Gene 1Gene 2KaKsOmega
TPHA0F03000ZYRO0F11770g0.53112.6510.2003
TPHA0F03000NDAI0E044500.41313.6440.1133
TPHA0F03000Skud_12.2630.43473.8080.1142
TPHA0F03000Suva_10.2940.46413.7920.1224
TPHA0F03000KAFR0L015000.48623.7960.1281
TPHA0F03000KNAG0B026000.54193.8850.1395
TPHA0F03000KLTH0H01188g0.74212.1400.3468
TPHA0F03000SAKL0F11440g0.67251.9740.3407
TPHA0F03000YLR199C0.53882.5590.2105
TPHA0F03000KLLA0D12276g0.79583.7920.2098
TPHA0F03000Kwal_56.246500.71922.5490.2821
TPHA0F03000Kpol_530.280.39971.5140.2640
TPHA0F03000TDEL0C019500.58823.3570.1752
TPHA0F03000Ecym_47200.89683.8590.2324
TPHA0F03000TBLA0E020700.55473.7190.1491
TPHA0F03000NCAS0E028500.47142.4050.1960
TPHA0F03000ACL145W1.02213.8760.2637
TPHA0F03000Smik_12.2580.53373.8450.1388
TPHA0F03000CAGL0A03993g0.50553.7820.1336
ZYRO0F11770gTPHA0F030000.53112.6510.2003
ZYRO0F11770gNDAI0E044500.51972.5280.2055
ZYRO0F11770gSkud_12.2630.51403.8530.1334
ZYRO0F11770gSuva_10.2940.49963.8540.1296
ZYRO0F11770gKAFR0L015000.52571.4920.3522
ZYRO0F11770gKNAG0B026000.64151.6550.3874
ZYRO0F11770gKLTH0H01188g0.69473.4500.2014
ZYRO0F11770gSAKL0F11440g0.66033.9250.1682
ZYRO0F11770gYLR199C0.52503.8960.1347
ZYRO0F11770gKLLA0D12276g0.89752.4600.3648
ZYRO0F11770gKwal_56.246500.69472.1290.3262
ZYRO0F11770gKpol_530.280.45443.8170.1190
ZYRO0F11770gTDEL0C019500.43993.9070.1126
ZYRO0F11770gEcym_47200.93723.8630.2426
ZYRO0F11770gTBLA0E020700.53463.8060.1405
ZYRO0F11770gNCAS0E028500.52913.8360.1379
ZYRO0F11770gACL145W0.94453.8150.2475
ZYRO0F11770gSmik_12.2580.53143.8580.1377
ZYRO0F11770gCAGL0A03993g0.60783.8780.1567
NDAI0E04450TPHA0F030000.41313.6440.1133
NDAI0E04450ZYRO0F11770g0.51972.5280.2055
NDAI0E04450Skud_12.2630.45713.6980.1236
NDAI0E04450Suva_10.2940.45072.0730.2173
NDAI0E04450KAFR0L015000.39533.3520.1179
NDAI0E04450KNAG0B026000.54093.7590.1439
NDAI0E04450KLTH0H01188g0.77921.9240.4048
NDAI0E04450SAKL0F11440g0.71362.5580.2789
NDAI0E04450YLR199C0.43962.4040.1828
NDAI0E04450KLLA0D12276g0.79163.6930.2143
NDAI0E04450Kwal_56.246500.75923.7550.2022
NDAI0E04450Kpol_530.280.49763.6500.1363
NDAI0E04450TDEL0C019500.52622.9910.1759
NDAI0E04450Ecym_47200.81212.7850.2916
NDAI0E04450TBLA0E020700.57073.6360.1569
NDAI0E04450NCAS0E028500.30293.7370.0811
NDAI0E04450ACL145W0.91003.8140.2386
NDAI0E04450Smik_12.2580.46083.9010.1181
NDAI0E04450CAGL0A03993g0.55293.6550.1512
Skud_12.263TPHA0F030000.43473.8080.1142
Skud_12.263ZYRO0F11770g0.51403.8530.1334
Skud_12.263NDAI0E044500.45713.6980.1236
Skud_12.263Suva_10.2940.08651.0300.0840
Skud_12.263KAFR0L015000.44773.8050.1177
Skud_12.263KNAG0B026000.57383.8910.1475
Skud_12.263KLTH0H01188g0.80763.9690.2035
Skud_12.263SAKL0F11440g0.56192.9750.1888
Skud_12.263YLR199C0.12901.2610.1023
Skud_12.263KLLA0D12276g0.80103.8370.2087
Skud_12.263Kwal_56.246500.79302.8500.2782
Skud_12.263Kpol_530.280.44333.8300.1157
Skud_12.263TDEL0C019500.49322.8020.1760
Skud_12.263Ecym_47200.91093.8360.2374
Skud_12.263TBLA0E020700.56623.7300.1518
Skud_12.263NCAS0E028500.45533.9080.1165
Skud_12.263ACL145W0.90053.8370.2347
Skud_12.263Smik_12.2580.14381.0610.1355
Skud_12.263CAGL0A03993g0.53803.8160.1410
Suva_10.294TPHA0F030000.46413.7920.1224
Suva_10.294ZYRO0F11770g0.49963.8540.1296
Suva_10.294NDAI0E044500.45072.0730.2173
Suva_10.294Skud_12.2630.08651.0300.0840
Suva_10.294KAFR0L015000.43473.7870.1148
Suva_10.294KNAG0B026000.58683.8980.1505
Suva_10.294KLTH0H01188g0.77843.9470.1972
Suva_10.294SAKL0F11440g0.57642.4680.2335
Suva_10.294YLR199C0.13241.0340.1280
Suva_10.294KLLA0D12276g0.80062.5870.3094
Suva_10.294Kwal_56.246500.81123.8730.2094
Suva_10.294Kpol_530.280.41592.3570.1764
Suva_10.294TDEL0C019500.50542.2950.2202
Suva_10.294Ecym_47200.87063.8370.2269
Suva_10.294TBLA0E020700.52862.9690.1780
Suva_10.294NCAS0E028500.43393.7770.1149
Suva_10.294ACL145W0.94163.8360.2454
Suva_10.294Smik_12.2580.14030.9490.1477
Suva_10.294CAGL0A03993g0.53413.8020.1404
KAFR0L01500TPHA0F030000.48623.7960.1281
KAFR0L01500ZYRO0F11770g0.52571.4920.3522
KAFR0L01500NDAI0E044500.39533.3520.1179
KAFR0L01500Skud_12.2630.44773.8050.1177
KAFR0L01500Suva_10.2940.43473.7870.1148
KAFR0L01500KNAG0B026000.49473.9160.1263
KAFR0L01500KLTH0H01188g0.79472.4370.3260
KAFR0L01500SAKL0F11440g0.64473.8650.1668
KAFR0L01500YLR199C0.47593.8540.1235
KAFR0L01500KLLA0D12276g0.74273.3180.2238
KAFR0L01500Kwal_56.246500.78312.2090.3544
KAFR0L01500Kpol_530.280.45522.3520.1935
KAFR0L01500TDEL0C019500.48323.9210.1232
KAFR0L01500Ecym_47200.87183.8270.2278
KAFR0L01500TBLA0E020700.41833.7400.1119
KAFR0L01500NCAS0E028500.39333.8540.1020
KAFR0L01500ACL145W0.98153.8400.2556
KAFR0L01500Smik_12.2580.45622.4540.1858
KAFR0L01500CAGL0A03993g0.55202.5830.2137
KNAG0B02600TPHA0F030000.54193.8850.1395
KNAG0B02600ZYRO0F11770g0.64151.6550.3874
KNAG0B02600NDAI0E044500.54093.7590.1439
KNAG0B02600Skud_12.2630.57383.8910.1475
KNAG0B02600Suva_10.2940.58683.8980.1505
KNAG0B02600KAFR0L015000.49473.9160.1263
KNAG0B02600KLTH0H01188g0.63493.9140.1622
KNAG0B02600SAKL0F11440g0.68753.9420.1744
KNAG0B02600YLR199C0.56193.9170.1434
KNAG0B02600KLLA0D12276g0.94292.3510.4010
KNAG0B02600Kwal_56.246500.82712.1120.3916
KNAG0B02600Kpol_530.280.52792.9250.1805
KNAG0B02600TDEL0C019500.59373.9660.1497
KNAG0B02600Ecym_47200.94193.8980.2416
KNAG0B02600TBLA0E020700.61603.8610.1595
KNAG0B02600NCAS0E028500.57053.9160.1457
KNAG0B02600ACL145W0.91113.7790.2411
KNAG0B02600Smik_12.2580.56943.9020.1459
KNAG0B02600CAGL0A03993g0.60793.8970.1560
KLTH0H01188gTPHA0F030000.74212.1400.3468
KLTH0H01188gZYRO0F11770g0.69473.4500.2014
KLTH0H01188gNDAI0E044500.77921.9240.4048
KLTH0H01188gSkud_12.2630.80763.9690.2035
KLTH0H01188gSuva_10.2940.77843.9470.1972
KLTH0H01188gKAFR0L015000.79472.4370.3260
KLTH0H01188gKNAG0B026000.63493.9140.1622
KLTH0H01188gSAKL0F11440g0.57192.3000.2486
KLTH0H01188gYLR199C0.76502.3380.3271
KLTH0H01188gKLLA0D12276g0.98392.3490.4187
KLTH0H01188gKwal_56.246500.26662.4460.1090
KLTH0H01188gKpol_530.280.75152.3650.3177
KLTH0H01188gTDEL0C019500.66323.9570.1676
KLTH0H01188gEcym_47200.90752.0430.4442
KLTH0H01188gTBLA0E020700.67113.9240.1710
KLTH0H01188gNCAS0E028500.75333.0740.2450
KLTH0H01188gACL145W0.94573.8060.2484
KLTH0H01188gSmik_12.2580.79353.9560.2005
KLTH0H01188gCAGL0A03993g0.76473.9540.1934
SAKL0F11440gTPHA0F030000.67251.9740.3407
SAKL0F11440gZYRO0F11770g0.66033.9250.1682
SAKL0F11440gNDAI0E044500.71362.5580.2789
SAKL0F11440gSkud_12.2630.56192.9750.1888
SAKL0F11440gSuva_10.2940.57642.4680.2335
SAKL0F11440gKAFR0L015000.64473.8650.1668
SAKL0F11440gKNAG0B026000.68753.9420.1744
SAKL0F11440gKLTH0H01188g0.57192.3000.2486
SAKL0F11440gYLR199C0.54893.9260.1398
SAKL0F11440gKLLA0D12276g0.88772.6310.3373
SAKL0F11440gKwal_56.246500.64663.5700.1811
SAKL0F11440gKpol_530.280.65393.8800.1685
SAKL0F11440gTDEL0C019500.59452.2700.2618
SAKL0F11440gEcym_47201.01661.9990.5085
SAKL0F11440gTBLA0E020700.58113.8060.1527
SAKL0F11440gNCAS0E028500.65504.1510.1578
SAKL0F11440gACL145W1.01063.8680.2612
SAKL0F11440gSmik_12.2580.59523.9010.1525
SAKL0F11440gCAGL0A03993g0.68763.9210.1754
YLR199CTPHA0F030000.53882.5590.2105
YLR199CZYRO0F11770g0.52503.8960.1347
YLR199CNDAI0E044500.43962.4040.1828
YLR199CSkud_12.2630.12901.2610.1023
YLR199CSuva_10.2940.13241.0340.1280
YLR199CKAFR0L015000.47593.8540.1235
YLR199CKNAG0B026000.56193.9170.1434
YLR199CKLTH0H01188g0.76502.3380.3271
YLR199CSAKL0F11440g0.54893.9260.1398
YLR199CKLLA0D12276g0.81632.9660.2751
YLR199CKwal_56.246500.75703.8910.1946
YLR199CKpol_530.280.46362.0370.2275
YLR199CTDEL0C019500.47003.9100.1202
YLR199CEcym_47200.91903.8610.2380
YLR199CTBLA0E020700.58192.3170.2511
YLR199CNCAS0E028500.48155.2510.0917
YLR199CACL145W0.82403.8160.2159
YLR199CSmik_12.2580.12600.9310.1354
YLR199CCAGL0A03993g0.55843.8370.1455
KLLA0D12276gTPHA0F030000.79583.7920.2098
KLLA0D12276gZYRO0F11770g0.94522.3760.3978
KLLA0D12276gNDAI0E044500.75743.6780.2059
KLLA0D12276gSkud_12.2630.80103.8370.2087
KLLA0D12276gSuva_10.2940.80062.5870.3094
KLLA0D12276gKAFR0L015000.74273.3180.2238
KLLA0D12276gKNAG0B026000.94292.3510.4010
KLLA0D12276gKLTH0H01188g0.98392.3490.4187
KLLA0D12276gSAKL0F11440g0.88772.6310.3373
KLLA0D12276gYLR199C0.81632.9660.2751
KLLA0D12276gKwal_56.246500.97713.8340.2548
KLLA0D12276gKpol_530.280.80533.8180.2109
KLLA0D12276gTDEL0C019500.87841.7080.5140
KLLA0D12276gEcym_47200.63353.8470.1647
KLLA0D12276gTBLA0E020700.70383.9300.1791
KLLA0D12276gNCAS0E028500.88222.9370.3003
KLLA0D12276gACL145W0.72033.8470.1872
KLLA0D12276gSmik_12.2580.81903.2250.2539
KLLA0D12276gCAGL0A03993g0.82093.2940.2492
Kwal_56.24650TPHA0F030000.71922.5490.2821
Kwal_56.24650ZYRO0F11770g0.69472.1290.3262
Kwal_56.24650NDAI0E044500.75923.7550.2022
Kwal_56.24650Skud_12.2630.79302.8500.2782
Kwal_56.24650Suva_10.2940.81123.8730.2094
Kwal_56.24650KAFR0L015000.78312.2090.3544
Kwal_56.24650KNAG0B026000.82712.1120.3916
Kwal_56.24650KLTH0H01188g0.26662.4460.1090
Kwal_56.24650SAKL0F11440g0.64663.5700.1811
Kwal_56.24650YLR199C0.75703.8910.1946
Kwal_56.24650KLLA0D12276g0.97713.8340.2548
Kwal_56.24650Kpol_530.280.72282.5630.2819
Kwal_56.24650TDEL0C019500.69322.5970.2668
Kwal_56.24650Ecym_47201.02643.8820.2644
Kwal_56.24650TBLA0E020700.71763.8030.1887
Kwal_56.24650NCAS0E028500.78721.9420.4052
Kwal_56.24650ACL145W0.99593.7990.2621
Kwal_56.24650Smik_12.2580.76403.8920.1963
Kwal_56.24650CAGL0A03993g0.79113.1420.2517
Kpol_530.28TPHA0F030000.39971.5140.2640
Kpol_530.28ZYRO0F11770g0.45443.8170.1190
Kpol_530.28NDAI0E044500.49763.6500.1363
Kpol_530.28Skud_12.2630.44333.8300.1157
Kpol_530.28Suva_10.2940.41592.3570.1764
Kpol_530.28KAFR0L015000.45522.3520.1935
Kpol_530.28KNAG0B026000.52792.9250.1805
Kpol_530.28KLTH0H01188g0.75152.3650.3177
Kpol_530.28SAKL0F11440g0.65393.8800.1685
Kpol_530.28YLR199C0.46362.0370.2275
Kpol_530.28KLLA0D12276g0.80533.8180.2109
Kpol_530.28Kwal_56.246500.72282.5630.2819
Kpol_530.28TDEL0C019500.55321.5980.3461
Kpol_530.28Ecym_47200.85033.8140.2229
Kpol_530.28TBLA0E020700.50852.7710.1835
Kpol_530.28NCAS0E028500.47333.8340.1235
Kpol_530.28ACL145W0.99283.8550.2575
Kpol_530.28Smik_12.2580.48513.3740.1437
Kpol_530.28CAGL0A03993g0.53062.0550.2581
TDEL0C01950TPHA0F030000.58823.3570.1752
TDEL0C01950ZYRO0F11770g0.43993.9070.1126
TDEL0C01950NDAI0E044500.52622.9910.1759
TDEL0C01950Skud_12.2630.49322.8020.1760
TDEL0C01950Suva_10.2940.50542.2950.2202
TDEL0C01950KAFR0L015000.48323.9210.1232
TDEL0C01950KNAG0B026000.59373.9660.1497
TDEL0C01950KLTH0H01188g0.66323.9570.1676
TDEL0C01950SAKL0F11440g0.59452.2700.2618
TDEL0C01950YLR199C0.47003.9100.1202
TDEL0C01950KLLA0D12276g0.87841.7080.5140
TDEL0C01950Kwal_56.246500.69322.5970.2668
TDEL0C01950Kpol_530.280.55321.5980.3461
TDEL0C01950Ecym_47200.91003.6780.2474
TDEL0C01950TBLA0E020700.50014.8390.1033
TDEL0C01950NCAS0E028500.48961.6520.2962
TDEL0C01950ACL145W0.91963.8550.2385
TDEL0C01950Smik_12.2580.48351.8550.2606
TDEL0C01950CAGL0A03993g0.60642.1680.2797
Ecym_4720TPHA0F030000.89683.8590.2324
Ecym_4720ZYRO0F11770g0.93723.8630.2426
Ecym_4720NDAI0E044500.81212.7850.2916
Ecym_4720Skud_12.2630.91093.8360.2374
Ecym_4720Suva_10.2940.87063.8370.2269
Ecym_4720KAFR0L015000.87183.8270.2278
Ecym_4720KNAG0B026000.94193.8980.2416
Ecym_4720KLTH0H01188g0.90752.0430.4442
Ecym_4720SAKL0F11440g1.01661.9990.5085
Ecym_4720YLR199C0.91903.8610.2380
Ecym_4720KLLA0D12276g0.63353.8470.1647
Ecym_4720Kwal_56.246501.02643.8820.2644
Ecym_4720Kpol_530.280.84493.8080.2218
Ecym_4720TDEL0C019500.91003.6780.2474
Ecym_4720TBLA0E020700.83703.7890.2209
Ecym_4720NCAS0E028500.85743.4820.2462
Ecym_4720ACL145W0.62313.9470.1579
Ecym_4720Smik_12.2580.93603.8560.2427
Ecym_4720CAGL0A03993g0.96023.8270.2509
TBLA0E02070TPHA0F030000.55473.7190.1491
TBLA0E02070ZYRO0F11770g0.53463.8060.1405
TBLA0E02070NDAI0E044500.57073.6360.1569
TBLA0E02070Skud_12.2630.56623.7300.1518
TBLA0E02070Suva_10.2940.52862.9690.1780
TBLA0E02070KAFR0L015000.41833.7400.1119
TBLA0E02070KNAG0B026000.61603.8610.1595
TBLA0E02070KLTH0H01188g0.67113.9240.1710
TBLA0E02070SAKL0F11440g0.58113.8060.1527
TBLA0E02070YLR199C0.58192.3170.2511
TBLA0E02070KLLA0D12276g0.70383.9300.1791
TBLA0E02070Kwal_56.246500.71763.8030.1887
TBLA0E02070Kpol_530.280.50852.7710.1835
TBLA0E02070TDEL0C019500.50014.8390.1033
TBLA0E02070Ecym_47200.83703.7890.2209
TBLA0E02070NCAS0E028500.48603.7730.1288
TBLA0E02070ACL145W1.05163.8870.2705
TBLA0E02070Smik_12.2580.56133.7380.1501
TBLA0E02070CAGL0A03993g0.64073.8000.1686
NCAS0E02850TPHA0F030000.47142.4050.1960
NCAS0E02850ZYRO0F11770g0.52913.8360.1379
NCAS0E02850NDAI0E044500.30293.7370.0811
NCAS0E02850Skud_12.2630.45533.9080.1165
NCAS0E02850Suva_10.2940.43393.7770.1149
NCAS0E02850KAFR0L015000.39333.8540.1020
NCAS0E02850KNAG0B026000.57053.9160.1457
NCAS0E02850KLTH0H01188g0.75333.0740.2450
NCAS0E02850SAKL0F11440g0.65504.1510.1578
NCAS0E02850YLR199C0.48155.2510.0917
NCAS0E02850KLLA0D12276g0.88222.9370.3003
NCAS0E02850Kwal_56.246500.78721.9420.4052
NCAS0E02850Kpol_530.280.47333.8340.1235
NCAS0E02850TDEL0C019500.48961.6520.2962
NCAS0E02850Ecym_47200.85743.4820.2462
NCAS0E02850TBLA0E020700.48603.7730.1288
NCAS0E02850ACL145W0.84073.8400.2189
NCAS0E02850Smik_12.2580.47083.8240.1231
NCAS0E02850CAGL0A03993g0.55732.3260.2395
ACL145WTPHA0F030001.02213.8760.2637
ACL145WZYRO0F11770g0.94453.8150.2475
ACL145WNDAI0E044500.91003.8140.2386
ACL145WSkud_12.2630.91013.8320.2375
ACL145WSuva_10.2940.94163.8360.2454
ACL145WKAFR0L015000.98153.8400.2556
ACL145WKNAG0B026000.91113.7790.2411
ACL145WKLTH0H01188g0.94573.8060.2484
ACL145WSAKL0F11440g1.01063.8680.2612
ACL145WYLR199C0.82403.8160.2159
ACL145WKLLA0D12276g0.72033.8470.1872
ACL145WKwal_56.246500.99593.7990.2621
ACL145WKpol_530.280.99283.8550.2575
ACL145WTDEL0C019500.91963.8550.2385
ACL145WEcym_47200.62313.9470.1579
ACL145WTBLA0E020701.05163.8870.2705
ACL145WNCAS0E028500.84073.8400.2189
ACL145WSmik_12.2580.83353.8240.2180
ACL145WCAGL0A03993g0.95233.8240.2490
Smik_12.258TPHA0F030000.53373.8450.1388
Smik_12.258ZYRO0F11770g0.53143.8580.1377
Smik_12.258NDAI0E044500.46083.9010.1181
Smik_12.258Skud_12.2630.14381.0610.1355
Smik_12.258Suva_10.2940.14030.9490.1477
Smik_12.258KAFR0L015000.45622.4540.1858
Smik_12.258KNAG0B026000.56943.9020.1459
Smik_12.258KLTH0H01188g0.79353.9560.2005
Smik_12.258SAKL0F11440g0.59523.9010.1525
Smik_12.258YLR199C0.12600.9310.1354
Smik_12.258KLLA0D12276g0.81903.2250.2539
Smik_12.258Kwal_56.246500.76403.8920.1963
Smik_12.258Kpol_530.280.48513.3740.1437
Smik_12.258TDEL0C019500.48351.8550.2606
Smik_12.258Ecym_47200.93603.8560.2427
Smik_12.258TBLA0E020700.56133.7380.1501
Smik_12.258NCAS0E028500.47083.8240.1231
Smik_12.258ACL145W0.83353.8240.2180
Smik_12.258CAGL0A03993g0.58743.8570.1523
CAGL0A03993gTPHA0F030000.50553.7820.1336
CAGL0A03993gZYRO0F11770g0.60783.8780.1567
CAGL0A03993gNDAI0E044500.55293.6550.1512
CAGL0A03993gSkud_12.2630.53803.8160.1410
CAGL0A03993gSuva_10.2940.53413.8020.1404
CAGL0A03993gKAFR0L015000.55202.5830.2137
CAGL0A03993gKNAG0B026000.60793.8970.1560
CAGL0A03993gKLTH0H01188g0.76473.9540.1934
CAGL0A03993gSAKL0F11440g0.68763.9210.1754
CAGL0A03993gYLR199C0.55843.8370.1455
CAGL0A03993gKLLA0D12276g0.82513.7750.2186
CAGL0A03993gKwal_56.246500.79113.1420.2517
CAGL0A03993gKpol_530.280.53062.0550.2581
CAGL0A03993gTDEL0C019500.60642.1680.2797
CAGL0A03993gEcym_47200.96023.8270.2509
CAGL0A03993gTBLA0E020700.64073.8000.1686
CAGL0A03993gNCAS0E028500.55732.3260.2395
CAGL0A03993gACL145W0.95233.8240.2490
CAGL0A03993gSmik_12.2580.58743.8570.1523