MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment

Suva_5.1    ------------------MASTESEKITNDRIVVRAIEPRDEEDWNRLWVEYQGFQKIVM
Skud_5.22    ------------------MSEKESEKMANDRIVVRAIEAGDEEAWNKLWVQYQGFQKIVM
Smik_5.21    ------------------MSNKEFEKMTSDRIVVRAIEPKDEDAWHKLWKEYQGFQKTDM
YEL066W     MKKTPDPSPPFASTKNVGMSNEEPEKMVNDRIVVKAIEPKDEEAWNKLWKEYQGFQKTVM
                 *:. * **:..*****.***. **: *:.** :****** *

Suva_5.1    PSEVARTTFARFLDPQVKLWGALAFDTVTGSAIGFVHYLSHITAWQVEEVVYMNDLYVTE
Skud_5.22    PPEVGKTSFARFLDPTVKLWGALAIDTETGDAIGLAHYLSHLTSWHVEEVLYLNDLYVTE
Smik_5.21    PLEVATTNFARFLDPTVKLWGALAFDTETGNAIGFAHYLSHLTSWHVEEVIYMNDLYVTE
YEL066W     PPEVATTTFARFIDPTVKLWGALAFDTETGDAIGFAHYLNHLTSWHVEEVVYMNDLYVTE
        * **. *.****:** ********:** **.***:.***.*:*:*:****:*:*******

Suva_5.1    TARIKGVGRKLIEFVYKHADELGTPSVYWVTDHFNHRAQLLYTKVAYKTEKVVYKRVGH
Skud_5.22    HARIKGVGRKLIEFVYKHADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVGYKTDKVVYKRTGY
Smik_5.21    HARIKGVGRKLIEFVYKRADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVAYKTDKVLYKRTGY
YEL066W     RARVKGVGRKLIEFVYSRADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVAYKTDKVLYKRNGY
         **:************..*******:*******:***********.***:**:*** *:

FASTA FORMAT for MUSCLE Version 3.6

>Suva_5.1
------------------MASTESEKITNDRIVVRAIEPRDEEDWNRLWVEYQGFQKIVM
PSEVARTTFARFLDPQVKLWGALAFDTVTGSAIGFVHYLSHITAWQVEEVVYMNDLYVTE
TARIKGVGRKLIEFVYKHADELGTPSVYWVTDHFNHRAQLLYTKVAYKTEKVVYKRVGH
>Skud_5.22
------------------MSEKESEKMANDRIVVRAIEAGDEEAWNKLWVQYQGFQKIVM
PPEVGKTSFARFLDPTVKLWGALAIDTETGDAIGLAHYLSHLTSWHVEEVLYLNDLYVTE
HARIKGVGRKLIEFVYKHADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVGYKTDKVVYKRTGY
>Smik_5.21
------------------MSNKEFEKMTSDRIVVRAIEPKDEDAWHKLWKEYQGFQKTDM
PLEVATTNFARFLDPTVKLWGALAFDTETGNAIGFAHYLSHLTSWHVEEVIYMNDLYVTE
HARIKGVGRKLIEFVYKRADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVAYKTDKVLYKRTGY
>YEL066W
MKKTPDPSPPFASTKNVGMSNEEPEKMVNDRIVVKAIEPKDEEAWNKLWKEYQGFQKTVM
PPEVATTTFARFIDPTVKLWGALAFDTETGDAIGFAHYLNHLTSWHVEEVVYMNDLYVTE
RARVKGVGRKLIEFVYSRADELGTPAVYWVTDHYNHRAQLLYTKVAYKTDKVLYKRNGY