Gene 1Gene 2KaKsOmega
Kwal_33.14763KLTH0B05192g0.70602.2140.3188
KLTH0B05192gKwal_33.147630.70602.2140.3188