Gene 1Gene 2KaKsOmega
ZYRO0G06710gTDEL0B022400.15551.1000.1414
TDEL0B02240ZYRO0G06710g0.15551.1000.1414