Gene 1Gene 2KaKsOmega
Kpol_1062.30Smik_4.6330.31893.6510.0874
Kpol_1062.30Kwal_55.214320.46613.7350.1248
Kpol_1062.30YDR367W0.30393.6460.0833
Kpol_1062.30ZYRO0F10010g0.42532.0730.2052
Kpol_1062.30SAKL0G02508g0.40073.7540.1067
Kpol_1062.30KLTH0F16082g0.43143.6460.1183
Kpol_1062.30Skud_4.6360.33093.6300.0912
Kpol_1062.30NDAI0B056600.35833.4370.1042
Kpol_1062.30NCAS0F033700.35243.6590.0963
Kpol_1062.30TPHA0E017700.25973.6110.0719
Kpol_1062.30Suva_2.5390.29413.6510.0805
Kpol_1062.30KNAG0C049200.34253.7590.0911
Kpol_1062.30TBLA0G020100.48743.7530.1299
Kpol_1062.30KLLA0E21099g0.57051.8850.3026
Kpol_1062.30Ecym_47620.54321.7260.3145
Kpol_1062.30TDEL0E019200.37873.7220.1017
Kpol_1062.30CAGL0A02794g0.27563.7240.0740
Kpol_1062.30TBLA0A065200.46403.7020.1253
Kpol_1062.30AER256C0.51723.8290.1350
Kpol_1062.30KAFR0E039300.32913.5900.0917
Smik_4.633Kpol_1062.300.31893.6510.0874
Smik_4.633Kwal_55.214320.52203.7850.1379
Smik_4.633YDR367W0.09260.5920.1562
Smik_4.633ZYRO0F10010g0.33633.7790.0890
Smik_4.633SAKL0G02508g0.35463.8390.0923
Smik_4.633KLTH0F16082g0.48263.7890.1273
Smik_4.633Skud_4.6360.11930.7620.1566
Smik_4.633NDAI0B056600.27881.6180.1723
Smik_4.633NCAS0F033700.27992.2060.1269
Smik_4.633TPHA0E017700.35613.9290.0906
Smik_4.633Suva_2.5390.09540.8360.1140
Smik_4.633KNAG0C049200.40313.9270.1026
Smik_4.633TBLA0G020100.41503.7220.1115
Smik_4.633KLLA0E21099g0.57073.8450.1484
Smik_4.633Ecym_47620.52131.8150.2871
Smik_4.633TDEL0E019200.36382.3520.1547
Smik_4.633CAGL0A02794g0.33503.8290.0875
Smik_4.633TBLA0A065200.48101.6450.2923
Smik_4.633AER256C0.52994.3060.1230
Smik_4.633KAFR0E039300.26323.7720.0698
Kwal_55.21432Kpol_1062.300.46613.7350.1248
Kwal_55.21432Smik_4.6330.52203.7850.1379
Kwal_55.21432YDR367W0.45843.7580.1220
Kwal_55.21432ZYRO0F10010g0.49963.7720.1324
Kwal_55.21432SAKL0G02508g0.40712.1580.1886
Kwal_55.21432KLTH0F16082g0.19432.5900.0750
Kwal_55.21432Skud_4.6360.49743.7620.1322
Kwal_55.21432NDAI0B056600.44793.5040.1278
Kwal_55.21432NCAS0F033700.39623.6930.1073
Kwal_55.21432TPHA0E017700.46433.7110.1251
Kwal_55.21432Suva_2.5390.45823.7870.1210
Kwal_55.21432KNAG0C049200.45563.6430.1250
Kwal_55.21432TBLA0G020100.60212.0720.2905
Kwal_55.21432KLLA0E21099g0.59552.0350.2925
Kwal_55.21432Ecym_47620.62521.5520.4028
Kwal_55.21432TDEL0E019200.42533.0280.1404
Kwal_55.21432CAGL0A02794g0.41653.0990.1344
Kwal_55.21432TBLA0A065200.57161.2910.4426
Kwal_55.21432AER256C0.57731.7540.3291
Kwal_55.21432KAFR0E039300.42453.0900.1374
YDR367WKpol_1062.300.30393.6460.0833
YDR367WSmik_4.6330.09260.5920.1562
YDR367WKwal_55.214320.45843.7580.1220
YDR367WZYRO0F10010g0.33311.8800.1772
YDR367WSAKL0G02508g0.35252.8390.1241
YDR367WKLTH0F16082g0.45273.7260.1215
YDR367WSkud_4.6360.08400.7100.1182
YDR367WNDAI0B056600.30051.4350.2094
YDR367WNCAS0F033700.26541.3720.1934
YDR367WTPHA0E017700.35282.9710.1187
YDR367WSuva_2.5390.07173.1960.0224
YDR367WKNAG0C049200.36822.7570.1335
YDR367WTBLA0G020100.42073.7070.1135
YDR367WKLLA0E21099g0.54243.8150.1421
YDR367WEcym_47620.55571.8370.3025
YDR367WTDEL0E019200.33302.4400.1365
YDR367WCAGL0A02794g0.29343.8280.0767
YDR367WTBLA0A065200.49912.4530.2034
YDR367WAER256C0.51743.8370.1348
YDR367WKAFR0E039300.24453.7990.0644
ZYRO0F10010gKpol_1062.300.42532.0730.2052
ZYRO0F10010gSmik_4.6330.33633.7790.0890
ZYRO0F10010gKwal_55.214320.49963.7720.1324
ZYRO0F10010gYDR367W0.33311.8800.1772
ZYRO0F10010gSAKL0G02508g0.46092.0670.2229
ZYRO0F10010gKLTH0F16082g0.48112.4190.1989
ZYRO0F10010gSkud_4.6360.32593.8010.0857
ZYRO0F10010gNDAI0B056600.50503.5500.1422
ZYRO0F10010gNCAS0F033700.39493.7460.1054
ZYRO0F10010gTPHA0E017700.44913.7390.1201
ZYRO0F10010gSuva_2.5390.32971.4490.2275
ZYRO0F10010gKNAG0C049200.39462.8140.1402
ZYRO0F10010gTBLA0G020100.52533.7240.1410
ZYRO0F10010gKLLA0E21099g0.57462.8670.2004
ZYRO0F10010gEcym_47620.54071.9470.2776
ZYRO0F10010gTDEL0E019200.32582.3680.1376
ZYRO0F10010gCAGL0A02794g0.41041.7210.2385
ZYRO0F10010gTBLA0A065200.47813.4970.1367
ZYRO0F10010gAER256C0.44003.8030.1157
ZYRO0F10010gKAFR0E039300.37351.7820.2096
SAKL0G02508gKpol_1062.300.40073.7540.1067
SAKL0G02508gSmik_4.6330.35463.8390.0923
SAKL0G02508gKwal_55.214320.40712.1580.1886
SAKL0G02508gYDR367W0.35252.8390.1241
SAKL0G02508gZYRO0F10010g0.46092.0670.2229
SAKL0G02508gKLTH0F16082g0.42882.9240.1466
SAKL0G02508gSkud_4.6360.40553.8610.1050
SAKL0G02508gNDAI0B056600.35603.4970.1018
SAKL0G02508gNCAS0F033700.34823.7390.0931
SAKL0G02508gTPHA0E017700.37793.0740.1229
SAKL0G02508gSuva_2.5390.40043.8850.1030
SAKL0G02508gKNAG0C049200.40492.3570.1718
SAKL0G02508gTBLA0G020100.54992.1330.2577
SAKL0G02508gKLLA0E21099g0.43983.7690.1167
SAKL0G02508gEcym_47620.53052.5040.2118
SAKL0G02508gTDEL0E019200.39192.5970.1509
SAKL0G02508gCAGL0A02794g0.34033.7720.0902
SAKL0G02508gTBLA0A065200.48652.1990.2211
SAKL0G02508gAER256C0.41873.8580.1085
SAKL0G02508gKAFR0E039300.33293.7550.0886
KLTH0F16082gKpol_1062.300.43143.6460.1183
KLTH0F16082gSmik_4.6330.48333.7890.1275
KLTH0F16082gKwal_55.214320.19432.5900.0750
KLTH0F16082gYDR367W0.45273.7260.1215
KLTH0F16082gZYRO0F10010g0.48112.4190.1989
KLTH0F16082gSAKL0G02508g0.42882.9240.1466
KLTH0F16082gSkud_4.6360.45223.7460.1207
KLTH0F16082gNDAI0B056600.46083.4650.1330
KLTH0F16082gNCAS0F033700.39232.0380.1925
KLTH0F16082gTPHA0E017700.45163.6500.1237
KLTH0F16082gSuva_2.5390.46283.7860.1222
KLTH0F16082gKNAG0C049200.46773.7530.1246
KLTH0F16082gTBLA0G020100.65931.6880.3904
KLTH0F16082gKLLA0E21099g0.59753.7830.1579
KLTH0F16082gEcym_47620.59763.3400.1789
KLTH0F16082gTDEL0E019200.48562.6340.1844
KLTH0F16082gCAGL0A02794g0.43103.6920.1167
KLTH0F16082gTBLA0A065200.55222.4850.2221
KLTH0F16082gAER256C0.54622.0000.2730
KLTH0F16082gKAFR0E039300.44572.3360.1907
Skud_4.636Kpol_1062.300.33093.6300.0912
Skud_4.636Smik_4.6330.11930.7620.1566
Skud_4.636Kwal_55.214320.49743.7620.1322
Skud_4.636YDR367W0.08400.7100.1182
Skud_4.636ZYRO0F10010g0.32593.8010.0857
Skud_4.636SAKL0G02508g0.40553.8610.1050
Skud_4.636KLTH0F16082g0.45223.7460.1207
Skud_4.636NDAI0B056600.32862.5550.1286
Skud_4.636NCAS0F033700.27363.8270.0715
Skud_4.636TPHA0E017700.36534.3550.0839
Skud_4.636Suva_2.5390.10380.7110.1458
Skud_4.636KNAG0C049200.32873.9060.0841
Skud_4.636TBLA0G020100.47462.1990.2158
Skud_4.636KLLA0E21099g0.61705.2380.1178
Skud_4.636Ecym_47620.55992.0450.2737
Skud_4.636TDEL0E019200.37295.1390.0726
Skud_4.636CAGL0A02794g0.29963.7410.0801
Skud_4.636TBLA0A065200.44333.8210.1160
Skud_4.636AER256C0.49563.8150.1299
Skud_4.636KAFR0E039300.22703.7700.0602
NDAI0B05660Kpol_1062.300.35833.4370.1042
NDAI0B05660Smik_4.6330.27881.6180.1723
NDAI0B05660Kwal_55.214320.44793.5040.1278
NDAI0B05660YDR367W0.30051.4350.2094
NDAI0B05660ZYRO0F10010g0.50503.5500.1422
NDAI0B05660SAKL0G02508g0.35603.4970.1018
NDAI0B05660KLTH0F16082g0.46083.4650.1330
NDAI0B05660Skud_4.6360.32862.5550.1286
NDAI0B05660NCAS0F033700.24862.0090.1237
NDAI0B05660TPHA0E017700.38291.8660.2051
NDAI0B05660Suva_2.5390.28732.4110.1191
NDAI0B05660KNAG0C049200.39873.5990.1108
NDAI0B05660TBLA0G020100.53203.5850.1484
NDAI0B05660KLLA0E21099g0.53613.5150.1525
NDAI0B05660Ecym_47620.57971.5260.3799
NDAI0B05660TDEL0E019200.32293.3790.0955
NDAI0B05660CAGL0A02794g0.30653.6490.0840
NDAI0B05660TBLA0A065200.46202.9040.1591
NDAI0B05660AER256C0.61322.2580.2715
NDAI0B05660KAFR0E039300.30631.2070.2537
NCAS0F03370Kpol_1062.300.35243.6590.0963
NCAS0F03370Smik_4.6330.27992.2060.1269
NCAS0F03370Kwal_55.214320.39623.6930.1073
NCAS0F03370YDR367W0.26541.3720.1934
NCAS0F03370ZYRO0F10010g0.39493.7460.1054
NCAS0F03370SAKL0G02508g0.34823.7390.0931
NCAS0F03370KLTH0F16082g0.39232.0380.1925
NCAS0F03370Skud_4.6360.27363.8270.0715
NCAS0F03370NDAI0B056600.24862.0090.1237
NCAS0F03370TPHA0E017700.40361.8250.2210
NCAS0F03370Suva_2.5390.25591.5510.1650
NCAS0F03370KNAG0C049200.31343.8160.0821
NCAS0F03370TBLA0G020100.47003.7040.1269
NCAS0F03370KLLA0E21099g0.53103.7460.1418
NCAS0F03370Ecym_47620.50881.6830.3023
NCAS0F03370TDEL0E019200.36203.7610.0963
NCAS0F03370CAGL0A02794g0.26053.7240.0700
NCAS0F03370TBLA0A065200.46792.1210.2206
NCAS0F03370AER256C0.46983.7620.1249
NCAS0F03370KAFR0E039300.24633.7240.0661
TPHA0E01770Kpol_1062.300.25973.6110.0719
TPHA0E01770Smik_4.6330.35613.9290.0906
TPHA0E01770Kwal_55.214320.46433.7110.1251
TPHA0E01770YDR367W0.34892.8460.1226
TPHA0E01770ZYRO0F10010g0.10153.9750.0255
TPHA0E01770SAKL0G02508g0.01320.4580.0289
TPHA0E01770KLTH0F16082g0.45163.6500.1237
TPHA0E01770Skud_4.6360.36534.3550.0839
TPHA0E01770NDAI0B056600.38291.8660.2051
TPHA0E01770NCAS0F033700.40361.8250.2210
TPHA0E01770Suva_2.5390.32205.4190.0594
TPHA0E01770KNAG0C049200.81231.5280.5315
TPHA0E01770TBLA0G020100.12272.0080.0611
TPHA0E01770KLLA0E21099g0.10593.8660.0274
TPHA0E01770Ecym_47620.02350.6930.0339
TPHA0E01770TDEL0E019200.10163.8930.0261
TPHA0E01770CAGL0A02794g0.39513.7770.1046
TPHA0E01770TBLA0A065200.49084.9290.0996
TPHA0E01770AER256C0.53372.3280.2292
TPHA0E01770KAFR0E039304.57992.0542.2297
Suva_2.539Kpol_1062.300.09913.8970.0254
Suva_2.539Smik_4.6330.10153.9750.0255
Suva_2.539Kwal_55.214320.10132.4980.0405
Suva_2.539YDR367W0.07173.1960.0224
Suva_2.539ZYRO0F10010g0.32971.4490.2275
Suva_2.539SAKL0G02508g0.40043.8850.1030
Suva_2.539KLTH0F16082g0.46283.7860.1222
Suva_2.539Skud_4.636
Suva_2.539NDAI0B056604.38991.2883.4084
Suva_2.539NCAS0F03370
Suva_2.539TPHA0E017700.12983.9180.0331
Suva_2.539KNAG0C049200.08902.0090.0443
Suva_2.539TBLA0G020100.14923.9640.0376
Suva_2.539KLLA0E21099g0.09502.1730.0437
Suva_2.539Ecym_47620.17133.7220.0460
Suva_2.539TDEL0E019200.32673.6040.0906
Suva_2.539CAGL0A02794g0.27613.7950.0728
Suva_2.539TBLA0A065200.45382.2460.2020
Suva_2.539AER256C0.49033.8310.1280
Suva_2.539KAFR0E039300.23302.8560.0816
KNAG0C04920Kpol_1062.30
KNAG0C04920Smik_4.6330.42271.0690.3953
KNAG0C04920Kwal_55.214320.10193.9780.0256
KNAG0C04920YDR367W0.10193.9780.0256
KNAG0C04920ZYRO0F10010g0.10483.9560.0265
KNAG0C04920SAKL0G02508g0.10252.1840.0469
KNAG0C04920KLTH0F16082g0.46773.7530.1246
KNAG0C04920Skud_4.6360.32873.9060.0841
KNAG0C04920NDAI0B056600.39873.5990.1108
KNAG0C04920NCAS0F033700.31343.8160.0821
KNAG0C04920TPHA0E017700.40813.8300.1065
KNAG0C04920Suva_2.5390.34253.9140.0875
KNAG0C04920TBLA0G020100.50852.9890.1701
KNAG0C04920KLLA0E21099g0.47861.8830.2541
KNAG0C04920Ecym_47622.64741.9631.3484
KNAG0C04920TDEL0E019200.07862.6480.0297
KNAG0C04920CAGL0A02794g0.08323.8470.0216
KNAG0C04920TBLA0A065200.48532.1220.2287
KNAG0C04920AER256C0.49251.6130.3052
KNAG0C04920KAFR0E039300.28393.7510.0757
TBLA0G02010Kpol_1062.300.48743.7530.1299
TBLA0G02010Smik_4.6332.43344.7590.5112
TBLA0G02010Kwal_55.214324.48402.0492.1883
TBLA0G02010YDR367W2.51073.7440.6706
TBLA0G02010ZYRO0F10010g2.02623.5110.5770
TBLA0G02010SAKL0G02508g0.12683.8700.0328
TBLA0G02010KLTH0F16082g0.09033.9430.0229
TBLA0G02010Skud_4.6360.47462.1990.2158
TBLA0G02010NDAI0B056600.53203.5850.1484
TBLA0G02010NCAS0F033702.17992.5040.8703
TBLA0G02010TPHA0E017702.06123.6340.5671
TBLA0G02010Suva_2.5390.10263.7960.0270
TBLA0G02010KNAG0C049200.05603.7900.0148
TBLA0G02010KLLA0E21099g
TBLA0G02010Ecym_47620.59143.7250.1587
TBLA0G02010TDEL0E019200.52922.4780.2135
TBLA0G02010CAGL0A02794g0.53613.7350.1435
TBLA0G02010TBLA0A065203.01761.7241.7494
TBLA0G02010AER256C0.10083.9620.0254
TBLA0G02010KAFR0E039300.10252.9320.0349
KLLA0E21099gKpol_1062.300.57051.8850.3026
KLLA0E21099gSmik_4.6330.57073.8450.1484
KLLA0E21099gKwal_55.21432
KLLA0E21099gYDR367W2.40702.4590.9785
KLLA0E21099gZYRO0F10010g
KLLA0E21099gSAKL0G02508g
KLLA0E21099gKLTH0F16082g0.11852.5760.0460
KLLA0E21099gSkud_4.6360.08133.8180.0213
KLLA0E21099gNDAI0B056600.10423.8810.0268
KLLA0E21099gNCAS0F033700.06933.9040.0178
KLLA0E21099gTPHA0E017700.60212.5070.2402
KLLA0E21099gSuva_2.5390.52093.8300.1360
KLLA0E21099gKNAG0C049200.55611.7400.3196
KLLA0E21099gTBLA0G020100.64451.5360.4195
KLLA0E21099gEcym_47624.63931.5772.9406
KLLA0E21099gTDEL0E019204.63411.4203.2629
KLLA0E21099gCAGL0A02794g0.13113.9580.0331
KLLA0E21099gTBLA0A065200.16183.9910.0405
KLLA0E21099gAER256C0.59483.5720.1665
KLLA0E21099gKAFR0E039300.49921.8660.2675
Ecym_4762Kpol_1062.300.54321.7260.3145
Ecym_4762Smik_4.6332.78422.0151.3816
Ecym_4762Kwal_55.214320.18793.9680.0473
Ecym_4762YDR367W0.12883.9510.0326
Ecym_4762ZYRO0F10010g0.12583.8300.0328
Ecym_4762SAKL0G02508g0.53052.5040.2118
Ecym_4762KLTH0F16082g0.59763.3400.1789
Ecym_4762Skud_4.6362.14533.8700.5543
Ecym_4762NDAI0B056600.13303.9110.0340
Ecym_4762NCAS0F033700.12323.7780.0326
Ecym_4762TPHA0E017700.10963.8290.0286
Ecym_4762Suva_2.5390.54641.6940.3224
Ecym_4762KNAG0C049200.54862.3530.2331
Ecym_4762TBLA0G020100.59143.7250.1587
Ecym_4762KLLA0E21099g
Ecym_4762TDEL0E019204.60951.2843.5890
Ecym_4762CAGL0A02794g2.90532.2461.2934
Ecym_4762TBLA0A065202.14543.7710.5689
Ecym_4762AER256C
Ecym_4762KAFR0E039300.12373.8410.0322
TDEL0E01920Kpol_1062.300.14763.9020.0378
TDEL0E01920Smik_4.6330.13653.7680.0362
TDEL0E01920Kwal_55.214320.14623.8290.0382
TDEL0E01920YDR367W0.33302.4400.1365
TDEL0E01920ZYRO0F10010g0.33322.7720.1202
TDEL0E01920SAKL0G02508g
TDEL0E01920KLTH0F16082g2.29344.4760.5123
TDEL0E01920Skud_4.6361.74501.7401.0027
TDEL0E01920NDAI0B056600.10083.9620.0254
TDEL0E01920NCAS0F033700.12193.9350.0310
TDEL0E01920TPHA0E017700.13843.9480.0351
TDEL0E01920Suva_2.5390.13333.9810.0335
TDEL0E01920KNAG0C049200.11703.8490.0304
TDEL0E01920TBLA0G020100.52922.4780.2135
TDEL0E01920KLLA0E21099g0.53573.8050.1408
TDEL0E01920Ecym_4762
TDEL0E01920CAGL0A02794g2.90123.7690.7696
TDEL0E01920TBLA0A06520
TDEL0E01920AER256C0.13453.9630.0339
TDEL0E01920KAFR0E039300.13603.9180.0347
CAGL0A02794gKpol_1062.300.10283.9470.0261
CAGL0A02794gSmik_4.6331.82713.8660.4725
CAGL0A02794gKwal_55.214320.11443.9430.0290
CAGL0A02794gYDR367W0.10252.1840.0469
CAGL0A02794gZYRO0F10010g0.11483.9650.0289
CAGL0A02794gSAKL0G02508g0.34033.7720.0902
CAGL0A02794gKLTH0F16082g0.43103.6920.1167
CAGL0A02794gSkud_4.6362.43991.2401.9675
CAGL0A02794gNDAI0B056602.60732.3741.0981
CAGL0A02794gNCAS0F033701.63313.7730.4328
CAGL0A02794gTPHA0E017700.14243.9380.0362
CAGL0A02794gSuva_2.5390.09412.5850.0364
CAGL0A02794gKNAG0C049200.13433.9320.0341
CAGL0A02794gTBLA0G020100.53613.7350.1435
CAGL0A02794gKLLA0E21099g0.57743.7970.1521
CAGL0A02794gEcym_47620.53412.6730.1998
CAGL0A02794gTDEL0E01920
CAGL0A02794gTBLA0A065204.51571.6142.7964
CAGL0A02794gAER256C4.57441.1164.0959
CAGL0A02794gKAFR0E039301.69113.7760.4478
TBLA0A06520Kpol_1062.300.12421.6940.0733
TBLA0A06520Smik_4.6330.12421.6940.0733
TBLA0A06520Kwal_55.214320.16143.9630.0407
TBLA0A06520YDR367W0.16183.9910.0405
TBLA0A06520ZYRO0F10010g0.16183.9910.0405
TBLA0A06520SAKL0G02508g0.13333.9810.0335
TBLA0A06520KLTH0F16082g0.16503.4190.0482
TBLA0A06520Skud_4.6360.44333.8210.1160
TBLA0A06520NDAI0B056600.46202.9040.1591
TBLA0A06520NCAS0F033702.86541.7021.6831
TBLA0A06520TPHA0E017702.31103.6190.6385
TBLA0A06520Suva_2.5390.15933.8310.0416
TBLA0A06520KNAG0C04920AAAArLys
TBLA0A06520TBLA0G020100.15493.9630.0391
TBLA0A06520KLLA0E21099g
TBLA0A06520Ecym_47620.59911.5710.3813
TBLA0A06520TDEL0E019200.45511.9150.2377
TBLA0A06520CAGL0A02794g
TBLA0A06520AER256C2.58353.5710.7234
TBLA0A06520KAFR0E039302.59923.4320.7573
AER256CKpol_1062.300.09183.8430.0239
AER256CSmik_4.6330.12773.7860.0337
AER256CKwal_55.214320.11703.8490.0304
AER256CYDR367W0.14243.9380.0362
AER256CZYRO0F10010g0.14933.9550.0378
AER256CSAKL0G02508g0.41873.8580.1085
AER256CKLTH0F16082g0.54622.0000.2730
AER256CSkud_4.6360.49563.8150.1299
AER256CNDAI0B056600.61322.2580.2715
AER256CNCAS0F03370
AER256CTPHA0E017701.57853.5820.4406
AER256CSuva_2.539
AER256CKNAG0C049200.08841.8290.0483
AER256CTBLA0G020100.10823.9230.0276
AER256CKLLA0E21099g0.13233.9210.0337
AER256CEcym_47620.40121.9540.2053
AER256CTDEL0E019200.54282.2930.2367
AER256CCAGL0A02794g
AER256CTBLA0A065200.60313.8640.1561
AER256CKAFR0E03930
KAFR0E03930Kpol_1062.300.11853.9110.0303
KAFR0E03930Smik_4.6330.15203.8710.0393
KAFR0E03930Kwal_55.214320.13883.8320.0362
KAFR0E03930YDR367W0.11273.9420.0286
KAFR0E03930ZYRO0F10010g0.15392.3790.0647
KAFR0E03930SAKL0G02508g0.33833.7580.0900
KAFR0E03930KLTH0F16082g0.44572.3360.1907
KAFR0E03930Skud_4.6360.22703.7700.0602
KAFR0E03930NDAI0B056600.30631.2070.2537
KAFR0E03930NCAS0F033700.24633.7240.0661
KAFR0E03930TPHA0E01770
KAFR0E03930Suva_2.5391.57671.9760.7976
KAFR0E03930KNAG0C049200.44001.1600.3791
KAFR0E03930TBLA0G020100.02490.4970.0500
KAFR0E03930KLLA0E21099g0.02871.0110.0283
KAFR0E03930Ecym_47620.09582.4110.0397
KAFR0E03930TDEL0E019200.29513.7700.0783
KAFR0E03930CAGL0A02794g0.28313.7200.0761
KAFR0E03930TBLA0A065200.46131.8240.2529
KAFR0E03930AER256C2.21023.7730.5857