Gene 1Gene 2KaKsOmega
TPHA0J00330TBLA0A072600.75974.7900.1586
TPHA0J00330KNAG0M011600.87474.9100.1781
TPHA0J00330NDAI0D008000.79684.7970.1661
TPHA0J00330TDEL0G044900.78914.9280.1601
TPHA0J00330Suva_13.1600.75954.8970.1551
TPHA0J00330KLLA0D01133g0.80044.8350.1655
TPHA0J00330Smik_13.1570.74944.8440.1547
TPHA0J00330Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.74574.8770.1529
TPHA0J00330KLTH0C11242g0.91216.2810.1452
TPHA0J00330Kpol_1037.250.65494.8240.1357
TPHA0J00330YML002W0.73254.5870.1597
TPHA0J00330Skud_13.1520.74834.8990.1527
TPHA0J00330Ecym_30240.79544.8650.1635
TPHA0J00330Kwal_56.224240.91364.9360.1851
TPHA0J00330NCAS0H008200.76854.2990.1787
TPHA0J00330CAGL0L07634g0.80024.8450.1652
TPHA0J00330ACR006C0.82544.8980.1685
TPHA0J00330KAFR0L004000.89374.7010.1901
TPHA0J00330ZYRO0C07810g0.70914.8910.1450
TBLA0A07260TPHA0J003300.75974.7900.1586
TBLA0A07260KNAG0M011600.88754.8980.1812
TBLA0A07260NDAI0D008000.77755.9820.1300
TBLA0A07260TDEL0G044900.76504.9090.1558
TBLA0A07260Suva_13.1600.72224.8500.1489
TBLA0A07260KLLA0D01133g0.84064.8360.1738
TBLA0A07260Smik_13.1570.71784.8130.1491
TBLA0A07260Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.76794.8820.1573
TBLA0A07260KLTH0C11242g0.87544.9190.1780
TBLA0A07260Kpol_1037.250.75111.9910.3772
TBLA0A07260YML002W0.74084.5770.1618
TBLA0A07260Skud_13.1520.72474.8620.1491
TBLA0A07260Ecym_30240.86764.8390.1793
TBLA0A07260Kwal_56.224240.94483.9400.2398
TBLA0A07260NCAS0H008200.74694.8550.1538
TBLA0A07260CAGL0L07634g0.80874.8280.1675
TBLA0A07260ACR006C0.84814.9000.1731
TBLA0A07260KAFR0L004000.88854.7310.1878
TBLA0A07260ZYRO0C07810g0.73204.8310.1515
KNAG0M01160TPHA0J003300.87474.9100.1781
KNAG0M01160TBLA0A072600.88754.8980.1812
KNAG0M01160NDAI0D008000.79794.8960.1630
KNAG0M01160TDEL0G044900.75004.9610.1512
KNAG0M01160Suva_13.1600.70374.9040.1435
KNAG0M01160KLLA0D01133g0.90114.9130.1834
KNAG0M01160Smik_13.1570.71704.9150.1459
KNAG0M01160Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.77474.9540.1564
KNAG0M01160KLTH0C11242g0.82934.9550.1674
KNAG0M01160Kpol_1037.250.86402.5160.3433
KNAG0M01160YML002W0.69064.6140.1497
KNAG0M01160Skud_13.1520.75034.9430.1518
KNAG0M01160Ecym_30240.84312.6160.3222
KNAG0M01160Kwal_56.224240.84324.9430.1706
KNAG0M01160NCAS0H008200.78754.9480.1591
KNAG0M01160CAGL0L07634g0.77634.0210.1930
KNAG0M01160ACR006C0.82484.9190.1677
KNAG0M01160KAFR0L004000.96083.0490.3151
KNAG0M01160ZYRO0C07810g0.71894.9250.1460
NDAI0D00800TPHA0J003300.79684.7970.1661
NDAI0D00800TBLA0A072600.77755.9820.1300
NDAI0D00800KNAG0M011600.79794.8960.1630
NDAI0D00800TDEL0G044900.74594.9540.1505
NDAI0D00800Suva_13.1600.63784.8960.1302
NDAI0D00800KLLA0D01133g0.83173.8490.2160
NDAI0D00800Smik_13.1570.62744.8430.1295
NDAI0D00800Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.77692.1070.3687
NDAI0D00800KLTH0C11242g0.88694.9340.1797
NDAI0D00800Kpol_1037.250.69872.4640.2835
NDAI0D00800YML002W0.66772.9710.2247
NDAI0D00800Skud_13.1520.64004.8880.1309
NDAI0D00800Ecym_30240.79324.8150.1647
NDAI0D00800Kwal_56.224240.88184.9230.1791
NDAI0D00800NCAS0H008200.49284.9050.1004
NDAI0D00800CAGL0L07634g0.78224.8340.1618
NDAI0D00800ACR006C0.84354.8760.1730
NDAI0D00800KAFR0L004000.86264.7310.1823
NDAI0D00800ZYRO0C07810g0.68794.8650.1414
TDEL0G04490TPHA0J003300.78914.9280.1601
TDEL0G04490TBLA0A072600.76504.9090.1558
TDEL0G04490KNAG0M011600.75004.9610.1512
TDEL0G04490NDAI0D008000.74594.9540.1505
TDEL0G04490Suva_13.1600.57482.6280.2186
TDEL0G04490KLLA0D01133g0.77234.9360.1564
TDEL0G04490Smik_13.1570.57742.4150.2391
TDEL0G04490Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.56954.9640.1147
TDEL0G04490KLTH0C11242g0.73654.9950.1474
TDEL0G04490Kpol_1037.250.70502.5010.2818
TDEL0G04490YML002W0.56124.6750.1200
TDEL0G04490Skud_13.1520.58182.5780.2256
TDEL0G04490Ecym_30240.70364.9210.1430
TDEL0G04490Kwal_56.224240.74624.9900.1495
TDEL0G04490NCAS0H008200.74084.9810.1487
TDEL0G04490CAGL0L07634g0.71664.9290.1454
TDEL0G04490ACR006C0.69884.9540.1410
TDEL0G04490KAFR0L004000.83534.7890.1744
TDEL0G04490ZYRO0C07810g0.48621.9690.2469
Suva_13.160TPHA0J003300.75954.8970.1551
Suva_13.160TBLA0A072600.72224.8500.1489
Suva_13.160KNAG0M011600.70374.9040.1435
Suva_13.160NDAI0D008000.63784.8960.1302
Suva_13.160TDEL0G044900.57482.6280.2186
Suva_13.160KLLA0D01133g0.75474.9050.1538
Suva_13.160Smik_13.1570.13740.8540.1608
Suva_13.160Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.64902.3760.2731
Suva_13.160KLTH0C11242g0.74012.8110.2632
Suva_13.160Kpol_1037.250.69534.8960.1420
Suva_13.160YML002W0.11091.0120.1096
Suva_13.160Skud_13.1520.10760.8240.1306
Suva_13.160Ecym_30240.68684.8820.1407
Suva_13.160Kwal_56.224240.74812.7620.2708
Suva_13.160NCAS0H008200.61952.7010.2294
Suva_13.160CAGL0L07634g0.67823.4640.1958
Suva_13.160ACR006C0.73414.9210.1492
Suva_13.160KAFR0L004000.80834.7660.1696
Suva_13.160ZYRO0C07810g0.57634.9420.1166
KLLA0D01133gTPHA0J003300.80044.8350.1655
KLLA0D01133gTBLA0A072600.84064.8360.1738
KLLA0D01133gKNAG0M011600.90114.9130.1834
KLLA0D01133gNDAI0D008000.83173.8490.2160
KLLA0D01133gTDEL0G044900.77234.9360.1564
KLLA0D01133gSuva_13.1600.75474.9050.1538
KLLA0D01133gSmik_13.1570.76014.9040.1550
KLLA0D01133gSklu_YGOB_Anc_6.20b0.67294.9300.1365
KLLA0D01133gKLTH0C11242g0.78194.9250.1587
KLLA0D01133gKpol_1037.250.80183.0010.2671
KLLA0D01133gYML002W0.75494.6010.1641
KLLA0D01133gSkud_13.1520.74924.9300.1520
KLLA0D01133gEcym_30240.72744.8990.1485
KLLA0D01133gKwal_56.224240.80714.9160.1642
KLLA0D01133gNCAS0H008200.82474.9150.1678
KLLA0D01133gCAGL0L07634g0.86104.8680.1768
KLLA0D01133gACR006C0.76874.9520.1552
KLLA0D01133gKAFR0L004001.03974.7840.2173
KLLA0D01133gZYRO0C07810g0.75024.8810.1537
Smik_13.157TPHA0J003300.74944.8440.1547
Smik_13.157TBLA0A072600.71784.8130.1491
Smik_13.157KNAG0M011600.71704.9150.1459
Smik_13.157NDAI0D008000.62744.8430.1295
Smik_13.157TDEL0G044900.57742.4150.2391
Smik_13.157Suva_13.1600.13740.8540.1608
Smik_13.157KLLA0D01133g0.76014.9040.1550
Smik_13.157Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.61883.0230.2047
Smik_13.157KLTH0C11242g0.76494.9930.1532
Smik_13.157Kpol_1037.250.68292.4900.2742
Smik_13.157YML002W0.11380.6240.1821
Smik_13.157Skud_13.1520.12490.8750.1428
Smik_13.157Ecym_30240.71934.8840.1473
Smik_13.157Kwal_56.224240.75792.5260.3000
Smik_13.157NCAS0H008200.59494.8860.1218
Smik_13.157CAGL0L07634g0.66934.8560.1378
Smik_13.157ACR006C0.72204.8980.1474
Smik_13.157KAFR0L004000.76614.7440.1615
Smik_13.157ZYRO0C07810g0.59124.9350.1198
Sklu_YGOB_Anc_6.20bTPHA0J003300.74574.8770.1529
Sklu_YGOB_Anc_6.20bTBLA0A072600.76794.8820.1573
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKNAG0M011600.77474.9540.1564
Sklu_YGOB_Anc_6.20bNDAI0D008000.77692.1070.3687
Sklu_YGOB_Anc_6.20bTDEL0G044900.56954.9640.1147
Sklu_YGOB_Anc_6.20bSuva_13.1600.64902.3760.2731
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKLLA0D01133g0.67294.9300.1365
Sklu_YGOB_Anc_6.20bSmik_13.1570.61883.0230.2047
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKLTH0C11242g0.60672.7910.2174
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKpol_1037.250.70914.9180.1442
Sklu_YGOB_Anc_6.20bYML002W0.60184.6230.1301
Sklu_YGOB_Anc_6.20bSkud_13.1520.65652.4770.2650
Sklu_YGOB_Anc_6.20bEcym_30240.55974.9480.1131
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKwal_56.224240.60284.9720.1212
Sklu_YGOB_Anc_6.20bNCAS0H008200.68874.9120.1402
Sklu_YGOB_Anc_6.20bCAGL0L07634g0.73444.8860.1503
Sklu_YGOB_Anc_6.20bACR006C0.60543.7550.1612
Sklu_YGOB_Anc_6.20bKAFR0L004000.90921.9360.4694
Sklu_YGOB_Anc_6.20bZYRO0C07810g0.58954.9540.1190
KLTH0C11242gTPHA0J003300.91216.2810.1452
KLTH0C11242gTBLA0A072600.88514.9180.1800
KLTH0C11242gKNAG0M011600.82934.9550.1674
KLTH0C11242gNDAI0D008000.88694.9340.1797
KLTH0C11242gTDEL0G044900.73654.9950.1474
KLTH0C11242gSuva_13.1600.74012.8110.2632
KLTH0C11242gKLLA0D01133g0.78194.9250.1587
KLTH0C11242gSmik_13.1570.76494.9930.1532
KLTH0C11242gSklu_YGOB_Anc_6.20b0.60672.7910.2174
KLTH0C11242gKpol_1037.250.87554.9430.1771
KLTH0C11242gYML002W0.76294.6700.1633
KLTH0C11242gSkud_13.1520.76602.7110.2825
KLTH0C11242gEcym_30240.72564.9440.1467
KLTH0C11242gKwal_56.224240.38271.9560.1956
KLTH0C11242gNCAS0H008200.86822.9690.2924
KLTH0C11242gCAGL0L07634g0.83894.9330.1700
KLTH0C11242gACR006C0.75954.9930.1521
KLTH0C11242gKAFR0L004001.11443.0940.3601
KLTH0C11242gZYRO0C07810g0.69084.9420.1398
Kpol_1037.25TPHA0J003300.65494.8240.1357
Kpol_1037.25TBLA0A072600.75111.9910.3772
Kpol_1037.25KNAG0M011600.86402.5160.3433
Kpol_1037.25NDAI0D008000.69872.4640.2835
Kpol_1037.25TDEL0G044900.70502.5010.2818
Kpol_1037.25Suva_13.1600.69534.8960.1420
Kpol_1037.25KLLA0D01133g0.80183.0010.2671
Kpol_1037.25Smik_13.1570.68292.4900.2742
Kpol_1037.25Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.70914.9180.1442
Kpol_1037.25KLTH0C11242g0.87554.9430.1771
Kpol_1037.25YML002W0.70124.5980.1525
Kpol_1037.25Skud_13.1520.69052.2230.3106
Kpol_1037.25Ecym_30240.78504.8660.1613
Kpol_1037.25Kwal_56.224240.87412.6890.3250
Kpol_1037.25NCAS0H008200.73472.3530.3121
Kpol_1037.25CAGL0L07634g0.73494.8450.1517
Kpol_1037.25ACR006C0.83944.9020.1712
Kpol_1037.25KAFR0L004000.86644.7070.1841
Kpol_1037.25ZYRO0C07810g0.67234.9280.1364
YML002WTPHA0J003300.73254.5870.1597
YML002WTBLA0A072600.74084.5770.1618
YML002WKNAG0M011600.69064.6140.1497
YML002WNDAI0D008000.66772.9710.2247
YML002WTDEL0G044900.56124.6750.1200
YML002WSuva_13.1600.11091.0120.1096
YML002WKLLA0D01133g0.75494.6010.1641
YML002WSmik_13.1570.11380.6240.1821
YML002WSklu_YGOB_Anc_6.20b0.60184.6230.1301
YML002WKLTH0C11242g0.76294.6700.1633
YML002WKpol_1037.250.70124.5980.1525
YML002WSkud_13.1520.10270.9280.1106
YML002WEcym_30240.71434.5790.1560
YML002WKwal_56.224240.78372.1890.3580
YML002WNCAS0H008200.61854.2820.1444
YML002WCAGL0L07634g0.64764.5720.1416
YML002WACR006C0.72224.5880.1574
YML002WKAFR0L004000.73064.5070.1621
YML002WZYRO0C07810g0.57384.6260.1240
Skud_13.152TPHA0J003300.74834.8990.1527
Skud_13.152TBLA0A072600.72474.8620.1491
Skud_13.152KNAG0M011600.75324.9420.1524
Skud_13.152NDAI0D008000.64004.8880.1309
Skud_13.152TDEL0G044900.58182.5780.2256
Skud_13.152Suva_13.1600.10760.8240.1306
Skud_13.152KLLA0D01133g0.74924.9300.1520
Skud_13.152Smik_13.1570.12490.8750.1428
Skud_13.152Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.65652.4770.2650
Skud_13.152KLTH0C11242g0.76602.7110.2825
Skud_13.152Kpol_1037.250.69082.2390.3085
Skud_13.152YML002W0.10270.9280.1106
Skud_13.152Ecym_30240.70184.9210.1426
Skud_13.152Kwal_56.224240.77562.1140.3668
Skud_13.152NCAS0H008200.63444.9410.1284
Skud_13.152CAGL0L07634g0.68394.8900.1398
Skud_13.152ACR006C0.72704.9460.1470
Skud_13.152KAFR0L004000.75314.7430.1588
Skud_13.152ZYRO0C07810g0.58514.9560.1181
Ecym_3024TPHA0J003300.79544.8650.1635
Ecym_3024TBLA0A072600.86764.8390.1793
Ecym_3024KNAG0M011600.84312.6160.3222
Ecym_3024NDAI0D008000.79324.8150.1647
Ecym_3024TDEL0G044900.70364.9210.1430
Ecym_3024Suva_13.1600.68684.8820.1407
Ecym_3024KLLA0D01133g0.72744.8990.1485
Ecym_3024Smik_13.1570.71934.8840.1473
Ecym_3024Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.55974.9480.1131
Ecym_3024KLTH0C11242g0.72564.9440.1467
Ecym_3024Kpol_1037.250.78504.8660.1613
Ecym_3024YML002W0.71434.5790.1560
Ecym_3024Skud_13.1520.70184.9210.1426
Ecym_3024Kwal_56.224240.69044.9140.1405
Ecym_3024NCAS0H008200.81931.9990.4099
Ecym_3024CAGL0L07634g0.81674.8620.1680
Ecym_3024ACR006C0.33964.9760.0682
Ecym_3024KAFR0L004000.94664.7640.1987
Ecym_3024ZYRO0C07810g0.66254.8870.1356
Kwal_56.22424TPHA0J003300.91364.9360.1851
Kwal_56.22424TBLA0A072600.94483.9400.2398
Kwal_56.22424KNAG0M011600.84184.9460.1702
Kwal_56.22424NDAI0D008000.88184.9230.1791
Kwal_56.22424TDEL0G044900.74624.9900.1495
Kwal_56.22424Suva_13.1600.74812.7620.2708
Kwal_56.22424KLLA0D01133g0.80714.9160.1642
Kwal_56.22424Smik_13.1570.75792.5260.3000
Kwal_56.22424Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.60284.9720.1212
Kwal_56.22424KLTH0C11242g0.38271.9560.1956
Kwal_56.22424Kpol_1037.250.87412.6890.3250
Kwal_56.22424YML002W0.78372.1890.3580
Kwal_56.22424Skud_13.1520.77562.1140.3668
Kwal_56.22424Ecym_30240.69044.9140.1405
Kwal_56.22424NCAS0H008200.84594.9510.1708
Kwal_56.22424CAGL0L07634g0.86555.0740.1706
Kwal_56.22424ACR006C0.73922.5130.2941
Kwal_56.22424KAFR0L004000.99223.0900.3210
Kwal_56.22424ZYRO0C07810g0.74396.2250.1195
NCAS0H00820TPHA0J003300.76854.2990.1787
NCAS0H00820TBLA0A072600.74694.8550.1538
NCAS0H00820KNAG0M011600.78754.9480.1591
NCAS0H00820NDAI0D008000.49284.9050.1004
NCAS0H00820TDEL0G044900.74084.9810.1487
NCAS0H00820Suva_13.1600.61952.7010.2294
NCAS0H00820KLLA0D01133g0.82474.9150.1678
NCAS0H00820Smik_13.1570.59634.8860.1220
NCAS0H00820Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.68874.9120.1402
NCAS0H00820KLTH0C11242g0.86822.9690.2924
NCAS0H00820Kpol_1037.250.73472.3530.3121
NCAS0H00820YML002W0.61854.2820.1444
NCAS0H00820Skud_13.1520.63444.9410.1284
NCAS0H00820Ecym_30240.81931.9990.4099
NCAS0H00820Kwal_56.224240.84594.9510.1708
NCAS0H00820CAGL0L07634g0.77174.8940.1577
NCAS0H00820ACR006C0.78514.9190.1596
NCAS0H00820KAFR0L004000.83753.1230.2682
NCAS0H00820ZYRO0C07810g0.64322.9330.2193
CAGL0L07634gTPHA0J003300.80024.8450.1652
CAGL0L07634gTBLA0A072600.79784.8250.1653
CAGL0L07634gKNAG0M011600.77634.0210.1930
CAGL0L07634gNDAI0D008000.78224.8340.1618
CAGL0L07634gTDEL0G044900.71664.9290.1454
CAGL0L07634gSuva_13.1600.67823.4640.1958
CAGL0L07634gKLLA0D01133g0.86104.8680.1768
CAGL0L07634gSmik_13.1570.66934.8560.1378
CAGL0L07634gSklu_YGOB_Anc_6.20b0.73444.8860.1503
CAGL0L07634gKLTH0C11242g0.83894.9330.1700
CAGL0L07634gKpol_1037.250.73494.8450.1517
CAGL0L07634gYML002W0.64764.5720.1416
CAGL0L07634gSkud_13.1520.68394.8900.1398
CAGL0L07634gEcym_30240.81674.8620.1680
CAGL0L07634gKwal_56.224240.86555.0740.1706
CAGL0L07634gNCAS0H008200.77174.8940.1577
CAGL0L07634gACR006C0.84454.8960.1725
CAGL0L07634gKAFR0L004000.85182.5560.3332
CAGL0L07634gZYRO0C07810g0.69924.9070.1425
ACR006CTPHA0J003300.82544.8980.1685
ACR006CTBLA0A072600.84814.9000.1731
ACR006CKNAG0M011600.83314.9270.1691
ACR006CNDAI0D008000.84354.8760.1730
ACR006CTDEL0G044900.69884.9540.1410
ACR006CSuva_13.1600.73414.9210.1492
ACR006CKLLA0D01133g0.76874.9520.1552
ACR006CSmik_13.1570.72204.8980.1474
ACR006CSklu_YGOB_Anc_6.20b0.60543.7550.1612
ACR006CKLTH0C11242g0.75954.9930.1521
ACR006CKpol_1037.250.83944.9020.1712
ACR006CYML002W0.72224.5880.1574
ACR006CSkud_13.1520.72704.9460.1470
ACR006CEcym_30240.33964.9760.0682
ACR006CKwal_56.224240.73922.5130.2941
ACR006CNCAS0H008200.78514.9190.1596
ACR006CCAGL0L07634g0.84454.8960.1725
ACR006CKAFR0L004001.01952.0060.5080
ACR006CZYRO0C07810g0.68604.9250.1393
KAFR0L00400TPHA0J003300.89204.7010.1897
KAFR0L00400TBLA0A072600.88514.7150.1877
KAFR0L00400KNAG0M011600.96083.0490.3151
KAFR0L00400NDAI0D008000.85864.7260.1817
KAFR0L00400TDEL0G044900.83534.7890.1744
KAFR0L00400Suva_13.1600.80834.7660.1696
KAFR0L00400KLLA0D01133g1.03974.7840.2173
KAFR0L00400Smik_13.1570.76614.7440.1615
KAFR0L00400Sklu_YGOB_Anc_6.20b0.90921.9360.4694
KAFR0L00400KLTH0C11242g1.11443.0940.3601
KAFR0L00400Kpol_1037.250.86644.7070.1841
KAFR0L00400YML002W0.73064.5070.1621
KAFR0L00400Skud_13.1520.75324.7440.1588
KAFR0L00400Ecym_30240.94664.7640.1987
KAFR0L00400Kwal_56.224240.99223.0900.3210
KAFR0L00400NCAS0H008200.83753.1230.2682
KAFR0L00400CAGL0L07634g0.85182.5560.3332
KAFR0L00400ACR006C1.01952.0060.5080
KAFR0L00400ZYRO0C07810g0.80714.7210.1710
ZYRO0C07810gTPHA0J003300.70914.8910.1450
ZYRO0C07810gTBLA0A072600.73204.8310.1515
ZYRO0C07810gKNAG0M011600.71894.9250.1460
ZYRO0C07810gNDAI0D008000.68794.8650.1414
ZYRO0C07810gTDEL0G044900.48621.9690.2469
ZYRO0C07810gSuva_13.1600.57634.9420.1166
ZYRO0C07810gKLLA0D01133g0.75024.8810.1537
ZYRO0C07810gSmik_13.1570.59124.9350.1198
ZYRO0C07810gSklu_YGOB_Anc_6.20b0.58954.9540.1190
ZYRO0C07810gKLTH0C11242g0.69084.9420.1398
ZYRO0C07810gKpol_1037.250.67234.9280.1364
ZYRO0C07810gYML002W0.57384.6260.1240
ZYRO0C07810gSkud_13.1520.58514.9560.1181
ZYRO0C07810gEcym_30240.66464.8860.1360
ZYRO0C07810gKwal_56.224240.74396.2250.1195
ZYRO0C07810gNCAS0H008200.64322.9330.2193
ZYRO0C07810gCAGL0L07634g0.69924.9070.1425
ZYRO0C07810gACR006C0.68604.9250.1393
ZYRO0C07810gKAFR0L004000.80714.7210.1710