Gene 1Gene 2KaKsOmega
KNAG0A05410Ecym_33290.40393.8790.1041
KNAG0A05410Kpol_1003.400.38212.7730.1377
KNAG0A05410Smik_9.860.44342.2320.1986
KNAG0A05410Kwal_27.115090.41653.8600.1079
KNAG0A05410YIL093C0.45653.9200.1164
KNAG0A05410NCAS0B062400.36143.8840.0930
KNAG0A05410TDEL0G022000.37903.9350.0963
KNAG0A05410CAGL0D04158g0.49233.3700.1461
KNAG0A05410Skud_9.800.50371.5100.3335
KNAG0A05410TBLA0B059600.41733.8670.1079
KNAG0A05410KLTH0G10450g0.40553.9080.1038
KNAG0A05410TPHA0C034200.39493.8330.1030
KNAG0A05410KAFR0J013500.40073.9610.1012
KNAG0A05410ADL211C0.48913.6960.1323
KNAG0A05410ZYRO0A01958g0.36553.8970.0938
KNAG0A05410SAKL0E07590g0.35163.9080.0900
KNAG0A05410KLLA0E08273g0.39523.8140.1036
KNAG0A05410NDAI0B035400.39653.8630.1026
KNAG0A05410Suva_9.1060.45693.9280.1163
Ecym_3329KNAG0A054100.40393.8790.1041
Ecym_3329Kpol_1003.400.33783.7490.0901
Ecym_3329Smik_9.860.39613.8810.1021
Ecym_3329Kwal_27.115090.35372.3400.1511
Ecym_3329YIL093C0.38313.8820.0987
Ecym_3329NCAS0B062400.35643.8540.0925
Ecym_3329TDEL0G022000.35413.8460.0921
Ecym_3329CAGL0D04158g0.43273.8950.1111
Ecym_3329Skud_9.800.38453.9200.0981
Ecym_3329TBLA0B059600.36173.8080.0950
Ecym_3329KLTH0G10450g0.35673.9350.0906
Ecym_3329TPHA0C034200.37943.7700.1006
Ecym_3329KAFR0J013500.36343.8450.0945
Ecym_3329ADL211C0.39373.8280.1028
Ecym_3329ZYRO0A01958g0.38263.8320.0998
Ecym_3329SAKL0E07590g0.35042.7720.1264
Ecym_3329KLLA0E08273g0.33463.8190.0876
Ecym_3329NDAI0B035400.40663.7580.1082
Ecym_3329Suva_9.1060.40083.9090.1025
Kpol_1003.40KNAG0A054100.38212.7730.1377
Kpol_1003.40Ecym_33290.33783.7490.0901
Kpol_1003.40Smik_9.860.34473.8230.0901
Kpol_1003.40Kwal_27.115090.33623.8040.0884
Kpol_1003.40YIL093C0.33093.8110.0868
Kpol_1003.40NCAS0B062400.38763.7820.1025
Kpol_1003.40TDEL0G022000.28543.7880.0753
Kpol_1003.40CAGL0D04158g0.37753.7620.1003
Kpol_1003.40Skud_9.800.34253.8560.0888
Kpol_1003.40TBLA0B059600.31233.6370.0859
Kpol_1003.40KLTH0G10450g0.32473.8500.0843
Kpol_1003.40TPHA0C034200.27193.7250.0730
Kpol_1003.40KAFR0J013500.36763.8150.0963
Kpol_1003.40ADL211C0.429699.0000.0043
Kpol_1003.40ZYRO0A01958g0.33123.7620.0880
Kpol_1003.40SAKL0E07590g0.25093.7230.0674
Kpol_1003.40KLLA0E08273g0.30433.7020.0822
Kpol_1003.40NDAI0B035400.32313.6640.0882
Kpol_1003.40Suva_9.1060.33483.8060.0880
Smik_9.86KNAG0A054100.44342.2320.1986
Smik_9.86Ecym_33290.39253.8770.1012
Smik_9.86Kpol_1003.400.34473.8230.0901
Smik_9.86Kwal_27.115090.36233.8790.0934
Smik_9.86YIL093C0.06970.3920.1777
Smik_9.86NCAS0B062400.37673.8740.0972
Smik_9.86TDEL0G022000.33133.9040.0849
Smik_9.86CAGL0D04158g0.37722.3170.1628
Smik_9.86Skud_9.800.07320.5410.1351
Smik_9.86TBLA0B059600.31843.7540.0848
Smik_9.86KLTH0G10450g0.36823.9020.0944
Smik_9.86TPHA0C034200.37293.7990.0981
Smik_9.86KAFR0J013500.42612.4490.1740
Smik_9.86ADL211C0.47053.7890.1242
Smik_9.86ZYRO0A01958g0.36282.5200.1439
Smik_9.86SAKL0E07590g0.35043.8940.0900
Smik_9.86KLLA0E08273g0.37383.8670.0967
Smik_9.86NDAI0B035400.34583.7790.0915
Smik_9.86Suva_9.1060.08410.5500.1526
Kwal_27.11509KNAG0A054100.41653.8600.1079
Kwal_27.11509Ecym_33290.35372.3400.1511
Kwal_27.11509Kpol_1003.400.33623.8040.0884
Kwal_27.11509Smik_9.860.36233.8790.0934
Kwal_27.11509YIL093C0.37773.8890.0971
Kwal_27.11509NCAS0B062400.31093.8410.0809
Kwal_27.11509TDEL0G022000.31373.8490.0815
Kwal_27.11509CAGL0D04158g0.43012.8180.1526
Kwal_27.11509Skud_9.800.37543.9130.0959
Kwal_27.11509TBLA0B059600.36253.8480.0942
Kwal_27.11509KLTH0G10450g0.11964.1310.0289
Kwal_27.11509TPHA0C034200.38863.7740.1030
Kwal_27.11509KAFR0J013500.40673.8800.1048
Kwal_27.11509ADL211C0.44903.7580.1195
Kwal_27.11509ZYRO0A01958g0.33213.8660.0859
Kwal_27.11509SAKL0E07590g0.26333.8800.0679
Kwal_27.11509KLLA0E08273g0.33173.8720.0857
Kwal_27.11509NDAI0B035400.39783.8390.1036
Kwal_27.11509Suva_9.1060.38703.8980.0993
YIL093CKNAG0A054100.45653.9200.1164
YIL093CEcym_33290.38313.8820.0987
YIL093CKpol_1003.400.33093.8110.0868
YIL093CSmik_9.860.06970.3920.1777
YIL093CKwal_27.115090.37773.8890.0971
YIL093CNCAS0B062400.36183.8470.0940
YIL093CTDEL0G022000.32513.8930.0835
YIL093CCAGL0D04158g0.36424.8040.0758
YIL093CSkud_9.800.06820.6250.1091
YIL093CTBLA0B059600.34003.8050.0894
YIL093CKLTH0G10450g0.36703.9330.0933
YIL093CTPHA0C034200.39273.8210.1028
YIL093CKAFR0J013500.43592.2260.1958
YIL093CADL211C0.44223.7810.1169
YIL093CZYRO0A01958g0.34103.8860.0877
YIL093CSAKL0E07590g0.37172.0600.1804
YIL093CKLLA0E08273g0.38383.8890.0987
YIL093CNDAI0B035400.35583.8060.0935
YIL093CSuva_9.1060.07360.6840.1075
NCAS0B06240KNAG0A054100.36143.8840.0930
NCAS0B06240Ecym_33290.35643.8540.0925
NCAS0B06240Kpol_1003.400.38763.7820.1025
NCAS0B06240Smik_9.860.37673.8740.0972
NCAS0B06240Kwal_27.115090.31093.8410.0809
NCAS0B06240YIL093C0.36183.8470.0940
NCAS0B06240TDEL0G022000.27733.8770.0715
NCAS0B06240CAGL0D04158g0.36213.1750.1140
NCAS0B06240Skud_9.800.35513.9040.0910
NCAS0B06240TBLA0B059600.36433.7450.0973
NCAS0B06240KLTH0G10450g0.35253.8520.0915
NCAS0B06240TPHA0C034200.35193.7800.0931
NCAS0B06240KAFR0J013500.35932.6500.1356
NCAS0B06240ADL211C0.45523.8370.1186
NCAS0B06240ZYRO0A01958g0.30922.4280.1273
NCAS0B06240SAKL0E07590g0.27673.8820.0713
NCAS0B06240KLLA0E08273g0.30003.7900.0791
NCAS0B06240NDAI0B035400.23623.8010.0621
NCAS0B06240Suva_9.1060.35303.8740.0911
TDEL0G02200KNAG0A054100.37903.9350.0963
TDEL0G02200Ecym_33290.35413.8460.0921
TDEL0G02200Kpol_1003.400.28543.7880.0753
TDEL0G02200Smik_9.860.33133.9040.0849
TDEL0G02200Kwal_27.115090.31373.8490.0815
TDEL0G02200YIL093C0.32513.8930.0835
TDEL0G02200NCAS0B062400.27733.8770.0715
TDEL0G02200CAGL0D04158g0.37603.6530.1029
TDEL0G02200Skud_9.800.33883.9190.0864
TDEL0G02200TBLA0B059600.36973.8320.0965
TDEL0G02200KLTH0G10450g0.31693.9270.0807
TDEL0G02200TPHA0C034200.33223.7760.0880
TDEL0G02200KAFR0J013500.34932.6980.1295
TDEL0G02200ADL211C0.47233.8160.1238
TDEL0G02200ZYRO0A01958g0.24726.2380.0396
TDEL0G02200SAKL0E07590g0.30123.8650.0779
TDEL0G02200KLLA0E08273g0.34523.8550.0895
TDEL0G02200NDAI0B035400.30013.7820.0793
TDEL0G02200Suva_9.1060.31583.8800.0814
CAGL0D04158gKNAG0A054100.49233.3700.1461
CAGL0D04158gEcym_33290.43273.8950.1111
CAGL0D04158gKpol_1003.400.37753.7620.1003
CAGL0D04158gSmik_9.860.37722.3170.1628
CAGL0D04158gKwal_27.115090.43012.8180.1526
CAGL0D04158gYIL093C0.36424.8040.0758
CAGL0D04158gNCAS0B062400.36213.1750.1140
CAGL0D04158gTDEL0G022000.37603.6530.1029
CAGL0D04158gSkud_9.800.37952.5460.1490
CAGL0D04158gTBLA0B059600.37043.8430.0964
CAGL0D04158gKLTH0G10450g0.43571.8540.2350
CAGL0D04158gTPHA0C034200.40223.7570.1070
CAGL0D04158gKAFR0J013500.41403.9410.1050
CAGL0D04158gADL211C0.45063.7660.1196
CAGL0D04158gZYRO0A01958g0.35883.8760.0926
CAGL0D04158gSAKL0E07590g0.40172.5930.1549
CAGL0D04158gKLLA0E08273g0.36683.8110.0962
CAGL0D04158gNDAI0B035400.34313.7780.0908
CAGL0D04158gSuva_9.1060.38622.1600.1788
Skud_9.80KNAG0A054100.50371.5100.3335
Skud_9.80Ecym_33290.38453.9200.0981
Skud_9.80Kpol_1003.400.34253.8560.0888
Skud_9.80Smik_9.860.07320.5410.1351
Skud_9.80Kwal_27.115090.37543.9130.0959
Skud_9.80YIL093C0.06820.6250.1091
Skud_9.80NCAS0B062400.35513.9040.0910
Skud_9.80TDEL0G022000.33883.9190.0864
Skud_9.80CAGL0D04158g0.37952.5460.1490
Skud_9.80TBLA0B059600.35093.8130.0920
Skud_9.80KLTH0G10450g0.34983.9230.0892
Skud_9.80TPHA0C034200.36753.8340.0958
Skud_9.80KAFR0J013500.43904.1730.1052
Skud_9.80ADL211C0.42813.7490.1142
Skud_9.80ZYRO0A01958g0.33393.9080.0854
Skud_9.80SAKL0E07590g0.35423.9080.0906
Skud_9.80KLLA0E08273g0.38203.8950.0981
Skud_9.80NDAI0B035400.34483.7850.0911
Skud_9.80Suva_9.1060.06320.6790.0930
TBLA0B05960KNAG0A054100.41733.8670.1079
TBLA0B05960Ecym_33290.36173.8080.0950
TBLA0B05960Kpol_1003.400.31233.6370.0859
TBLA0B05960Smik_9.860.31843.7540.0848
TBLA0B05960Kwal_27.115090.36253.8480.0942
TBLA0B05960YIL093C0.34003.8050.0894
TBLA0B05960NCAS0B062400.36433.7450.0973
TBLA0B05960TDEL0G022000.36973.8320.0965
TBLA0B05960CAGL0D04158g0.37043.8430.0964
TBLA0B05960Skud_9.800.35093.8130.0920
TBLA0B05960KLTH0G10450g0.36903.9140.0943
TBLA0B05960TPHA0C034200.36263.6660.0989
TBLA0B05960KAFR0J013500.39993.8010.1052
TBLA0B05960ADL211C0.43673.8360.1138
TBLA0B05960ZYRO0A01958g0.36293.7400.0970
TBLA0B05960SAKL0E07590g0.33923.8140.0889
TBLA0B05960KLLA0E08273g0.36003.7820.0952
TBLA0B05960NDAI0B035400.34913.7010.0943
TBLA0B05960Suva_9.1060.36023.8460.0937
KLTH0G10450gKNAG0A054100.40553.9080.1038
KLTH0G10450gEcym_33290.35673.9350.0906
KLTH0G10450gKpol_1003.400.32473.8500.0843
KLTH0G10450gSmik_9.860.36823.9020.0944
KLTH0G10450gKwal_27.115090.11964.1310.0289
KLTH0G10450gYIL093C0.36703.9330.0933
KLTH0G10450gNCAS0B062400.35253.8520.0915
KLTH0G10450gTDEL0G022000.31693.9270.0807
KLTH0G10450gCAGL0D04158g0.43571.8540.2350
KLTH0G10450gSkud_9.800.34983.9230.0892
KLTH0G10450gTBLA0B059600.36903.9140.0943
KLTH0G10450gTPHA0C034200.41023.8190.1074
KLTH0G10450gKAFR0J013500.41312.0540.2010
KLTH0G10450gADL211C0.46073.7570.1226
KLTH0G10450gZYRO0A01958g0.28613.8940.0735
KLTH0G10450gSAKL0E07590g0.27043.9020.0693
KLTH0G10450gKLLA0E08273g0.33973.9020.0870
KLTH0G10450gNDAI0B035400.38873.8790.1002
KLTH0G10450gSuva_9.1060.34243.8990.0878
TPHA0C03420KNAG0A054100.39493.8330.1030
TPHA0C03420Ecym_33290.37943.7700.1006
TPHA0C03420Kpol_1003.400.27193.7250.0730
TPHA0C03420Smik_9.860.37293.7990.0981
TPHA0C03420Kwal_27.115090.38863.7740.1030
TPHA0C03420YIL093C0.39273.8210.1028
TPHA0C03420NCAS0B062400.35193.7800.0931
TPHA0C03420TDEL0G022000.33223.7760.0880
TPHA0C03420CAGL0D04158g0.40223.7570.1070
TPHA0C03420Skud_9.800.36753.8340.0958
TPHA0C03420TBLA0B059600.36263.6660.0989
TPHA0C03420KLTH0G10450g0.41023.8190.1074
TPHA0C03420KAFR0J013500.44442.4880.1786
TPHA0C03420ADL211C0.45833.7250.1230
TPHA0C03420ZYRO0A01958g0.34553.7840.0913
TPHA0C03420SAKL0E07590g0.33793.8250.0883
TPHA0C03420KLLA0E08273g0.358199.0000.0036
TPHA0C03420NDAI0B035400.32983.6620.0901
TPHA0C03420Suva_9.1060.38833.8300.1014
KAFR0J01350KNAG0A054100.40073.9610.1012
KAFR0J01350Ecym_33290.36343.8450.0945
KAFR0J01350Kpol_1003.400.36763.8150.0963
KAFR0J01350Smik_9.860.42612.4490.1740
KAFR0J01350Kwal_27.115090.40673.8800.1048
KAFR0J01350YIL093C0.43592.2260.1958
KAFR0J01350NCAS0B062400.35932.6500.1356
KAFR0J01350TDEL0G022000.34932.6980.1295
KAFR0J01350CAGL0D04158g0.41403.9410.1050
KAFR0J01350Skud_9.800.43904.1730.1052
KAFR0J01350TBLA0B059600.39993.8010.1052
KAFR0J01350KLTH0G10450g0.41312.0540.2010
KAFR0J01350TPHA0C034200.44442.4880.1786
KAFR0J01350ADL211C0.51593.8400.1343
KAFR0J01350ZYRO0A01958g0.37521.4150.2650
KAFR0J01350SAKL0E07590g0.35282.2200.1589
KAFR0J01350KLLA0E08273g0.41123.8630.1064
KAFR0J01350NDAI0B035400.36513.8360.0952
KAFR0J01350Suva_9.1060.42473.9580.1073
ADL211CKNAG0A054100.48913.6960.1323
ADL211CEcym_33290.39373.8280.1028
ADL211CKpol_1003.400.429699.0000.0043
ADL211CSmik_9.860.47053.7890.1242
ADL211CKwal_27.115090.44903.7580.1195
ADL211CYIL093C0.44223.7810.1169
ADL211CNCAS0B062400.46293.8440.1204
ADL211CTDEL0G022000.47233.8160.1238
ADL211CCAGL0D04158g0.45063.7660.1196
ADL211CSkud_9.800.42813.7490.1142
ADL211CTBLA0B059600.43673.8360.1138
ADL211CKLTH0G10450g0.46073.7570.1226
ADL211CTPHA0C034200.45833.7250.1230
ADL211CKAFR0J013500.51593.8400.1343
ADL211CZYRO0A01958g0.48403.8170.1268
ADL211CSAKL0E07590g0.48173.8110.1264
ADL211CKLLA0E08273g0.43973.7980.1158
ADL211CNDAI0B035400.51253.7750.1357
ADL211CSuva_9.1060.43383.7620.1153
ZYRO0A01958gKNAG0A054100.36553.8970.0938
ZYRO0A01958gEcym_33290.38263.8320.0998
ZYRO0A01958gKpol_1003.400.33123.7620.0880
ZYRO0A01958gSmik_9.860.36282.5200.1439
ZYRO0A01958gKwal_27.115090.33213.8660.0859
ZYRO0A01958gYIL093C0.34103.8860.0877
ZYRO0A01958gNCAS0B062400.30922.4280.1273
ZYRO0A01958gTDEL0G022000.24726.2380.0396
ZYRO0A01958gCAGL0D04158g0.35883.8760.0926
ZYRO0A01958gSkud_9.800.33393.9080.0854
ZYRO0A01958gTBLA0B059600.36293.7400.0970
ZYRO0A01958gKLTH0G10450g0.28613.8940.0735
ZYRO0A01958gTPHA0C034200.34553.7840.0913
ZYRO0A01958gKAFR0J013500.37521.4150.2650
ZYRO0A01958gADL211C0.48403.8170.1268
ZYRO0A01958gSAKL0E07590g0.30282.2250.1361
ZYRO0A01958gKLLA0E08273g0.34243.7750.0907
ZYRO0A01958gNDAI0B035400.31563.7780.0835
ZYRO0A01958gSuva_9.1060.34163.8960.0877
SAKL0E07590gKNAG0A054100.35163.9080.0900
SAKL0E07590gEcym_33290.35042.7720.1264
SAKL0E07590gKpol_1003.400.25093.7230.0674
SAKL0E07590gSmik_9.860.35043.8940.0900
SAKL0E07590gKwal_27.115090.26333.8800.0679
SAKL0E07590gYIL093C0.37172.0600.1804
SAKL0E07590gNCAS0B062400.27673.8820.0713
SAKL0E07590gTDEL0G022000.30123.8650.0779
SAKL0E07590gCAGL0D04158g0.40172.5930.1549
SAKL0E07590gSkud_9.800.35423.9080.0906
SAKL0E07590gTBLA0B059600.33923.8140.0889
SAKL0E07590gKLTH0G10450g0.27043.9020.0693
SAKL0E07590gTPHA0C034200.33793.8250.0883
SAKL0E07590gKAFR0J013500.35282.2200.1589
SAKL0E07590gADL211C0.48173.8110.1264
SAKL0E07590gZYRO0A01958g0.30282.2250.1361
SAKL0E07590gKLLA0E08273g0.28913.8900.0743
SAKL0E07590gNDAI0B035400.29803.8100.0782
SAKL0E07590gSuva_9.1060.35533.8880.0914
KLLA0E08273gKNAG0A054100.39523.8140.1036
KLLA0E08273gEcym_33290.33463.8190.0876
KLLA0E08273gKpol_1003.400.30433.7020.0822
KLLA0E08273gSmik_9.860.37383.8670.0967
KLLA0E08273gKwal_27.115090.33173.8720.0857
KLLA0E08273gYIL093C0.38383.8890.0987
KLLA0E08273gNCAS0B062400.30003.7900.0791
KLLA0E08273gTDEL0G022000.34523.8550.0895
KLLA0E08273gCAGL0D04158g0.36683.8110.0962
KLLA0E08273gSkud_9.800.38203.8950.0981
KLLA0E08273gTBLA0B059600.36003.7820.0952
KLLA0E08273gKLTH0G10450g0.33973.9020.0870
KLLA0E08273gTPHA0C034200.358199.0000.0036
KLLA0E08273gKAFR0J013500.41123.8630.1064
KLLA0E08273gADL211C0.43973.7980.1158
KLLA0E08273gZYRO0A01958g0.34243.7750.0907
KLLA0E08273gSAKL0E07590g0.28913.8900.0743
KLLA0E08273gNDAI0B035400.34983.8010.0920
KLLA0E08273gSuva_9.1060.38993.9090.0997
NDAI0B03540KNAG0A054100.39653.8630.1026
NDAI0B03540Ecym_33290.40663.7580.1082
NDAI0B03540Kpol_1003.400.32313.6640.0882
NDAI0B03540Smik_9.860.34583.7790.0915
NDAI0B03540Kwal_27.115090.39783.8390.1036
NDAI0B03540YIL093C0.35583.8060.0935
NDAI0B03540NCAS0B062400.23623.8010.0621
NDAI0B03540TDEL0G022000.30013.7820.0793
NDAI0B03540CAGL0D04158g0.34313.7780.0908
NDAI0B03540Skud_9.800.34483.7850.0911
NDAI0B03540TBLA0B059600.34913.7010.0943
NDAI0B03540KLTH0G10450g0.38873.8790.1002
NDAI0B03540TPHA0C034200.32983.6620.0901
NDAI0B03540KAFR0J013500.36513.8360.0952
NDAI0B03540ADL211C0.51253.7750.1357
NDAI0B03540ZYRO0A01958g0.31563.7780.0835
NDAI0B03540SAKL0E07590g0.29803.8100.0782
NDAI0B03540KLLA0E08273g0.34983.8010.0920
NDAI0B03540Suva_9.1060.31163.7530.0830
Suva_9.106KNAG0A054100.45693.9280.1163
Suva_9.106Ecym_33290.40513.9020.1038
Suva_9.106Kpol_1003.400.33483.8060.0880
Suva_9.106Smik_9.860.08410.5500.1526
Suva_9.106Kwal_27.115090.38703.8980.0993
Suva_9.106YIL093C0.07360.6840.1075
Suva_9.106NCAS0B062400.35303.8740.0911
Suva_9.106TDEL0G022000.31583.8800.0814
Suva_9.106CAGL0D04158g0.38622.1600.1788
Suva_9.106Skud_9.800.06320.6790.0930
Suva_9.106TBLA0B059600.36023.8460.0937
Suva_9.106KLTH0G10450g0.34243.8990.0878
Suva_9.106TPHA0C034200.38833.8300.1014
Suva_9.106KAFR0J013500.42473.9580.1073
Suva_9.106ADL211C0.43383.7620.1153
Suva_9.106ZYRO0A01958g0.34163.8960.0877
Suva_9.106SAKL0E07590g0.35533.8880.0914
Suva_9.106KLLA0E08273g0.38993.9090.0997
Suva_9.106NDAI0B035400.31163.7530.0830