Gene 1Gene 2KaKsOmega
TPHA0G03630Ecym_25940.59894.8620.1232
TPHA0G03630ZYRO0E09460g0.52252.9730.1757
TPHA0G03630KNAG0D029400.55544.9000.1133
TPHA0G03630Smik_7.200.50984.8630.1048
TPHA0G03630Kpol_380.60.39854.7550.0838
TPHA0G03630KLTH0G00792g0.61894.8580.1274
TPHA0G03630Kwal_47.192580.60924.8670.1252
TPHA0G03630CAGL0H07777g0.51764.8610.1065
TPHA0G03630SAKL0F00880g0.54394.8640.1118
TPHA0G03630NCAS0F039500.48822.9200.1672
TPHA0G03630KAFR0J001900.51484.8250.1067
TPHA0G03630TBLA0E002400.51994.7580.1093
TPHA0G03630YGL241W0.49764.8640.1023
TPHA0G03630Skud_7.260.50704.8780.1039
TPHA0G03630KLLA0A00803g0.89074.1850.2128
TPHA0G03630NDAI0B062600.45094.8150.0936
TPHA0G03630Suva_7.200.51173.3140.1544
TPHA0G03630AFR269W0.66094.9680.1330
TPHA0G03630TDEL0D063200.52984.3100.1229
Ecym_2594TPHA0G036300.59894.8620.1232
Ecym_2594ZYRO0E09460g0.59314.8880.1213
Ecym_2594KNAG0D029400.59864.9170.1217
Ecym_2594Smik_7.200.55824.8830.1143
Ecym_2594Kpol_380.60.55294.8230.1146
Ecym_2594KLTH0G00792g0.58882.4930.2362
Ecym_2594Kwal_47.192580.55994.9170.1138
Ecym_2594CAGL0H07777g0.58892.8530.2064
Ecym_2594SAKL0F00880g0.41922.6590.1576
Ecym_2594NCAS0F039500.56982.5670.2219
Ecym_2594KAFR0J001900.62072.5200.2462
Ecym_2594TBLA0E002400.61254.8130.1272
Ecym_2594YGL241W0.54424.8770.1116
Ecym_2594Skud_7.260.59123.6310.1628
Ecym_2594KLLA0A00803g0.87174.8300.1804
Ecym_2594NDAI0B062600.55314.8460.1141
Ecym_2594Suva_7.200.57913.0580.1893
Ecym_2594AFR269W0.40865.0310.0812
Ecym_2594TDEL0D063200.58874.9370.1192
ZYRO0E09460gTPHA0G036300.52252.9730.1757
ZYRO0E09460gEcym_25940.59314.8880.1213
ZYRO0E09460gKNAG0D029400.57372.3070.2487
ZYRO0E09460gSmik_7.200.50202.8910.1736
ZYRO0E09460gKpol_380.60.47904.8430.0989
ZYRO0E09460gKLTH0G00792g0.65043.2610.1994
ZYRO0E09460gKwal_47.192580.63784.9220.1296
ZYRO0E09460gCAGL0H07777g0.52944.8570.1090
ZYRO0E09460gSAKL0F00880g0.55582.7570.2015
ZYRO0E09460gNCAS0F039500.48214.8930.0985
ZYRO0E09460gKAFR0J001900.51034.9100.1039
ZYRO0E09460gTBLA0E002400.52654.8040.1096
ZYRO0E09460gYGL241W0.49502.4120.2052
ZYRO0E09460gSkud_7.260.50892.6760.1901
ZYRO0E09460gKLLA0A00803g0.90692.1340.4250
ZYRO0E09460gNDAI0B062600.47184.8560.0972
ZYRO0E09460gSuva_7.200.49622.9280.1694
ZYRO0E09460gAFR269W0.66084.9640.1331
ZYRO0E09460gTDEL0D063200.45623.3370.1367
KNAG0D02940TPHA0G036300.55544.9000.1133
KNAG0D02940Ecym_25940.59864.9170.1217
KNAG0D02940ZYRO0E09460g0.57372.3070.2487
KNAG0D02940Smik_7.200.49394.7180.1047
KNAG0D02940Kpol_380.60.49011.8510.2647
KNAG0D02940KLTH0G00792g0.67424.9300.1367
KNAG0D02940Kwal_47.192580.65882.1220.3105
KNAG0D02940CAGL0H07777g0.52644.9420.1065
KNAG0D02940SAKL0F00880g0.54704.9370.1108
KNAG0D02940NCAS0F039500.44934.9220.0913
KNAG0D02940KAFR0J001900.45544.9480.0920
KNAG0D02940TBLA0E002400.54074.9100.1101
KNAG0D02940YGL241W0.48074.9400.0973
KNAG0D02940Skud_7.260.52531.6510.3180
KNAG0D02940KLLA0A00803g0.92363.3370.2767
KNAG0D02940NDAI0B062600.42384.9160.0862
KNAG0D02940Suva_7.200.49464.9450.1000
KNAG0D02940AFR269W0.66913.3370.2005
KNAG0D02940TDEL0D063200.54023.3510.1612
Smik_7.20TPHA0G036300.50984.8630.1048
Smik_7.20Ecym_25940.55824.8830.1143
Smik_7.20ZYRO0E09460g0.50202.8910.1736
Smik_7.20KNAG0D029400.49394.7180.1047
Smik_7.20Kpol_380.60.46234.8400.0955
Smik_7.20KLTH0G00792g0.61864.9240.1256
Smik_7.20Kwal_47.192580.62873.0360.2070
Smik_7.20CAGL0H07777g0.49684.8970.1014
Smik_7.20SAKL0F00880g0.50572.1940.2304
Smik_7.20NCAS0F039500.39192.6460.1481
Smik_7.20KAFR0J001900.46504.8860.0952
Smik_7.20TBLA0E002400.48094.8330.0995
Smik_7.20YGL241W0.11510.7210.1596
Smik_7.20Skud_7.260.13320.7590.1753
Smik_7.20KLLA0A00803g0.86043.0910.2783
Smik_7.20NDAI0B062600.39743.9580.1004
Smik_7.20Suva_7.200.15500.8510.1820
Smik_7.20AFR269W0.63764.9860.1279
Smik_7.20TDEL0D063200.48364.9380.0979
Kpol_380.6TPHA0G036300.39854.7550.0838
Kpol_380.6Ecym_25940.55294.8230.1146
Kpol_380.6ZYRO0E09460g0.47904.8430.0989
Kpol_380.6KNAG0D029400.49011.8510.2647
Kpol_380.6Smik_7.200.46234.8400.0955
Kpol_380.6KLTH0G00792g0.61274.8440.1265
Kpol_380.6Kwal_47.192580.62234.8820.1274
Kpol_380.6CAGL0H07777g0.50694.8130.1053
Kpol_380.6SAKL0F00880g0.51534.8550.1061
Kpol_380.6NCAS0F039500.44264.8380.0915
Kpol_380.6KAFR0J001900.48204.8270.0998
Kpol_380.6TBLA0E002400.45674.6980.0972
Kpol_380.6YGL241W0.44894.8220.0931
Kpol_380.6Skud_7.260.46942.6740.1755
Kpol_380.6KLLA0A00803g0.86054.7410.1815
Kpol_380.6NDAI0B062600.40324.7630.0847
Kpol_380.6Suva_7.200.47923.7860.1266
Kpol_380.6AFR269W0.63054.9470.1274
Kpol_380.6TDEL0D063200.48713.2420.1502
KLTH0G00792gTPHA0G036300.61894.8580.1274
KLTH0G00792gEcym_25940.58882.4930.2362
KLTH0G00792gZYRO0E09460g0.65043.2610.1994
KLTH0G00792gKNAG0D029400.67424.9300.1367
KLTH0G00792gSmik_7.200.61864.9240.1256
KLTH0G00792gKpol_380.60.61274.8440.1265
KLTH0G00792gKwal_47.192580.37862.7420.1381
KLTH0G00792gCAGL0H07777g0.64663.4160.1893
KLTH0G00792gSAKL0F00880g0.50242.3280.2158
KLTH0G00792gNCAS0F039500.61054.8870.1249
KLTH0G00792gKAFR0J001900.64004.9020.1305
KLTH0G00792gTBLA0E002400.67844.8360.1403
KLTH0G00792gYGL241W0.62324.9100.1269
KLTH0G00792gSkud_7.260.64002.8520.2243
KLTH0G00792gKLLA0A00803g0.94073.1910.2947
KLTH0G00792gNDAI0B062600.59894.8690.1230
KLTH0G00792gSuva_7.200.65002.7040.2404
KLTH0G00792gAFR269W0.65913.1080.2120
KLTH0G00792gTDEL0D063200.70832.5330.2796
Kwal_47.19258TPHA0G036300.61314.8730.1258
Kwal_47.19258Ecym_25940.56044.9200.1139
Kwal_47.19258ZYRO0E09460g0.63784.9220.1296
Kwal_47.19258KNAG0D029400.65882.1220.3105
Kwal_47.19258Smik_7.200.62873.0360.2070
Kwal_47.19258Kpol_380.60.62234.8820.1274
Kwal_47.19258KLTH0G00792g0.37862.7420.1381
Kwal_47.19258CAGL0H07777g0.64324.9040.1311
Kwal_47.19258SAKL0F00880g0.53222.3050.2309
Kwal_47.19258NCAS0F039500.62354.9120.1269
Kwal_47.19258KAFR0J001900.66303.5410.1872
Kwal_47.19258TBLA0E002400.63514.8380.1313
Kwal_47.19258YGL241W0.62584.9390.1267
Kwal_47.19258Skud_7.260.64034.9570.1291
Kwal_47.19258KLLA0A00803g0.87463.6410.2401
Kwal_47.19258NDAI0B062600.59104.8950.1207
Kwal_47.19258Suva_7.200.65762.3650.2779
Kwal_47.19258AFR269W0.59672.7700.2154
Kwal_47.19258TDEL0D063200.65454.9500.1322
CAGL0H07777gTPHA0G036300.51764.8610.1065
CAGL0H07777gEcym_25940.58892.8530.2064
CAGL0H07777gZYRO0E09460g0.52944.8570.1090
CAGL0H07777gKNAG0D029400.52644.9420.1065
CAGL0H07777gSmik_7.200.49684.8970.1014
CAGL0H07777gKpol_380.60.50694.8130.1053
CAGL0H07777gKLTH0G00792g0.64663.4160.1893
CAGL0H07777gKwal_47.192580.64324.9040.1311
CAGL0H07777gSAKL0F00880g0.56852.9900.1901
CAGL0H07777gNCAS0F039500.47744.8640.0981
CAGL0H07777gKAFR0J001900.50884.8710.1044
CAGL0H07777gTBLA0E002400.54564.7930.1138
CAGL0H07777gYGL241W0.48212.5880.1863
CAGL0H07777gSkud_7.260.50594.8970.1033
CAGL0H07777gKLLA0A00803g0.88154.7970.1837
CAGL0H07777gNDAI0B062600.46844.8510.0965
CAGL0H07777gSuva_7.200.48353.8930.1242
CAGL0H07777gAFR269W0.66314.9870.1330
CAGL0H07777gTDEL0D063200.58872.3540.2500
SAKL0F00880gTPHA0G036300.54394.8640.1118
SAKL0F00880gEcym_25940.41922.6590.1576
SAKL0F00880gZYRO0E09460g0.55582.7570.2015
SAKL0F00880gKNAG0D029400.54704.9370.1108
SAKL0F00880gSmik_7.200.50572.1940.2304
SAKL0F00880gKpol_380.60.51534.8550.1061
SAKL0F00880gKLTH0G00792g0.50242.3280.2158
SAKL0F00880gKwal_47.192580.53222.3050.2309
SAKL0F00880gCAGL0H07777g0.56852.9900.1901
SAKL0F00880gNCAS0F039500.49794.8980.1017
SAKL0F00880gKAFR0J001900.51824.8820.1061
SAKL0F00880gTBLA0E002400.53494.8130.1111
SAKL0F00880gYGL241W0.49984.8960.1021
SAKL0F00880gSkud_7.260.50754.9150.1033
SAKL0F00880gKLLA0A00803g0.80884.8120.1681
SAKL0F00880gNDAI0B062600.50834.8710.1043
SAKL0F00880gSuva_7.200.51422.8690.1792
SAKL0F00880gAFR269W0.53385.1490.1037
SAKL0F00880gTDEL0D063200.55122.5180.2189
NCAS0F03950TPHA0G036300.48822.9200.1672
NCAS0F03950Ecym_25940.56982.5670.2219
NCAS0F03950ZYRO0E09460g0.48214.8930.0985
NCAS0F03950KNAG0D029400.44934.9220.0913
NCAS0F03950Smik_7.200.39192.6460.1481
NCAS0F03950Kpol_380.60.44264.8380.0915
NCAS0F03950KLTH0G00792g0.61054.8870.1249
NCAS0F03950Kwal_47.192580.62354.9120.1269
NCAS0F03950CAGL0H07777g0.47744.8640.0981
NCAS0F03950SAKL0F00880g0.49794.8980.1017
NCAS0F03950KAFR0J001900.40804.8780.0836
NCAS0F03950TBLA0E002400.44824.7860.0936
NCAS0F03950YGL241W0.38714.8870.0792
NCAS0F03950Skud_7.260.40204.8930.0822
NCAS0F03950KLLA0A00803g0.88834.8000.1851
NCAS0F03950NDAI0B062600.29054.8130.0604
NCAS0F03950Suva_7.200.38513.1750.1213
NCAS0F03950AFR269W0.65625.0020.1312
NCAS0F03950TDEL0D063200.47293.1200.1515
KAFR0J00190TPHA0G036300.51484.8250.1067
KAFR0J00190Ecym_25940.62072.5200.2462
KAFR0J00190ZYRO0E09460g0.51034.9100.1039
KAFR0J00190KNAG0D029400.45544.9480.0920
KAFR0J00190Smik_7.200.46504.8860.0952
KAFR0J00190Kpol_380.60.48204.8270.0998
KAFR0J00190KLTH0G00792g0.64004.9020.1305
KAFR0J00190Kwal_47.192580.66303.5410.1872
KAFR0J00190CAGL0H07777g0.50884.8710.1044
KAFR0J00190SAKL0F00880g0.51824.8820.1061
KAFR0J00190NCAS0F039500.40804.8780.0836
KAFR0J00190TBLA0E002400.48814.8060.1016
KAFR0J00190YGL241W0.44574.8830.0913
KAFR0J00190Skud_7.260.45753.3510.1365
KAFR0J00190KLLA0A00803g0.89732.0830.4307
KAFR0J00190NDAI0B062600.39574.8170.0821
KAFR0J00190Suva_7.200.45544.8860.0932
KAFR0J00190AFR269W0.69204.9940.1386
KAFR0J00190TDEL0D063200.53094.9300.1077
TBLA0E00240TPHA0G036300.51994.7580.1093
TBLA0E00240Ecym_25940.61254.8130.1272
TBLA0E00240ZYRO0E09460g0.52654.8040.1096
TBLA0E00240KNAG0D029400.54074.9100.1101
TBLA0E00240Smik_7.200.48094.8330.0995
TBLA0E00240Kpol_380.60.45674.6980.0972
TBLA0E00240KLTH0G00792g0.67844.8360.1403
TBLA0E00240Kwal_47.192580.63514.8380.1313
TBLA0E00240CAGL0H07777g0.54564.7930.1138
TBLA0E00240SAKL0F00880g0.53494.8130.1111
TBLA0E00240NCAS0F039500.44824.7860.0936
TBLA0E00240KAFR0J001900.48494.7970.1011
TBLA0E00240YGL241W0.48092.9610.1624
TBLA0E00240Skud_7.260.48762.4580.1983
TBLA0E00240KLLA0A00803g0.85904.9530.1734
TBLA0E00240NDAI0B062600.45423.1730.1431
TBLA0E00240Suva_7.200.49354.8560.1016
TBLA0E00240AFR269W0.70454.9720.1417
TBLA0E00240TDEL0D063200.54074.8840.1107
YGL241WTPHA0G036300.49764.8640.1023
YGL241WEcym_25940.54424.8770.1116
YGL241WZYRO0E09460g0.49502.4120.2052
YGL241WKNAG0D029400.48074.9400.0973
YGL241WSmik_7.200.11510.7210.1596
YGL241WKpol_380.60.44894.8220.0931
YGL241WKLTH0G00792g0.62324.9100.1269
YGL241WKwal_47.192580.62584.9390.1267
YGL241WCAGL0H07777g0.48212.5880.1863
YGL241WSAKL0F00880g0.49984.8960.1021
YGL241WNCAS0F039500.38714.8870.0792
YGL241WKAFR0J001900.44574.8830.0913
YGL241WTBLA0E002400.48092.9610.1624
YGL241WSkud_7.260.13090.8160.1603
YGL241WKLLA0A00803g0.86394.8130.1795
YGL241WNDAI0B062600.39114.8730.0802
YGL241WSuva_7.200.15101.0910.1384
YGL241WAFR269W0.64164.9930.1285
YGL241WTDEL0D063200.47932.7530.1741
Skud_7.26TPHA0G036300.50704.8780.1039
Skud_7.26Ecym_25940.59123.6310.1628
Skud_7.26ZYRO0E09460g0.50892.6760.1901
Skud_7.26KNAG0D029400.52531.6510.3180
Skud_7.26Smik_7.200.13320.7590.1753
Skud_7.26Kpol_380.60.46942.6740.1755
Skud_7.26KLTH0G00792g0.64002.8520.2243
Skud_7.26Kwal_47.192580.64034.9570.1291
Skud_7.26CAGL0H07777g0.50594.8970.1033
Skud_7.26SAKL0F00880g0.50754.9150.1033
Skud_7.26NCAS0F039500.40204.8930.0822
Skud_7.26KAFR0J001900.45753.3510.1365
Skud_7.26TBLA0E002400.48762.4580.1983
Skud_7.26YGL241W0.13090.8160.1603
Skud_7.26KLLA0A00803g0.87462.1980.3979
Skud_7.26NDAI0B062600.39612.3300.1700
Skud_7.26Suva_7.200.14240.9770.1458
Skud_7.26AFR269W0.63703.6180.1760
Skud_7.26TDEL0D063200.49323.1100.1585
KLLA0A00803gTPHA0G036300.89074.1850.2128
KLLA0A00803gEcym_25940.87174.8300.1804
KLLA0A00803gZYRO0E09460g0.90692.1340.4250
KLLA0A00803gKNAG0D029400.92363.3370.2767
KLLA0A00803gSmik_7.200.86043.0910.2783
KLLA0A00803gKpol_380.60.86054.7410.1815
KLLA0A00803gKLTH0G00792g0.94073.1910.2947
KLLA0A00803gKwal_47.192580.87463.6410.2401
KLLA0A00803gCAGL0H07777g0.88154.7970.1837
KLLA0A00803gSAKL0F00880g0.80884.8120.1681
KLLA0A00803gNCAS0F039500.88834.8000.1851
KLLA0A00803gKAFR0J001900.88562.0950.4226
KLLA0A00803gTBLA0E002400.85904.9530.1734
KLLA0A00803gYGL241W0.86394.8130.1795
KLLA0A00803gSkud_7.260.87462.1980.3979
KLLA0A00803gNDAI0B062600.87334.7720.1830
KLLA0A00803gSuva_7.200.90082.4330.3701
KLLA0A00803gAFR269W0.96454.9460.1950
KLLA0A00803gTDEL0D063200.92082.4360.3778
NDAI0B06260TPHA0G036300.45094.8150.0936
NDAI0B06260Ecym_25940.55314.8460.1141
NDAI0B06260ZYRO0E09460g0.47184.8560.0972
NDAI0B06260KNAG0D029400.42384.9160.0862
NDAI0B06260Smik_7.200.39743.9580.1004
NDAI0B06260Kpol_380.60.40324.7630.0847
NDAI0B06260KLTH0G00792g0.59894.8690.1230
NDAI0B06260Kwal_47.192580.59104.8950.1207
NDAI0B06260CAGL0H07777g0.46844.8510.0965
NDAI0B06260SAKL0F00880g0.50834.8710.1043
NDAI0B06260NCAS0F039500.29054.8130.0604
NDAI0B06260KAFR0J001900.39604.8170.0822
NDAI0B06260TBLA0E002400.45423.1730.1431
NDAI0B06260YGL241W0.39114.8730.0802
NDAI0B06260Skud_7.260.39612.3300.1700
NDAI0B06260KLLA0A00803g0.87334.7720.1830
NDAI0B06260Suva_7.200.39693.0400.1305
NDAI0B06260AFR269W0.62584.9780.1257
NDAI0B06260TDEL0D063200.45654.9170.0928
Suva_7.20TPHA0G036300.51173.3140.1544
Suva_7.20Ecym_25940.57913.0580.1893
Suva_7.20ZYRO0E09460g0.49622.9280.1694
Suva_7.20KNAG0D029400.49464.9450.1000
Suva_7.20Smik_7.200.15500.8510.1820
Suva_7.20Kpol_380.60.47923.7860.1266
Suva_7.20KLTH0G00792g0.65002.7040.2404
Suva_7.20Kwal_47.192580.65762.3650.2779
Suva_7.20CAGL0H07777g0.48353.8930.1242
Suva_7.20SAKL0F00880g0.51422.8690.1792
Suva_7.20NCAS0F039500.38513.1750.1213
Suva_7.20KAFR0J001900.45544.8860.0932
Suva_7.20TBLA0E002400.49354.8560.1016
Suva_7.20YGL241W0.15101.0910.1384
Suva_7.20Skud_7.260.14240.9770.1458
Suva_7.20KLLA0A00803g0.90082.4330.3701
Suva_7.20NDAI0B062600.39693.0400.1305
Suva_7.20AFR269W0.64754.9970.1296
Suva_7.20TDEL0D063200.47773.3680.1418
AFR269WTPHA0G036300.66094.9680.1330
AFR269WEcym_25940.40865.0310.0812
AFR269WZYRO0E09460g0.66084.9640.1331
AFR269WKNAG0D029400.66913.3370.2005
AFR269WSmik_7.200.63764.9860.1279
AFR269WKpol_380.60.63054.9470.1274
AFR269WKLTH0G00792g0.65913.1080.2120
AFR269WKwal_47.192580.59672.7700.2154
AFR269WCAGL0H07777g0.66314.9870.1330
AFR269WSAKL0F00880g0.53385.1490.1037
AFR269WNCAS0F039500.65625.0020.1312
AFR269WKAFR0J001900.69204.9940.1386
AFR269WTBLA0E002400.70454.9720.1417
AFR269WYGL241W0.64224.9940.1286
AFR269WSkud_7.260.63703.6180.1760
AFR269WKLLA0A00803g0.96974.9500.1959
AFR269WNDAI0B062600.62584.9780.1257
AFR269WSuva_7.200.64754.9970.1296
AFR269WTDEL0D063200.60564.9860.1215
TDEL0D06320TPHA0G036300.52984.3100.1229
TDEL0D06320Ecym_25940.58874.9370.1192
TDEL0D06320ZYRO0E09460g0.45623.3370.1367
TDEL0D06320KNAG0D029400.54023.3510.1612
TDEL0D06320Smik_7.200.48364.9380.0979
TDEL0D06320Kpol_380.60.48713.2420.1502
TDEL0D06320KLTH0G00792g0.70832.5330.2796
TDEL0D06320Kwal_47.192580.65454.9500.1322
TDEL0D06320CAGL0H07777g0.58872.3540.2500
TDEL0D06320SAKL0F00880g0.55122.5180.2189
TDEL0D06320NCAS0F039500.47293.1200.1515
TDEL0D06320KAFR0J001900.53094.9300.1077
TDEL0D06320TBLA0E002400.54074.8840.1107
TDEL0D06320YGL241W0.47932.7530.1741
TDEL0D06320Skud_7.260.49323.1100.1585
TDEL0D06320KLLA0A00803g0.92082.4360.3778
TDEL0D06320NDAI0B062600.45654.9170.0928
TDEL0D06320Suva_7.200.47773.3680.1418
TDEL0D06320AFR269W0.60564.9860.1215