.44594.2820.1041
KLTH0C03696gEcym_46230.40314.3240.0932
KLTH0C03696gNDAI0K003500.41314.2670.0968
KLTH0C03696gYMR283C0.43844.3150.1016
Skud_13.455TDEL0A079700.41764.3790.0954
Skud_13.455ZYRO0G14344g0.40274.3370.0928
Skud_13.455KAFR0B039800.35384.3190.0819
Skud_13.455KLTH0C03696g0.44724.3490.1028
Skud_13.455TPHA0I003000.34964.2970.0813
Skud_13.455KNAG0J002200.38824.3540.0892
Skud_13.455NCAS0C003500.37504.3040.0871
Skud_13.455SAKL0D01276g0.40734.3400.0938
Skud_13.455AFR451C0.53524.2800.1250
Skud_13.455Kwal_27.102190.43744.3710.1001
Skud_13.455Suva_13.4720.09881.0250.0964
Skud_13.455Smik_13.4960.10751.0540.1020
Skud_13.455KLLA0D01386g0.40984.2880.0956
Skud_13.455Kpol_1068.20.36624.3350.0845
Skud_13.455Ecym_46230.43824.3210.1014
Skud_13.455NDAI0K003500.33514.3170.0776
Skud_13.455YMR283C0.11831.0820.1093
TPHA0I00300TDEL0A079700.41204.3860.0939
TPHA0I00300ZYRO0G14344g0.37094.3200.0859
TPHA0I00300KAFR0B039800.39234.3480.0902
TPHA0I00300KLTH0C03696g0.41974.3360.0968
TPHA0I00300Skud_13.4550.34964.2970.0813
TPHA0I00300KNAG0J002200.45502.2870.1989
TPHA0I00300NCAS0C003500.40354.2840.0942
TPHA0I00300SAKL0D01276g0.38804.3120.0900
TPHA0I00300AFR451C0.46764.3000.1088
TPHA0I00300Kwal_27.102190.38924.3120.0903
TPHA0I00300Suva_13.4720.34844.2730.0815
TPHA0I00300Smik_13.4960.32704.2450.0770
TPHA0I00300KLLA0D01386g0.41044.3030.0954
TPHA0I00300Kpol_1068.20.32824.2870.0765
TPHA0I00300Ecym_46230.41734.2580.0980
TPHA0I00300NDAI0K003500.35724.2690.0837
TPHA0I00300YMR283C0.33184.2450.0782
KNAG0J00220TDEL0A079700.41154.4010.0935
KNAG0J00220ZYRO0G14344g0.42744.3090.0992
KNAG0J00220KAFR0B039800.39584.3330.0913
KNAG0J00220KLTH0C03696g0.44784.3410.1032
KNAG0J00220Skud_13.4550.38824.3540.0892
KNAG0J00220TPHA0I003000.45502.2870.1989
KNAG0J00220NCAS0C003500.39734.2690.0930
KNAG0J00220SAKL0D01276g0.43914.3120.1018
KNAG0J00220AFR451C0.54944.2820.1283
KNAG0J00220Kwal_27.102190.47414.3730.1084
KNAG0J00220Suva_13.4720.42094.3610.0965
KNAG0J00220Smik_13.4960.40354.3240.0933
KNAG0J00220KLLA0D01386g0.44014.3170.1019
KNAG0J00220Kpol_1068.20.41444.3020.0963
KNAG0J00220Ecym_46230.45794.3140.1061
KNAG0J00220NDAI0K003500.40594.3440.0934
KNAG0J00220YMR283C0.40612.5810.1573
NCAS0C00350TDEL0A079700.36804.3320.0849
NCAS0C00350ZYRO0G14344g0.39204.2720.0918
NCAS0C00350KAFR0B039800.35344.2520.0831
NCAS0C00350KLTH0C03696g0.38964.2340.0920
NCAS0C00350Skud_13.4550.37504.3040.0871
NCAS0C00350TPHA0I003000.40354.2840.0942
NCAS0C00350KNAG0J002200.39734.2690.0930
NCAS0C00350SAKL0D01276g0.36904.2650.0865
NCAS0C00350AFR451C0.54054.2810.1262
NCAS0C00350Kwal_27.102190.41824.2810.0977
NCAS0C00350Suva_13.4720.38974.3240.0901
NCAS0C00350Smik_13.4960.37944.2510.0893
NCAS0C00350KLLA0D01386g0.45994.2650.1078
NCAS0C00350Kpol_1068.20.38844.2410.0916
NCAS0C00350Ecym_46230.43304.2820.1011
NCAS0C00350NDAI0K003500.31764.2260.0751
NCAS0C00350YMR283C0.36694.2500.0863
SAKL0D01276gTDEL0A079700.38334.3400.0883
SAKL0D01276gZYRO0G14344g0.39754.2770.0929
SAKL0D01276gKAFR0B039800.39274.2910.0915
SAKL0D01276gKLTH0C03696g0.38574.3640.0884
SAKL0D01276gSkud_13.4550.40734.3400.0938
SAKL0D01276gTPHA0I003000.38804.3120.0900
SAKL0D01276gKNAG0J002200.43914.3120.1018
SAKL0D01276gNCAS0C003500.36904.2650.0865
SAKL0D01276gAFR451C0.43184.2880.1007
SAKL0D01276gKwal_27.102190.40144.3650.0920
SAKL0D01276gSuva_13.4720.42764.3420.0985
SAKL0D01276gSmik_13.4960.38324.2740.0896
SAKL0D01276gKLLA0D01386g0.39094.2790.0914
SAKL0D01276gKpol_1068.20.34764.2790.0812
SAKL0D01276gEcym_46230.37654.2980.0876
SAKL0D01276gNDAI0K003500.36834.2640.0863
SAKL0D01276gYMR283C0.42344.3040.0984
AFR451CTDEL0A079700.49684.3010.1155
AFR451CZYRO0G14344g0.50744.2510.1194
AFR451CKAFR0B039800.50904.2930.1186
AFR451CKLTH0C03696g0.46274.3080.1074
AFR451CSkud_13.4550.53524.2800.1250
AFR451CTPHA0I003000.46764.3000.1088
AFR451CKNAG0J002200.54944.2820.1283
AFR451CNCAS0C003500.54054.2810.1262
AFR451CSAKL0D01276g0.43184.2880.1007
AFR451CKwal_27.102190.45744.2890.1066
AFR451CSuva_13.4720.53294.2860.1243
AFR451CSmik_13.4960.50924.3030.1183
AFR451CKLLA0D01386g0.45244.3290.1045
AFR451CKpol_1068.20.48594.2840.1134
AFR451CEcym_46230.42124.2700.0986
AFR451CNDAI0K003500.54174.3020.1259
AFR451CYMR283C0.51634.2710.1209
Kwal_27.10219TDEL0A079700.40754.3690.0933
Kwal_27.10219ZYRO0G14344g0.41394.3140.0960
Kwal_27.10219KAFR0B039800.42314.2610.0993
Kwal_27.10219KLTH0C03696g0.25614.0200.0637
Kwal_27.10219Skud_13.4550.43744.3710.1001
Kwal_27.10219TPHA0I003000.38924.3120.0903
Kwal_27.10219KNAG0J002200.47414.3730.1084
Kwal_27.10219NCAS0C003500.41824.2810.0977
Kwal_27.10219SAKL0D01276g0.40144.3650.0920
Kwal_27.10219AFR451C0.45744.2890.1066
Kwal_27.10219Suva_13.4720.46354.3570.1064
Kwal_27.10219Smik_13.4960.42774.3100.0992
Kwal_27.10219KLLA0D01386g0.42494.3540.0976
Kwal_27.10219Kpol_1068.20.42454.2710.0994
Kwal_27.10219Ecym_46230.38664.3220.0894
Kwal_27.10219NDAI0K003500.40944.2880.0955
Kwal_27.10219YMR283C0.45104.3480.1037
Suva_13.472TDEL0A079700.40444.3650.0926
Suva_13.472ZYRO0G14344g0.37094.2700.0869
Suva_13.472KAFR0B039800.34254.2840.0799
Suva_13.472KLTH0C03696g0.45134.2970.1050
Suva_13.472Skud_13.4550.09881.0120.0976
Suva_13.472TPHA0I003000.34844.2730.0815
Suva_13.472KNAG0J002200.42094.3610.0965
Suva_13.472NCAS0C003500.38974.3240.0901
Suva_13.472SAKL0D01276g0.42764.3420.0985
Suva_13.472AFR451C0.53294.2860.1243
Suva_13.472Kwal_27.102190.46354.3570.1064
Suva_13.472Smik_13.4960.10461.8710.0559
Suva_13.472KLLA0D01386g0.43124.2490.1015
Suva_13.472Kpol_1068.20.36074.2890.0841
Suva_13.472Ecym_46230.42604.2830.0995
Suva_13.472NDAI0K003500.34024.3180.0788
Suva_13.472YMR283C0.14061.7830.0789
Smik_13.496TDEL0A079700.40614.3410.0935
Smik_13.496ZYRO0G14344g0.38704.2550.0909
Smik_13.496KAFR0B039800.37354.2820.0872
Smik_13.496KLTH0C03696g0.44064.3010.1024
Smik_13.496Skud_13.4550.10751.0540.1020
Smik_13.496TPHA0I003000.32704.2450.0770
Smik_13.496KNAG0J002200.40354.3240.0933
Smik_13.496NCAS0C003500.37944.2510.0893
Smik_13.496SAKL0D01276g0.38324.2740.0896
Smik_13.496AFR451C0.50924.3030.1183
Smik_13.496Kwal_27.102190.42774.3100.0992
Smik_13.496Suva_13.4720.10461.8710.0559
Smik_13.496KLLA0D01386g0.43254.2580.1016
Smik_13.496Kpol_1068.20.36114.2580.0848
Smik_13.496Ecym_46230.41184.2780.0962
Smik_13.496NDAI0K003500.34554.2610.0811
Smik_13.496YMR283C0.09830.7720.1272
KLLA0D01386gTDEL0A079700.46184.3650.1058
KLLA0D01386gZYRO0G14344g0.44784.3050.1040
KLLA0D01386gKAFR0B039800.42714.3030.0993
KLLA0D01386gKLTH0C03696g0.41024.2970.0955
KLLA0D01386gSkud_13.4550.40984.2880.0956
KLLA0D01386gTPHA0I003000.41044.3030.0954
KLLA0D01386gKNAG0J002200.44014.3170.1019
KLLA0D01386gNCAS0C003500.45994.2650.1078
KLLA0D01386gSAKL0D01276g0.39094.2790.0914
KLLA0D01386gAFR451C0.45244.3290.1045
KLLA0D01386gKwal_27.102190.42494.3540.0976
KLLA0D01386gSuva_13.4720.43124.2490.1015
KLLA0D01386gSmik_13.4960.43254.2580.1016
KLLA0D01386gKpol_1068.20.41764.2360.0986
KLLA0D01386gEcym_46230.39814.2730.0931
KLLA0D01386gNDAI0K003500.41544.2490.0978
KLLA0D01386gYMR283C0.41484.2530.0975
Kpol_1068.2TDEL0A079700.39822.8820.1382
Kpol_1068.2ZYRO0G14344g0.39564.2680.0927
Kpol_1068.2KAFR0B039800.34754.3200.0804
Kpol_1068.2KLTH0C03696g0.44594.2820.1041
Kpol_1068.2Skud_13.4550.36624.3350.0845
Kpol_1068.2TPHA0I003000.32824.2870.0765
Kpol_1068.2KNAG0J002200.41554.3060.0965
Kpol_1068.2NCAS0C003500.38844.2410.0916
Kpol_1068.2SAKL0D01276g0.34764.2790.0812
Kpol_1068.2AFR451C0.48594.2840.1134
Kpol_1068.2Kwal_27.102190.42454.2710.0994
Kpol_1068.2Suva_13.4720.36074.2890.0841
Kpol_1068.2Smik_13.4960.36114.2580.0848
Kpol_1068.2KLLA0D01386g0.41764.2360.0986
Kpol_1068.2Ecym_46230.41304.2490.0972
Kpol_1068.2NDAI0K003500.35684.2220.0845
Kpol_1068.2YMR283C0.32904.2820.0768
Ecym_4623TDEL0A079700.41954.3540.0963
Ecym_4623ZYRO0G14344g0.41354.3180.0958
Ecym_4623KAFR0B039800.44274.2780.1035
Ecym_4623KLTH0C03696g0.40314.3240.0932
Ecym_4623Skud_13.4550.43824.3210.1014
Ecym_4623TPHA0I003000.41734.2580.0980
Ecym_4623KNAG0J002200.45794.3140.1061
Ecym_4623NCAS0C003500.43304.2820.1011
Ecym_4623SAKL0D01276g0.37654.2980.0876
Ecym_4623AFR451C0.42124.2700.0986
Ecym_4623Kwal_27.102190.38664.3220.0894
Ecym_4623Suva_13.4720.42604.2830.0995
Ecym_4623Smik_13.4960.41184.2780.0962
Ecym_4623KLLA0D01386g0.39814.2730.0931
Ecym_4623Kpol_1068.20.41304.2490.0972
Ecym_4623NDAI0K003500.39574.2700.0927
Ecym_4623YMR283C0.39114.2730.0915
NDAI0K00350TDEL0A079700.37794.3320.0872
NDAI0K00350ZYRO0G14344g0.36724.2780.0858
NDAI0K00350KAFR0B039800.36034.2720.0843
NDAI0K00350KLTH0C03696g0.41314.2670.0968
NDAI0K00350Skud_13.4550.33514.3170.0776
NDAI0K00350TPHA0I003000.35724.2690.0837
NDAI0K00350KNAG0J002200.40594.3440.0934
NDAI0K00350NCAS0C003500.31764.2260.0751
NDAI0K00350SAKL0D01276g0.36834.2640.0863
NDAI0K00350AFR451C0.54174.3020.1259
NDAI0K00350Kwal_27.102190.40944.2880.0955
NDAI0K00350Suva_13.4720.34024.3180.0788
NDAI0K00350Smik_13.4960.34554.2610.0811
NDAI0K00350KLLA0D01386g0.41544.2490.0978
NDAI0K00350Kpol_1068.20.35684.2220.0845
NDAI0K00350Ecym_46230.39574.2700.0927
NDAI0K00350YMR283C0.32124.2800.0750
YMR283CTDEL0A079700.39164.3420.0902
YMR283CZYRO0G14344g0.38564.3020.0896
YMR283CKAFR0B039800.36934.2930.0860
YMR283CKLTH0C03696g0.43844.3150.1016
YMR283CSkud_13.4550.11831.0820.1093
YMR283CTPHA0I003000.33184.2450.0782
YMR283CKNAG0J002200.40612.5810.1573
YMR283CNCAS0C003500.36694.2500.0863
YMR283CSAKL0D01276g0.42344.3040.0984
YMR283CAFR451C0.51634.2710.1209
YMR283CKwal_27.102190.45104.3480.1037
YMR283CSuva_13.4720.14061.7830.0789
YMR283CSmik_13.4960.09830.7720.1272
YMR283CKLLA0D01386g0.41484.2530.0975
YMR283CKpol_1068.20.32904.2820.0768
YMR283CEcym_46230.39114.2730.0915
YMR283CNDAI0K003500.32124.2800.0750